Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РЕСУРС У РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В РЕГІОНАХ

М. Г. Кісеоларь, здобувач Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень

НАН України

Альтернативна енергетика розглядається як вектор іннова­ційного і енергоефективного розвитку, що змінює структуру виро­бництва енергоресурсів. Потенціал українського ринку регенерати­вної енергії і «зелених» проектів величезний, але не використову­ється доки в повну силу. Наприклад, потенціал біомаси складає до 15% всього енергобалансу України, біодизелю -1 млн. т/год (фак­тично виробляється 100 тис. т), біоетанолу - 2 млн. т/год, біогазу - 120 млн. т/рік (реалізуються лише 7 проектів). В країні функціонує лише одна сонячна електростанція потужністю 7,8 МВт. Основни­ми проблемами розвитку енергетичної сфери для України, є: зрос­таючий попит на енергоресурси на тлі скорочення запасів тради­ційних енергоносіїв і зростання цін на них; зростання залежності від імпорту енергоносіїв; необхідність захисту довкілля; потреба в значних інвестиціях в енергетичний комплекс.

Зелена енергетика — це майбутнє країни і майбутнє наступ­них поколінь українців. Найважливішим стратегічним результатом розвитку цього напряму енергетики є зниження темпів зростання антропогенного навантаження на довкілля, підвищення рівня енер­гетичної безпеки і зменшення втрат виробленої енергії. В альтерна­тивну енергетику потрібно інвестувати вже зараз, і на це існує ба­гато причин. Щоб галузь активно розвивалася, потрібно біля одно­го мільярда інвестицій в рік. При цьому важно розробити реальні механізми поєднання державних і приватних коштів. В контексті цих питань головним є визначення готовності бізнесу к державно­приватному та міжнародному партнерству.

Сьогодні пропонується робити ставку на невеликі проекти, які варто впроваджувати на місцевому рівні. Йдеться про індивіду­альні енергетичні системи, що забезпечують енергією виробницт­во, транспорт, побутові потреби. Зростає необхідність правильного визначення потреби кожного регіону України в енергетичних ресу­рсах і реальних шляхів забезпечення цієї потреби з врахуванням регіональних особливостей і можливостей, що склалися. Енергети­чні проблеми регіонів можуть бути вирішені зокрема шляхом акти-

35

Візації європейсько-українських бізнес-ініціатив для створення енергоефективного суспільства, ефективного використання енергії і просування екологічно чистих технологій, створення ринку альте­рнативної енергетики на стадіях виробництва, транспортування і споживання енергії, лобіювання та ініціації проектів. Це допоможе об’єднати лідерів в таких сегментах:

- енергоефективність в будівлях і в системах централізовано­го теплопостачання, біомаса, біогаз, вітроенергетика і фінансуван­ня проектів;

- виробництво електроенергії і модернізація мереж;

- створення інтегрованого енергетичного ринку;

- підвищення надійності постачань;

- поліпшення екологічної ситуації;

- виробництво електротехнічної продукції, орієнтованої на енергозбереження, систем автоматизації, приладів обліку, контро­льно-вимірювального устаткування, трансформаторів струму, елек­тричних котлів, водонагрівачів, тепловентиляторів тощо.

Пріоритетнішим напрямом, як для бізнесу, так і для енерге­тичної безпеки країни є енергозбереження. Потенціал енергозбере­ження в теплопостачанні складає в середньому близько 50%, в бу­дівлях - близько 40%. Доцільніше інвестувати не в збільшення ви­робництва енергії, а в зменшення її вжитку. Для цього має бути створений стабільний інвестиційний клімат і прозорі умови на рин­ку. Тоді бізнес сам все зробить, тим більше що в державі на це не­має фінансових коштів.

Вирішення цих завдань вимагає не лише уміння працювати на ринку України, але і знання досить специфічних технічних нюа­нсів проектування об’єктів альтернативної енергетики.

Доцільні наступні сценарії: кооперація з крупним гравцем, який має досвід реалізації енергетичних проектів; передача генера­льного підряду на будівництво енергообєйктів іноземному девело­перу; адаптація досвіду і знань, отриманих в ході реалізації проек­тів будівництва малих і середніх проектів, на крупніші об'єкти аль­тернативної електроенергетики. Саме співпраця з провідними сві­товими розробниками, на думку автора, забезпечить побудову ефе­ктивного бізнесу.