Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Податкова система України та її структура

Встановлення, розподіл, стягнення і використання податків є важливою функцією, яку виконує держава. Тому податкова систе­ма як елемент господарського механізму відповідає економічному устрою країни, рівню розвитку продуктивних сил, системі держав­ного регулювання економічних процесів.

Податкова система в кожній країні є основою фінансової сис­теми. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого - виступає головним знаряддям реалізації державної еконо­мічної політики.

Необхідною умовою при формуванні податкової системи є вра­хування реальної соціально-економічної ситуації в країні. Податко­ва система кожної країни відображає її специфічні умови, такі, як рівень розвитку економіки, внутрішня та зовнішня політика країни, рівень розвитку соціальної сфери, традицій народу, географічне по­ложення країни, кліматичні умови та багато інших факторів.

Формуючи свою податкову політику, держава шляхом збіль­шення або скорочення маси податкових надходжень, зміни форм оподаткування та податкових ставок, тарифів, звільнення від опо­даткування окремих галузей виробництва, територій, груп насе­лення може сприяти зростанню чи спаду господарської активності, створенню необхідної кон’юнктури на ринку, умов для розвитку пріоритетних галузей економіки, формуванню збалансованої соці­альної політики (рис. 3.1)

Податкова політика держави включає такі обов’язкові заходи:

• розробка стратегії та відповідної теорії розвитку податкової сис­теми з проведенням всіх необхідних наукових розрахунків;

• визначення напрямів, принципів та порядку оподаткування;

• розробка заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей у економічній, політичній та соціальній сферах розвитку держави. Податкову систему України складають загальнодержавні та міс­цеві податки, збори і обов'язкові платежі.

Податкова система України та її структура

Рис. 3.1 Цілі податкової політики

Загальнодержавні податки, збори і обов'язкові платежі встанов­люються Верховною Радою України і справляються на всій тери­торії України, а порядок їх зарахування до бюджету певного рівня визначається відповідно до чинного податкового законодавства та Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік.

До загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових плате­жів відносять:

• податок на додану вартість;

• акцизний збір;

• податок на прибуток підприємств;

• податок з доходів фізичних осіб;

• мито;

• державне мито;

• податок на нерухоме майно (нерухомість);

• плата (податок) за землю;

• фіксований сільськогосподарський податок;

• єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;

• рентні платежі;

• податок з власників транспортних засобів та самохідних машин і механізмів;

• податок на промисел;

• збір за геологорозвідувальні роботи, викопані за рахунок Дер­жавного бюджету;

• збір за спеціальне використання природних ресурсів;

• збір за забруднення навколишнього природного середовища;

• збір на обов'язкове державне соціальне страхування;

• збір па обов'язкове державне пенсійне страхування;

• збір до Державного інноваційного фонду;

• плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяль­ності;

• збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

• єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через держав­ний кордон.

До місцевих податків і зборів в Україні належать:

- податок з реклами;

- комунальний податок;

- збір за припаркування автотранспорту;

- ринковий збір;

- збір за видачу ордера па квартиру;

- курортний збір;

- збір за участь у бігах на іподромі;

- збір за виграш на бігах на іподромі;

- збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

- збір за право використання місцевої символіки;

- збір за право проведення кіно - і телезйомок;

- збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;

- збір за проїзд по території прикордонних областей автотран­спорту, що прямує за кордон;

- збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

- збір з власників собак.

Місцеві податки і збори, механізм їх справляння та порядок сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, уста­новлених законами України, крім збору за проїзд по території при­кордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, який встановлюється обласними радами.

Суми цих податків і зборів зараховуються до місцевих бюдже­тів.