Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПОБУДОВА СТРАТЕГІЇ МАЛОГО ПІЖПРИЄМСТВА З ВИКОРИСЬТАННЯМ КОЕФІЦІЇНТУ ВІДПОВІДНОСТІ

В. В. Кочетков, аспірант

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Сучасні економічні умови ринкової діяльності постійно став­лять для підприємств всіх розмірів складні питання, щодо стратегії діяльності які включають вибір пріоритетів для асортиментної по­літики підприємства. В узагальненому вигляді асортиментна стра­тегія підприємства складається із прийняття управлінських рішень про включення нових продуктів або послуг або зворотніх рішень, щодо вилучення продуктів або послуг із асортименту. Для допомо­ги у пошуку оптимальних управлінських рішень зазначеного типу ми пропонуємо використання багатовимірної моделі ресурсного простору підприємства, що включає відображення всіх наявних на підприємстві ресурсів у вигляді координат у багатовимірному про­сторі, що мають часові та грошові одиниці виміру. Кожен продукт або послуга, що є частиною асортименту підприємства має коорди­нати у зазначених багатовимірних просторах, що дає змогу викори­стовувати для дослідження математичний апарат для розрахунку таких показників як відстань у просторі, що будуть мати економіч­ний зміст та інтерпретацію для прийняття управлінських рішень.

Для вирішення питання про зміну асортименту підприємства існує загальновизнаний підхід, що спирається на розрахунок еко­номічної ефективності, що використовується у бізнес плануванні. Але у мінливих умовах ринку, та особливо для малих підприємств, що часто не мають достатньо статистичних даних для економічних розрахунків, точність прогнозування обсягів реалізації може буди досить мала, а тому звичайні методи побудовані на основі вказаних даних можуть давати або нереалістичні результати або взагалі не можуть бути використані.

Також важливою особливість малого бізнесу є низький рі­вень розподілу управлінської праці, при якому керівник часто не маючи відповідного досвіду та кваліфікації має вирішувати складні економічні задачі в умовах низького доступу до об'єктивної інфор­мації про ситуацію на ринку, особливо при умови виходу на новий ринок

Для вирішення вказаного питання ми пропонуємо розрахунок коефіцієнту відповідності, що показує схожість або відмінність ре­сурсного потенціалу підприємства та кожного конкретного продук­ту або послуги, на базі координат у багатовимірному ресурсному просторі підприємства. Алгоритм розрахунку коефіцієнта відпові­дності складається із наступних етапів. На першому етапі знахо­диться сума всіх координат наявних ресурсів підприємства, та вка­зана сума береться за одиницю або сто відсотків. На другому етапі кожне із значень координат ділиться на вказану суму для отриман­ня пропорційних обраній базі значень по кожній координаті. На третьому та четвертому етапах аналогічні дії виконуються для ко­ординат продукту, що досліджується. На останньому етапі знахо­диться сума менших значень по кожній пропорційні координаті підприємства та продукту, Таким чином ми отримаємо ніби “пере­тин” необхідних для виробництва продукту або послуги ресурсів та наявних на підприємстві ресурсів.

Значення коефіцієнта відповідності може приймати числовий вираз від нуля до одиниці, або від нуля до ста відсотків. Чим біль­ше вказане значення тим більше продукт підходить, або “відпові­дає” ресурсному потенціалу підприємства.