Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПЛАН І СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА

У цьому розділі описується:

Місце розташування об’єкта інвестицій, тобто де саме буде здійснюватись діяльність. Опишіть наявну площу, вкажіть, які є недоліки та переваги з точки зору доступу до споживачів, яке забезпечення трудовими ресурсами обраного регіону, чи існують податкові пільги, чи діють місцеві програми розвитку, який сьогодні стан забезпеченості підприємства;

Технологічні процеси та рішення (яка обрана технологія, чому саме вона, наскільки ця технологія відповідає сучасним вимогам, основні технологічні процеси);

Необхідне обладнання, його характеристики, обгрунтування, чому саме таке обладнання вами обране, огляд можливих постачальників, вартість закупівлі та монтажу або оренди, режим роботи обладнання, запланований коефіцієнт завантаження;

Необхідні сировина та матеріали, їх характеристики, ціни, перелік постачальників, умови постачання та оплати, необхідні обсяги на рік

План персоналу – штатний розклад, кваліфікація, яку повинні мати ключові працівники, перелік працівників та місячний фонд зарплати працівників з погодинною оплатою праці, перелік працівників та запланований місячний фонд зарплати працівників з відрядною оплатою праці (% від ціни одиниці продукції або інші умови);

Будівлі і споруди – перелік і коротка характеристика виробничих і адміністративних будівель, приміщень, необхідних для реалізації проекту, власні чи орендовані, на яких умовах, їх стан, призначення, площа, вартість;

Екологічний аналіз – наявність факторів, які будуть впливати на навколишнє середовище, заходи, які необхідно здійснити для запобігання негативного впливу проекту на навколишнє середовище, і навпаки види та кількість викидів, податки за забруднення навколишнього середовища, залежність проекту від екологічної ситуації в регіоні;

Капітальні витрати – витрати на будівельно-монтажні роботи, обладнання, інвентар, нематеріальні активи та інші витрати підготовчого періоду. Детальний обрахунок;

Змінні витрати – обрахунок прямих витрат, які відносяться на собівартість одиниці товару; змінні витрати є складовою ціни одиниці товару, не можуть її перевищувати (сировина, матеріали, упаковка, електроенергія, транспортні затрати, вода, % відрядної оплати праці персоналу, все, що можна полічити в перерахунку на одиницю товару), і зростають з кожною наступною одиницею товару. Детальний обрахунок;

Постійні витрати – регулярні витрати, сума яких практично не залежить від обсягів виробництва або продажу товарів (витрати на погодинну оплату праці, ремонт обладнання, оренду, охорону, фіксовані ставки податків, відрядження, рекламу, складські витрати, інші постійні для вашого виду бізнесу витрати). Детальний обрахунок.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН І УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ містить інформацію про менеджерів проекту та план-графік реалізації проекту.

Інформація про менеджерів проекту показує хто є керівником проекту, які функції, обов’язки, повноваження має керівник, відповідальність та форми стимулювання керівника та інших менеджерів проекту. Для інвесторів важливо бачити, хто та за що буде відповідати в ході реалізації проекту.

План-графік реалізації проекту будується у вигляді таблиці, де показано, які витрати і коли будуть здійснюватись по налагоджуванню діяльності, та коли планується пуск виробництва.

Приклад:

Вид витрат

Квартали (або місяці)

Разом витрат

1

2

3

4

5

12

Капітальні витрати, в т. ч:

10600

7000

7000

6000

0

0

0

30 600

Підготовчий етап

300

 

 

 

 

 

 

300

Розробка ТЕО (Бізнес-плану)

150

 

 

 

 

 

 

150

Топографічні дослідження

 

 

 

 

 

 

 

0

Геологічні дослідження

 

 

 

 

 

 

 

0

Розробка проекту

1500

 

 

 

 

 

 

1 500

Робоча документація

500

 

 

 

 

 

 

500

Освоєння земельної ділянки

 

 

 

 

 

 

 

0

Будівельні роботи

1000

2000

2000

1000

 

 

 

6 000

Купівля і монтаж обладнання

4000

5000

5000

5000

 

 

 

19 000

Інші роботи

3150

 

 

 

 

 

 

3 150

Витрати на маркетинг

0

300

800

800

0

0

900

5 300

Витрати на адміністрування проекту

0

0

0

0

0

0

0

0

РАЗОМ:

10600

7300

7800

6800

0

0

900

170 900

Пуск виробництва:

1 квартал

Такий план-графік дозволяє зорієнтуватись у тому, коли саме і які суми потрібні для налагодження діяльності.

ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН є дуже важливим розділом для інвесторів, і містить:

Кошторис використання інвестицій, в якому відображено, які витрати та за рахунок чого мають здійснюватись, яка загальна вартість вашого проекту, яка частина з цього має йти на капітальні витрати і яка на оборотні кошти, яку суму вкладає в проект саме підприємство і яку планує залучити.

Безпосередньо юридичний план. З нього інвестори мають отримати інформацію про вашу попередню кредитну історію (які суми ви запозичували в минулому, з яких джерел та за скільки часу погашали), наявні активи підприємства, які можуть бути використані в якості застави, в якому вигляді ви плануєте залучити інвестицію та що ви можете запропонувати інвестору (дивіденти, акції, частку від об’єму продажу, частку виробленої продукції, давальницьку схему, інше).

