Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Податок на додану вартість

Податок на додану вартість (ПДВ) — непрямий податок на додану вартість, що створюється на всіх стадіях виробництва та обігу, включається у вигляді надбавки до ціни товару і пов­ністю сплачується кінцевим споживачем. Чинним законодавст­вом платниками податку на додану вартість визначені особи, на яких покладено обов’язок здійснювати утримання та внесен­ня до бюджету податку, що сплачується покупцем, а також особи, які ввозять (пересилають) товари на митну територію України.

Обов’язкова реєстрація осіб платниками ПДВ здійснюється якщо:

1) загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена, надана) такій особі або в рахунок зобов’язань третім особам, упро­довж останніх дванадцяти календарних місяців сукупно переви­щує 300 000 грн (без урахування ІІДВ). (Ця сума застосовується з метою зняття осіб з їх реєстрації як платників цього податку, по­чинаючи з 1 січня 2006 р.);

2) особа уповноважена вносити консолідований податок з об’єк­тів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг під­приємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності та підприємствами зв’язку;

3) особа поставляє товари (послуги) на митній території Украї­ни з використанням глобальної або локальних комп’ютерних ме­реж, при цьому особа-нерезидент може здійснювати таку діяль­ність тільки через своє постійне представництво, зареєстроване на території України;

4) особа здійснює операції з реалізації конфіскованого майна.

Фізична особа, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності, платником ПДВ стає лише тоді, коли ввозить (пересилає) товари на митну територію України в обсягах 200 евро.

Особи, які не підпадають під визначення платників податку у зв’язку з обсягами оподатковуваних операцій меншими ніж 300 000,00 грн упродовж будь-якого періоду за останні дванадцять календарних місяців, мають право бути зареєстрованими як плат­ники податку за власним бажанням.

Новостворені суб’єкти підприємницької діяльності, що створю­ються після 1 жовтня 1997 р., незалежно від виду діяльності і за­планованих обсягів операцій з продажу товарів (робіт, послуг), та діючі особи, що підпадають під визначення платників податку, зобов’язані зареєструватись як платники податку за місцем їх знаходження в податковому органі.

Об’єктом оподаткування є операції платників податку (табл. 10.1) з:

1) поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України, в тому числі операції з передавання права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованості заставодавця, а також з передавання об’єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю);

2) ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпор­ту або реімпорту.

З метою оподаткування до імпорту також прирівнюють:

♦ ввезення на митну територію України товарів за договорами лізингу (оренди) (у тому числі у разі повернення об’єкта лізингу лізингодавцю-резиденту), застави та іншими договорами, які не передбачають передавання права власності на такі товари (майно);

♦ поставку товарів з території безмитних магазинів на митну територію України для їх вільного обігу (крім території інших безмитних магазинів);

♦ поставку продуктів переробки (готової продукції) з митного режиму перероблення на митній території України на митну те­риторію України для їх вільного обігу;

♦ в інших випадках, передбачених Митним кодексом України;

3)вивезення товарів у митному режимі експорту або реекспорту. З метою оподаткування до експорту товарів також прирівнюють:

Розділ 10

подпись: розділ 10» вивезення товарів за межі митного кордону України за дого­ворами фінансового лізингу (у тому числі у разі повернення об’єкта фінансового лізингу лізингодавцю-нерезиденту), застави та іншими договорами, які не передбачають передавання права власності на такі товари;

♦ поставку товарів з митної території України на територію. безмитних магазинів;

»"ЗР« ••-зр* •'ТГ** •'ТР* •"ЗГ** •'‘ЗР* •"ЗР* •"ЗР* •"ЗР* •"ЗР* •'Зр* •"ЗР* •"ЗР* •'ТР* •’•'ЗР* •"-у-* •''Зр*

Таблиця 10.1. База оподаткування

Вид операції

подпись: вид операціїБаза оподаткування

Звичайні поставки товарів (робіт, послуг)

Поставка товарів без оплати, або із їх частковою оплатою у межах бартерних операцій Натуральні виплати в раху­нок оплати праці Передавання товарів у межах балансу платника ПДВ для невиробничого використання, витрати на яке не включають до складу валових витрат та не підлягають амортизації Поставка товарів пов’язаній з продавцем особі чи СГІД, який не є платником ІіДВ Імпорт товарів

