Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Показники ефективності використання основних фондів

Основні показники ефективності використання основних фондів можна об’єднати в чотири групи: 1) показники екстенсивного ви­користання основних фондів, які відображають рівень їх викорис­тання за часом; 2) показники інтенсивного використання основних фондів, які відображають рівень їх використання за потужністю (продуктивністю); 3) показники інтегрального використання осно­вних фондів, які враховують сукупний вплив всіх факторів — як екстенсивних, так і інтенсивних; 4) узагальнюючі показники вико­ристання основних фондів, що характеризують різні аспекти вико­ристання (стан) основних фондів у цілому на підприємстві.

Перша група показників включає коефіцієнти екстенсивного вико­ристання устаткування, змінності роботи устаткування і завантажен­ня устаткування. Коефіцієнт екстенсивного використання устатку­вання (К. ) визначається як відношення фактичної кількості годин роботи устаткування (£ ) до кількості годин роботи по нормі (£ ):

О =-*-

“ о*.„-

І

Приклад. Тривалість зміни - 8 год., час ремонтних профілактичних робіт - 0,5 год., фактичний час роботи верстата - 5 год.:

К = 5/(8 - 0,5) = 0,67.

Екст ' 4 ' ' ’

Коефіцієнт змінності роботи устаткування (К ) розраховується як відношення загального числа відпрацьованих устаткуванням станко - змін (Д ) до верстатів, які працювали в найбільш тривалу (як пра­вило, першу) зміну (п):

Т/' Дсіп. зм

К3м =---------

П

І

Приклад, п = 270; Дстш = <і1 + сі2 кількість верстатів, які працюють у першу зміну, сі1 = 210; кількість верстатів, які працюють у другу зміну, ,1 = 150:

Кзм = (210+ 150)/270 = 1,33.

Коефіцієнт завантаження обладнання (К ), який визначається (спро­щено) як відношення коефіцієнта змінності роботи (К ) до планової змінності устаткування (К ):

К =^-.

Зав

І

Приклад, Кзад = 1,33 / 2 = 0,66 при Кш - двозмінному режимі роботи устаткування.

До другої групи показників належить коефіцієнт інтенсивного вико­ристання устаткування (Кіят), який визначається як відношення фак­тичної продуктивності устаткування (Пф) до нормативної {Пу.

ТС —

Інт д

І Приклад. Фактична продуктивність у зміну Пф =130 од. виробів; нор - I мативна продуктивність за зміну П = 190 од. виробів:

К = 130/190 = 0,68.

Гнт ' '

До третьої групи показників належить коефіцієнт інтегрального ви­користання устаткування (Кіитегр). Він розраховується, як добуток коефіцієнтів екстенсивного й інтенсивного використання устаткуван­ня та комплексно характеризує експлуатацію його за часом і продук­тивністю (потужністю):

К =К X К ■ .

Гнтегр екст гнт

Приклад. К =0,66;К. =0,68;К. = 0,66x0,68 = 0,45.

1 ^ екст ' ' гнт ' ' штегр ' ' '

Четверту групу складають показники фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності праці, рентабельності основних виробничих фондів і продуктивності праці. Фондовіддача (Фм) - показник випуску про­дукції на 1 грн вартості основних фондів; визначається як відношення обсягу випуску продукції ((2) до середньорічної вартості основних ви­робничих фондів (ОФ„ ) за порівняний період часу (місяць, рік):

Ф з = ^ ;

ОФ

Сер

ОФ хТ ОФ х(12-Т )

Ґ(Т Г1/7) і 6 6 вив ' вив '

Сер - п ^ ^ ,

Де ОФ - балансова вартість основних фондів на початок року, грн; ОФ - вартість основних фондів, що вводяться в плановому році, грн;ОФ - вартість виведених протягом року основних фондів, грн; Т, Т - кількість місяців використання фондів, що вибувають та вво­дяться.

І:

подпись: і:І Приклад Обсяг випуску продукції (2 = 2700 тис. грн; середньорічна І вартість основних виробничих фондів ОФсер - 1900 тис. грн:

Феід = 2700/1900 = 1,42 грн.

Фондомісткість (Фм) - величина, зворотна фондовіддачі; пока­зує частку вартості основних фондів, які припадають на 1 грн про­дукції, яка випускається:

ОФ

Ф - сер

А

Так, використовуючи дані попереднього прикладу, маємо:

Фм = 1900 / 2700 = 0,7 грн.

Фондоозброєність праці (Ф ) розраховується як відношення се­редньорічної вартості основних фондів (ОФ ) до числа робітників на підприємстві, що працювали в найбільшу зміну (Ч):

/ _ 360 •

' П

■ Приклад. ОФ = 1900 тис, грн, Ч = 125 осіб:

Фоз= 1900/125 = 15200 грн.

Рентабельність основних виробничих фондів (Р) характеризує ве­личину прибутку, що припадає на 1 грн основних фондів, і визнача­ється як відношення прибутку (П) до середньорічної вартості осно­вних фондів (ОФ ):

Р = ^—х 100%

ОФ

Сер

■ Приклад. П = 2150 тис, грн, ОФ = 15000 тис, грн:

Р = (2150 / 15 000) х 100% = 14,3%.

Продуктивність праці (П ) можна визначити множенням показ­ника фондовіддачі ( Ф й) на показник фондоозброєності ( Ф ).

Я = ф х Ф

Р від оз •

■ Приклад. Фвй = 1,42 грн; Фоз = 15200 грн.

Пр = 1,42 х 15200 = 21 584 грн.

Залежність між показниками фондовіддачі і фондоозброєності праці визначається залежністю між зростанням обсягу виробництва і зростанням вартості основних фондів. Якщо обсяг виробництва випереджає зростання вартості основних фондів, то фондовіддача зростає, а фондоозброєність не зростає, або зростає в меншій мірі. І як наслідок цього, зростання продуктивності праці випереджає зростання фондоозброєності праці, та навпаки. Крім перерахованих є й інші показники використання основних фондів, зокрема показ­ники технічного стану, віку, структури фондів тощо.

162