Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Планування фонду оплати праці

Заробітна плата — це сума грошових виплат, вартість на­туральної оплати за роботу, виконану найнятими робітниками за трудовим договором (контрактом). Категорія «заробітна плата» має подвійний характер: для найнятого робітника вона є доходом, а для підприємства - частиною витрат виробництва.

Витрати на робочу силу не обмежуються тільки виплатою за­робітної плати. Витрати підприємства на робочу силу включають також витрати на соціальний захист працівників, забезпечення їх житлом і соціально-побутове обслуговування, податки, пов’язані з використанням робочої сили. Відрахування, які здійснюють під­приємства за використання робочої сили, включаються у витрати за статею «Єдиний соціальний податок (внесок)». Це відрахування на соціальне страхування, до пенсійного фонду, на медичне страхуван­ня, галузевий страховий тариф. Заробітна плата є важливим засо­бом мотивації і стимулювання високоефективної трудової діяльнос­ті персоналу підприємства.

Фонд заробітної плати - це загальна сума грошових виплат, вартість натуральної оплати за роботу, виконану робітниками і службовцями за трудовим договором (контрактом), і за структу­рою складається з різних елементів (рис. 7.7).

Фонд заробітної плати робітників

Оплата за відрядними розцінкам

Погодинна оплата за тарифними ставками

Премії відрядникам

Премії відрядникам

Доплата відрядникам (прогресивні розцінки, відхилення від нор­мальних умов праці)

Доплата за роботу в понаднормовий час

Оплата відпусток

подпись: оплата відпустокОплата простоїв (цілодобових, внутрішньозмінних)

Надбавки та інші виплати

подпись: надбавки та інші виплатиВинагорода за вислугу років (у ряді галузей)

Рис. 7.7. Склад фонду заробітної плати робітників

За рахунок частини чистого прибутку і заробітної плати на під­приємстві утворюється фонд споживання, який є основою доходів працівників підприємства і включає (рис. 7.8):

• фонд оплати праці (ФОП) - засоби, нараховані для оплати праці всіх працівників;

• доходи (дивіденди, відсотки), за акціями і внесків членів тру­дового колективу та майно підприємства (установи, організації);

• грошові виплати і заохочення.

Планування фонду оплати праці

Рис. 7.8. Структура фонду споживання підприємства

Розрізняють середній дохід і середню заробітну плату робітни­ків. Середній дохід робітників у цілому на підприємстві (установі, організації) нараховується виходячи з суми коштів, які спрямову­ються на споживання (витрат на оплату праці, грошових виплат і заохочень, доходів - дивіденди, відсотки). Середня заробітна плата робітників у цілому на підприємстві (установі, організації) нарахо­вується виходячи з фонду оплати праці робітників, облікового скла­ду (включаючи оплату праці сумісників), винагород за підсумками роботи за рік і одноразових заохочень працівників.

Розрізняють також номінальну і реальну заробітну плату. Номі­нальною називають суму грошей, яку отримує найманий працівник за продаж своєї робочої сили. Під реальною заробітною платою ро­зуміють купівельну силу отриманих за працю грошей, тобто ту кіль­кість різного роду товарів і послуг, яку може купити працівник за свою номінальну заробітну плату.