Надання робіт (послуг) нере­зидентами для їх викорис­тання на митній території України

Поставки на митній території України готової продукції, виготовленої в Україні з да­вальницької сировини нере­зидента

Договірна (контрактна) вартість, визначена за вільними цінами, але не нижче за зви­чайні ціни, з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків та зборів, за винятком ПДВ Визначається за фактичними цінами, але не нижче від звичайних

Договірна вартість таких товарів, але не менша від митної вартості, зазначеної у ввізній митній декларації з урахуванням витрат на транспортування, вантажні ро­боти та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокер­ських, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов’язаних з такими опе­раціями, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів, за винятком ПДВ, що включають до ціни товарів. Ви­значену вартість перераховують в україн­ські гривні за валютним (обмінним) кур­сом НБУ, що діяв на кінець операційного дня, що передує дню, коли товар вперше підпадає під режим митного контролю відповідно до митного законодавства Договірна (контрактна) вартість ^ураху­ванням акцизного збору, а також інших податків, зборів, за винятком ПДВ, що включають до ціни робіт (послуг). Визна­чену вартість перераховують в українські гривні за валютним курсом НБУ, що діяв на кінець операндйного дня, що передує дню, коли було складено акт, який засвід­чує факт отримання послуг Договірна (контрактна)вартість такої про­дукції з урахуванням акцизного збору, ввіз­ного мита, а також інших податків, зборів, за винятком ПДВ, що включають до ціни такої готової продукції. Визначену вартість пере­раховують в українські гривні за валютним курсом НБУ, що діяв на момент виникнення податкових зобов’язань. ГІри цьому податок сплачується до бюджету покупцем у поряд­ку, передбаченому для оподаткування това­рів, що імпортуються, а відповідальність за сплату податку покупцем такої продукції несе її вітчизняний переробник

Вид операції

База оподаткування

Поставки вживаних товарів (комісійна торгівлю), що при­дбані в осіб, не зареєстрова­них платниками ПДВ Поставки товарів, отриманих у межах договорів комісії, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (ко­місіонера) здійснювати постав­ку товарів від імені та за до­рученням іншої особи (комі­тента) без псредання права власності па такі товари

Поставки товарів під забезпе­чення боргових зобов’язань покупця, надане платнику податку у формі простого або переказного векселя або ін­ших боргових інструментів

Ліквідація виробничих або невиробничих основних фоп - дів за самостійним рішенням платника податку; їх безпла­тне передавання особі, що не є платником податку Переведення основних фондів | до складу невиробничих

Комісійна винагорода Продажна вартість товарів

Договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни без вра­хування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за відсот­ковими векселями — договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни, збільшена на суму відсот­ків, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя

Звичайні ціни, а для основних фондів гру­пи 1 — не нижче від їх балансової вартості

♦ передавання товарів, оформлених у митному режимі експор­ту, під митний режим митного складу, для подальшого вивезення таких товарів з митної території України;

♦ в інших випадках, визначених Митним кодексом України.

Не є об’єктом оподаткування операції з:

1)

Розділ 10

подпись: розділ 10Випуску, розміщення та продажу за кошти цінних паперів, що емітовані суб’єктами підприємницької діяльності, НБУ, Мініс­терством фінансів України, органами місцевого самоврядування, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, на інші цінні папери; розрахунково-клірингової, реєстратор­ської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами.

Норми цього підпункту не застосовуються до операцій з прода­жу бланків дорожніх, банківських та особистих чеків, цінних па­перів, розрахункових та платіжних документів, пластикових (роз­рахункових) карток;

2)передавання майна у схов, а також у лізинг та повернення зазначеного майна власнику, крім передавання (повернення) у (із) фінансовий лізинг:

♦ нарахування та сплати відсотків або комісій у складі оренд­ного платежу у межах договору фінансового лізингу в сумі, що не і/еревищує подвійної облікової ставки НБУ, встановленої на день їх нарахування за відповідний проміжок часу і розрахованої від вартості об’єкта лізингу;

♦ по об’єкту фінансового лізингу, оціненого в іноземній валюті, сплата відсотків з метою оподаткування визначається у гривнях за курсом валют, визначеним НБУ на момент сплати;