План-графік залучення і повернення інвестицій, який має показувати:

В якому вигляді залучаються інвестиції (кредит, лізинг) та на який термін, який річний відсоток, яке відстрочення платежу;

Помісячне (поквартальне) планування надходжень коштів, повернення основного боргу та виплати відсотків;

Коли та на яку суму планується залучити акціонерний капітал;

Яка періодичність виплати дивідентів, яку долю від чистого прибутку складатиме виплата дивідендів.

ОЦІНКА РИЗИКІВ складається з переліку можливих ризиків та заходів для зниження ризиків (варто проаналізувати ті ризики, на які ви можете впливати і ті, на які ви не можете впливати).

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ містить:

Розрахунок питомих витрат (планові калькуляції собівартості). Цей пункт важливий для виробництва, бо показує прорахунок собівартості одиниці продукції, заплановану норму прибутку і, відповідно до цього, ціну реалізації одиниці продукції.

Розрахунок точки беззбитковості проекту. Точка беззбитковості показує мінімальний обсяг продажу продукції, при якому ваш бізнес стає беззбитковим, тобто обсяг виробництва і продажу, при якому ваші доходи дорівнюють вашим затратам (змінні+постійні).

Тбез.= постійні витрати/(ціна одиниці товару – змінні витрати на одиницю товару)

Приклад:

Постійні витрати в місяць складають 2000 грн.

Ціна одиниці продукції становить 5 грн., а змінні затрати на одиницю продукції складають 3,20 грн., тоді:

Точка беззбитковості = 2000/(5-3,20)=2000/1,8=1112 штук – це означає, що при даних ціні та затратах вам необхідно продати у місяць 1112 одиниць продукції, щоб ваш прибуток/збиток дорівнював нулю.

Обгрунтування потреб в запасах – скільки часу складає виробничий цикл (термін виготовлення продукції, скільки часу ця продукція знаходиться на складі до моменту продажу, які запаси мають бути на складі, щоб процес реалізації та виробництва був неперервним, скільки часу складає відстрочка на оплату продукції, з якою швидкістю обертаються ваші запаси.

Звіт про прибутки/збитки – це таблиця, яка показує помісячні доходи від реалізації, витрати та їх різницю, тобто показує прибутки або збитки підприємства. Нерозподілений прибуток/збиток – це накопичена сума збитків та прибутків за попередні місяці.

Звіт про рух грошових коштів – це звіт про надходження та використання фінансових ресурів, який отримується на базі запланованих бізнес показників роботи підприємства (рентабельність, період розрахунку з кредиторами та надходження коштів від реалізованої продукції та т. ін), метою якого є отримання відповіді про достатність грошових коштів на кінець звітного періоду для подальшої роботи.

Прогноз грошового потоку

Календарний період

№ п/п

 

1 місяць

2 місяць

3 місяць

4 місяць

5 місяць

6 місяць

1

Вхідний залишок

0

8450

2160

2730

5440

2530

2

Надходження

 

 

 

 

 

 

2.1

Надходження від продажу продукції

0

24300

25480

30300

34300

40000

2.2

Внески до статутного фонду

15000

0

0

0

0

0

3

Всього надходжень

15000

24300

25480

30300

34300

40000

4

Витрати

 

 

 

 

 

 

5

Операційні витрати

 

 

 

 

 

 

6

Постійні витрати

 

 

 

 

 

 

6.1

Оренда офісу

500

500

500

500

550

550

6.2

Комунальні витрати

300

300

340

325

330

300

6.3

Заробітна плата

3000

3000

3000

3000

3000

3000

6.4

Нарахування та утримання із заробітної плати

1200

1200

1200

1200

1200

1200

6.5

Транспортні витрати для службового транспорту керівництва

300

300

310

250

430

350

6.6

Послуги зв'язку

100

100

100

100

100

100

6.7

Амортизація обладнання

0

250

250

250

250

335

7

Постійні витрати всього

5400

5650

5700

5625

5860

5835

8

Змінні витрати

 

 

 

 

 

 

8.1

Електроенергія для виробничого обладнання

1300

1300

1500

1700

2100

2500

8.2

Сировина та матеріали

5000

5000

5900

6300

7000

8100

8.3

Відрядна оплата праці

3500

3500

2800

4300

4750

5600

8.4

Транспортні витрати на доставку сировини

500

500

590

630

700

810

8.5

Вантажно-розвантажувальні роботи

100

100

110

125

140

150

9

Змінні витрати всього

10400

10400

10900

13055

14690

17160

10

Податки

0

340

400

430

470

620

11

Операційні витрати всього

15800

16390

17000

19110

21020

23615

12

Поток від операційної діяльності

-800

7910

8480

11190

13280

16385

12

Инвестиційні витрати

 

 

 

 

 

 

12.1

Придбання землі, нерухомості

30000

0

0

0

0

0

12.2

Придбання обладнання

15000

0

0

0

5000

0

 

Инвестиційні витрати всього

45000

0

0

0

5000

0

13

Чистий грошовий потік

-45800

7910

8480

11190

8280

16385

14

Фінансова діяльність

 

 

 

 

 

 

14.1

Отримані кредити

60000

0

0

0

0

0

14.2

Погашення кредиту

5000

5000

5000

5000

5000

5000

15

Відсотки за кредитом

750

750

750

750

750

750

16

Результат від фінансової діяльності

54250

-5750

-5750

-5750

-5750

-5750

17

Залишок коштів на кінець періода

8450

2160

2730

5440

2530

10635

Важливим показником у бізнес-плані є термін окупності проекту, який показує на якому місяці (кварталі, році) надходження від реалізації проекту вже зрівняються (покриють) вкладені у нього кошти.