Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ФОНДОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

В. М. Лисюк, д. е.н., с. н.с., А. Ю. Тепляшин, О. Є. Шевченко Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

У зв’язку з тим, що ринок цінних паперів України розвива­ється з кожним днем і розширює сферу своїх інвестиційних мож­ливостей, - однією з перспективних тенденцій 2010-2012 років ста­ло різке зростання кількості вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності, що провели публічне розміщення акцій на біржових майданчиках.

Проведення публічного розміщення акцій (IPO - Initial Public Offering) дозволяє українським вітчизняним підприємствам залуча­ти величезні капітали інвесторів, охочих увійти до складу власни­ків певного бізнесу, підвищувати конкурентоспроможність та рин­кову вартість підприємства за рахунок позитивної ліквідності свого фондового інструменту на ринку цінних паперів [1].

Українські підприємства реалізують 2 форми IPO:

1. Первинне розміщення акцій PPO (Primary Public Offering);

2. Вторинне розміщення акцій SPO (Secondary Public Offering).

Організація може лише один раз провести PPO, всі наступні розміщення будуть вторинними (SPO) [2].

Серед українських підприємств, реалізація IPO - як важеля підвищення конкурентоспроможності було характерно для органі­зацій продовольчого ринку в період 2010-2012 років.

Найбільш вагомо в цей період вдалося підвищити конкурен­тоспроможність українській організації АТ «Індустріальна молочна компанія». В травні 2011 року дана організація провела на Варшав­ській фондовій біржі (WSE) IPO 24% своїх акцій на суму $31,3 млн., ціна однієї акції складала $11,05 [3]. Залучені в ході IPO кош­ти організація направила на розширення земельного банку, онов­лення парку сільськогосподарської техніки, поповнення оборотно­го капіталу, придбання елеватора. Конкурентоспроможність даної організації зросла, в 2011 році підприємство стало одним із 10-ти найбільших виробників молока в Україні [4].

Таблиця 1

Потужності АТ «Індустріальна молочна компанія»

Найменування показника

Одиниці

Виміру

Рік

2010

2011

2012

1

Земельний банк

Тис. га

37,9

59,6

82,7

2

Потужності зі зберігання

Тис. т

172

211

223

3

Виробництво молока

Тис. т

16,1

18,1

Серед підприємств Одеського регіону АТ «Одеський олійно - жировий комбінат», випустивши на українському фондовому рин­ку 341 млн. акцій номіналом 0,25 грн., в перспективі кінця 2012 року планує оновити свої виробничі потужності, що може підви­щити його конкурентоспроможність.

Таблиця 2

Вітчизняні підприємства Одеського регіонущо провели

IPO на ПФТС, УБ, УФБ

Інструмент

Емітент

Дата IPO

1

OCAB

ВАТ «Одескабель»

31.07.2012

2

HOLD

ВАТ «Одеське ВО Холодмаш»

07.09.2012

3

OMGK

ВАТ «Одеський олійножировий комбінат»

31.07.2012

4

OKOR

ВАТ «Одеський коровай»

17.06.2011

На основі доведеного можна допустити припущення щодо можливості використання IPO в якості джерела залучення капіталу, який стане вагомим економічним важелем підвищення конкуренто­спроможності для вітчизняних підприємств.