* передавання майна у заставу кредитору та його повернення із застави власнику, якщо місце повернення знаходиться на мит­ній території України;

. ♦ грошових виплат основної суми консолідованої іпотечної за­боргованості та відсотків, нарахованих на неї, об’єднання та/або купівлі (продажу) консолідованої іпотечної заборгованості, замі­ною однієї частки консолідованої іпотечної заборгованості на ін­шу, або поверненням (зворотним викупом) такої консолідованої іпотечної заборгованості відповідно до закону резидентом або на його користь;

3) надання послуг із страхування, співстрахування або пере­страхування, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг стра­хових брокерів та страхових агентів:

• надання послуг із загальнообов’язкового соціального та пен­сійного страхування, недержавного пенсійного забезпечення, за­лучення та обслуговування пенсійних вкладів;

4) обігу валютних цінностей, банківських металів, банкнот та монет НБУ, за винятком тих, що використовуються для нумі­зматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вар­тість;

* випуску, обігу та погашення білетів державних лотерей; ви­плати грошових виграшів; прийняття ставок, поставки негаше - них поштових марок України, конвертів або листівок з негашє - ними поштовими марками України, крім призначених для філа­телістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вар­тість;

5) надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуго­вування, залучення, розміщення та повернення коштів за догово­рами позики, депозиту, вкладу, управління коштами та цінними паперами:

* торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зо­

Бов’язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових ^ операцій, якщо об’єктом боргу є валютні цінності та цінні па - пери; *

♦ імпорту майна як технічної або благодійної допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

6) оплати вартості державних платних послуг, обов’язковість отримання яких встановлюється законодавством, включаючи пла­ту за реєстрацію, отримання ліцензії (дозволу), сертифікатів у ви­гляді зборів, державного мита тощо;

7) виплат у грошовій формі заробітної плати (іншим прирівня­ним до неї виплатам), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів за­гальнообов’язкового соціального страхування (крім тих, що нада­ються у майновій формі):

♦ виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цін­них паперів, які здійснюються емітентом;

♦ надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із тор­гівлі та/або управління цінними паперами (корпоративними пра­вами), деривативами та валютними цінностями, включаючи будь - які грошові виплати фондовим або валютним біржам чи позабір- жовим фондовим системам);

8) поставки за компенсацію сукупних валових активів плат­ника податку (з урахуванням вартості гудвілу) іншому платнику податку.

Під поставкою сукупних валових активів слід розуміти постав­ку підприємства як окремого об’єкта підприємництва або вклю­чення валових активів підприємства чи його частини до складу активів іншого підприємства. ІІри цьому підприємство-покупець набуває прав і обов’язків (є правонаступником) підприємства, що продає такі активи.

Під час здійсненні спільної діяльності передавання товарів (ро­біт, послуг) на баланс платника податку, уповноваженого догово­ром вести облік результатів такої спільної діяльності, вважають поставкою таких товарів (робіт, послуг);

9) безплатного передавання у державну чи комунальну влас­ність об’єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі од­ного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції здійснюються за рішеннями Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Розділ 10

подпись: розділ 10Це положення поширюється на операції з безплатного переда­вання: об’єктів з балансу платника податку на баланс іншої юриди­чної особи, майно яких перебуває в державній або комунальній власності; неприватизованих об’єктів житлового фонду, а також об’єктів соціальної інфраструктури (в тому числі об’єктів їх незаве­ршеного будівництва) з балансу платника податку на баланс юри - дичної особи, майно якої перебуває в державній або комунальній X власності, чи безпосередньо на баланс відповідної місцевої ради.

Для цілей цього підпункту під об’єктами соціальної інфраструк­тури слід розуміти:

♦ заклади дошкільного виховання, середньої та середньої про­фесійної освіти, дитячі музичні та художні школи;

♦ заклади охорони здоров’я, пункти медичного огляду, профі­лактики та допомоги працівникам;

♦ спортивні зали та майданчики, стадіони, дитячі табори від­починку;

♦ клуби та будинки культури;

♦ бібліотеки та бібліотечні колектори;

♦ об’єкти житлово-комунального господарства, у тому числі ме­режі постачання електроенергії, газу, тепла, води та водовідве - дення; будівлі і споруди, призначені для їх обслуговування (ко­тельні, бойлерні, каналізаційні та водопровідні споруди, колекто­ри та їх обладнання);

♦пожежні депо та протипожежна техніка й обладнання;

10) поставки позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти;

11) оплати третейського збору та відшкодування інших витрат, пов’язаних з вирішенням спору третейським судом;

12) поставки послуг резидентом, місіде надання яких знахо­диться за межами митної території України, за винятком поставок транспортних послуг з перевезення пасажирів та вантажів за ме­жами митної території України.

Застосовують такі види пільг з ПДВ:

♦ операції, які не є об’єктом оподаткування (вважають, що до­дана вартість під час здійснення цих операцій не утворюється);

♦операції, які вивільнені від оподаткування;

♦ операції, які оподатковують за нульовою ставкою, що вигід­ніше, ніж вивільнення від оподаткування.

Вивільняють від оподаткування операції з:

1) поставки вітчизняних продуктів дитячого харчування молоч­ними кухнями та спеціалізованими магазинами і куточками;

2) передплати періодичних видань друкованих засобів масо­вої інформації та книжок, крім видань еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва; їх доставки на митній території України;

3) поставки послуг з виховання та освіти дітей дитячими музич­ними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури; послуг з дошкільного виховання, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти закладами, які мають ліцен­зію на поставку таких послуг, а також послуг з розміщення учнів або студентів в інтернатах або гуртожитках;

4) поставки товарів спеціального призначення для інвалідів за ^

Переліком, установленим Кабінетом Міністрів України; ^

5) поставки послуг з виплати і доставки пенсій, страхових ви­плат за договорами довгострокового страхування життя, з банків­ських пенсійних рахунків, за пенсійними вкладами, а також гро­шової допомоги населенню, яка надається за рахунок бюджету відповідно до затверджених соціальних програм;

6) поставки послуг з реєстрації актів громадянського стану державними органами;

7) поставки (у тому числі аптечними закладами) зареєстрова­них та допущених до застосування в Україні лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, який щороку ви­значається Кабінетом Міністрів України;

8) поставки послуг з охорони здоров’я згідно з переліком, вста­новленим Кабінетом Міністрів України, закладами охорони здо­ров’я, які мають відповідну ліцензію;

9) поставки путівок на санаторно-курортне лікування та відпо­чинок на території України фізичних осіб віком до 18 років;

10)поставки в порядку та в межах норм, установлених Кабіне­том Міністрів України, послуг з утримання дітей у дошкільних закладах, школах-інтернатах, кімнатах-розподільниках установ Міністерства внутрішніх справ України:

♦ утримання осіб у будинках для престарілих та інвалідів;

♦ харчування та влаштування на нічліг осіб, які не мають жит­ла, у спеціально відведених для цього місцях;

♦ харчування дітей у школах, професійно-технічних училищах та громадян у закладах охорони здоров’я;

♦ харчування, забезпечення речовим майном, комунально - побутовими та іншими послугами, що надаються спецконтингєнту в установах пенітенціарної системи згідно з переліком, затвер­дженим Кабінетом Міністрів України;

11)надання послуг з перевезення осіб пасажирським транспор­том (крім таксомоторів) у межах населеного пункту, тарифи на які регулюються органом місцевого самоврядування. Ця пільга не поширюється на операції з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат);

12) поставки культових послуг та предметів культового при­значення (крім підакцизних товарів) релігійними організаціями;

13) поставки послуг з поховання за переліком, установленим Кабінетом Міністрів України;

14)

Розділ 10

подпись: розділ 10Передавання конфіскованого майна, знахідок, скарбів або майна, визнаних безхазяйними, у власність держави або у розпо­рядження державних органів або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або поставку;

15)поставки (продажу, передавання) земельних ділянок, земе­льних паїв, крім тих, що знаходяться під об’єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості; орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності держави або територіальної

Громади, якщо така орендна плата повністю зараховується до від­повідних бюджетів;

16) безплатного передавання рухомого складу однією залізни­цею або підприємством залізничного транспорту загального кори­стування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування державної форми власності;

17) безплатної приватизації житлового фонду у багатоквартир­них будинках, присадибних ділянок та земельних паїв, а також з надання послуг, отримання яких відповідно до законодавства є передумовою такої приватизації; безплатного передавання корпо­ративного права (частки, паю, акції), емітованого переробним під­приємством, у власність приватного сільськогосподарського під­приємства;

18) поставки житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першої поставки;

19) надання благодійної допомоги, а саме операції з безплатно­го передавання товарів (робіт, послуг) з метою їх безпосереднього використання у благодійницьких цілях, а також операції з без­платного передавання таких товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги. Не підлягають вивільненню від оподатку­вання операції з надання благодійної допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг), оподатковуваних акцизним збором, цінних папе­рів, нематеріальних активів та товарів (робіт, послуг), призначе­них для використання у господарській діяльності, а також тих, що ввозять на митну територію України, крім товарів, які підпадають під дію міжнародних договорів, згода на укладення яких надана Верховною Радою України;

20) оплати вартості фундаментальних досліджень, науково - дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка без­посередньо отримує такі кошти з рахунку Державного казначей­ства України;

21) надання бібліотеками, які перебувають у державній або ко­мунальній власності, платних послуг з:

♦ комплектування реєстраційно-облікових документів (квитків, формулярів);

♦ користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (нічний абонемент);

♦тематичного добору літератури за запитом споживача;

♦ надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактогра­фічних довідок;

22) поставки товарів (крім підакцизних товарів та тих, що під­падають під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД та послуг (крім гра­льного та лотерейного бізнесу), які безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інва­лідів, майно яких є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають ^ там основне місце роботи, становить упродовж попереднього звіт - *

Ного періоду не менше ніж 50 % загальної чисельності працюю­чих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 % суми загальних витрат на оплату праці, що відносять до складу валових витрат виробни­цтва. Безпосереднім вважають виготовлення товарів, унаслідок якого сума витрат, понесених на перероблення (оброблення, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовують у виготовленні таких товарів, становить не менше ніж 8 % продажної ціни таких виго­товлених товарів;

23) безплатного передавання продукції (робіт, послуг) власного виробництва допоміжними сільськими господарствами і лікува­льно-виробничими трудовими майстернями (цехами, дільницями) будинків-інтернатів та територіальних центрів з обслуговування самотніх громадян похилого віку, за умови, що таке передавання здійснюється для забезпечення власних потреб зазначених закла­дів;

24) поставки в сільській місцевості сільськогосподарськими то­варовиробниками послуг з ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів, закладів охорони здоров’я та надання матеріальної допомоги (в межах 1 н. м.д. г. на місяць на одну особу) продуктами харчування власного виробництва та послуг з обробки землі бага­тодітним сім’ям, ветеранам праці і війни, реабілітованим грома­дянам, інвалідам праці, інвалідам дитинства, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та школам, дошкільним закладам, інтернатам, за­кладам охорони здоров’я;

25) безплатного передавання приладів, обладнання, матеріалів науковим установам та науковим організаціям, вищим навчаль­ним закладам III - IV рівнів акредитації, внесеним до Державно­го реєстру наукових організацій, яким надається підтримка дер­жави;

26)

Розділ 10

подпись: розділ 10Поставки товарів (робіт, послуг), передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іно­земних держав та представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з особами цього персоналу. Порядок вивільнення та перелік операцій, що підлягають вивільненню, встановлюються Кабінетом Міністрів України виходячи з принципу взаємності щодо кожної окремої держави;

27) імпорту товарів морського промислу, видобутих суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України. Операції з подальшої поставки зазначе-

* них товарів будь-якими особами оподатковуються у загальному

І порядку;

28) імпорту культурних цінностей, виготовлених п’ятдесят і бі­льше років тому, які ввозять з метою їх подальшого передавання музеям, галереям, виставковим центрам, архівам, установам культури або освіти, що перебувають у державній або комуналь­ній власності. Операції з подальшого продажу зазначених куль­турних цінностей юридичними та фізичними особами оподатко­вуються відповідно до законодавства;

29) поставки послуг з перевезення пасажирів та вантажів тран­зитом через територію і порти України;

30) поставки послуг, що надаються іноземним суднам та опла­чуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами.

В Україні встановлено дві ставки ПДВ: 20 та 0 %. Основна став­ка ПДВ становить 20 % бази оподаткування та додається до ціни товарів (робіт, послуг).

Нульову ставку податку застосовують у разі:

♦ експорту товарів та супутніх послуг ставка податку становить 0%;

♦ поставки переробним підприємствам молока та м’яса живою масою сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм влас­ності і господарювання;

♦ поставки товарів (крім підакцизних товарів та тих, що підпа­дають під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД та послуг (крім граль­ного Та ЛОТереЙНОГО бізнесу), ЯКІ беЗПОСереДНЬО ВИІ'ОТОВЛЯЮТЬСЯ підприємствами та організаціями громадських організацій інва­лідів, майно яких є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить упродовж попереднього звіт­ного періоду не менше ніж 50 % загальної чисельності працюю­чих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 % суми загальних витрат на оплату праці, що відносять до складу валових витрат виробни­цтва. Перелік зазначених товарів (послуг) щороку встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Безпосереднім вважають виготовлення товарів, унаслідок яко­го сума витрат, понесених на перероблення сировини, комплекту­ючих, складових частин, інших покупних товарів, які використо­вуються у виготовленні таких товарів, становить не менше ніж 8 % продажної ціни виготовлених товарів.

Нульова ставка податку не застосовується, якщо товари (супут­ні послуги), що експортуються, вивільняються від оподаткування згідно з п. 1 - 25 (окрім періодичних видань, книг тощо та лікар­ських засобів).

У разі, коли платник податку здійснює операції з продажу то­варів (робіт, послуг), що вивільнені від оподаткування або не є л об’єктом оподаткування, суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’яз - ку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відносять до

Складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, відносять відповідно до складу валових витрат виробництва (обігу) та на збільшення вартості основних фондів і нематеріальних активів і до податкового кредиту не включають. Тобто на ці суми ПДВ збі­льшується собівартість продукції. Такий самий порядок застосову­ється і до суб’єктів підприємницької діяльності, які не зареєст­ровані платниками ПДВ.

Податковий кредит звітного періоду складається із сум подат­ків, нарахованих (сплачених) платником податку впродовж такого звітного періоду у зв’язку з:

♦ придбанням або виготовленням товарів (у тому числі в разі імпорту їх) та послуг з метою їх подальшого використання в опо­датковуваних операціях у межах власної господарської діяльності;

♦ придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів, у тому числі в разі імпорту їх, з метою подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах власної господарської діяльності.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалеж­но від того, чи такі товари (послуги) та основні фонди почали ви­користовувати в оподатковуваних операціях у межах господарсь­кої діяльності платника впродовж звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник оподатковувані операції протягом звітного податковоі’о періоду.

Якщо у подальшому такі товари (послуги) починають викорис­товувати в операціях, які не є об’єктом оподаткування ПДВ або вивільняють від оподаткування, чи основні фонди переводять до складу невиробничих фондів, то з метою оподаткування такі това­ри (послуги), основні фонди вважають проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає початок такого використання або переведення, але не нижче від ціни їх придбан­ня (виготовлення, будівництва, спорудження).

Якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари (послу­ги) та основні фонди, призначені для їх використання в операціях, які не є об’єктом оподаткування ПДВ або вивільняються від опо­даткування, то суми податку, сплачені у зв’язку з таким придбан­ням (виготовленням), не включають до складу податкового креди­ту такого платника.

Розділ 10

подпись: розділ 10Не включають до складу податкового кредиту та відносять до складу валових витрат суму податку, сплачену платником подат­ку в разі придбання легкового автомобіля (крім таксомоторів), яку включають до складу основних фондів.

У разі, коли товари (роботи, послуги), виготовлені та/або при­дбані, частково використовують в оподатковуваних операціях, а частково — ні, до суми податкового кредиту включають ту частку сплаченого (нарахованого) податку під час їх виготовлення або

•'ЦУ* •"у* •“’У* •’“ЗГ** •'"ЗГ*- •'"ЗР* •'"У* •'У* •'■у** •'Тр'« •"Тр“'*

Придбання, яка відповідає частці використання таких товарів (ро­біт, послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду.

Не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв’язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями.

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважають дату здійснення першої з подій:

♦ або дату списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дату виписки відповідно­го рахунку (товарного чека) — в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

♦ або дату отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг);

♦ для операцій з імпорту товарів (супутніх послуг) — дату спла­ти податку по податкових зобов’язаннях.

Датою виникнення права орендаря на збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактич­ного отримання орендарем об’єкта фінансового лізингу, датою ви­никнення права замовника на податковий кредит з довготерміно­вих контрактів — дата збільшення валових витрат замовника дов­готермінового контракту. Для бартерних (товарообмінних) опера­цій такою датою вважають дату здійснення заключної (балансую­чої) операції.

Суму податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначають як різницю між су­мою податкового зобов’язання звітного податкового періоду та су­мою податкового кредиту такого звітного податкового періоду. За позитивного значення суми вона підлягає сплаті до бюджету у тер­міни, встановлені для відповідного податкового періоду. У разі від’ємного значення суми її враховують у зменшення суми податко­вого боргу з ПДВ, що виник за попередні податкові періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого), а за йоі’о відсутності — до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.

Якщо у наступному податковому періоді податковий кредит пе­ревищує податкове зобов’язання, то:

А) бюджетному відшкодуванню підлягає частина така від’єм­ного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередньому податковому періоді постачальникам товарів (послуг);

Б) залишок від’ємного значення після бюджетного відшкоду­вання включають до складу податкового кредиту наступного по­даткового періоду.

Платник податку може прийняти самостійне рішення про за - рахування належної йому повної суми бюджетного відшкодування * у зменшення податкових зобов’язань з цього податку наступних

Податкових періодів. У разі прийняття такого рішення зазначену суму не враховують під час розрахунку сум бюджетного відшкоду­вання наступні« податкових періодів.

Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення повної суми бюджетного відшкодування, подає податковому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкоду­вання. При цьому платник податку в п’ятиденний термін після подання декларації податковому органу подає органу Державного казначейства України копію декларації з відміткою податкового органу про її прийняття.

До декларації додають розрахунок суми бюджетного відшкоду­вання, копії погашених податкових векселів (податкових розпи­сок), у разі їх наявності, та оригіналів п’ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій за на­явності експортних операцій.

Упродовж ЗО днів, що настають за днем отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних. За наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право протягом такого самого терміну провести позапланову документальну перевірку платника.

Після закінчення перевірки податковий орган у п’ятиденний термін надає органу державного казначейства висновок із зазна­ченням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

На підставі отриманого висновку орган державного казначей­ства впродовж п’яти операційних днів перераховує на поточний банківський рахунок платника податку належну суму відшкоду­вання.

Якщо за наслідками документальної камеральної або докумен­тальної перевірки податковий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій деклара­ції, то у разі:

ОС х-йГеол

подпись: ос х-йгеолА) заниження заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування податковий орган надсилає платнику податку по­даткове повідомлення, де зазначають суму такого заниження та підстави для її вирахування. У цьому випадку вважають, що плат­ник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування та враховує її у змен-' шення податкових зобов’язань з цього податку наступних подат­кових періодів;

Б) перевищення заявленої платником податку суми бюджетно­го відшкодування, податковий орган надсилає платнику податку

^ податкове повідомлення, де зазначають суму такого перевищення та підстави для її вирахування;

290 •*"•*** •'У* ••у* »-у* «ь-у •'•у* •"у* •'У* •<у* ►у* •'У* •’"У* •у - •‘У* •’У - •<у* •*ув •‘у* •"У*

В) з’ясування внаслідок проведення таких перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платнику податку податкове повідом­лення, де зазначають підстави відмови у наданні бюджетного відшкодування.

Суму бюджетного відшкодування, не сплачену у терміни, ви­значені цим пунктом, вважають бюджетною заборгованістю. На суму бюджетної заборгованості нараховується пеня на рівні 120 % облікової ставки НБУ.

Не має права на отримання бюджетного відшкодування особа, яка:

♦ була зареєстрована як платник ГІДВ менш ніж за 12 кален­дарних місяців до місяця, за результатами якого подається заява на бюджетне відшкодування, та/або мала обсяги оподатковуваних операцій за останніх 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) ос­новних фондів;

♦ не провадила діяльність упродовж останніх 12 календарних місяців.