Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Показники рентабельності

Рентабельність - це відносний показник ефективності виробни­цтва, який характеризує рівень віддачі витрат і ступінь викорис­тання ресурсів. В основі моделі коефіцієнтів рентабельності лежить відношення прибутку (найчастіше в розрахунок показників рента­бельності включають чистий прибуток) або до затрачених засобів, або до виручки від реалізації, або до активів підприємства. Таким чином, коефіцієнти рентабельності показують ступінь ефективності діяльності компанії. Показники рентабельності можна розподілити за групами (табл. 16.3).

Найбільш часто використовуються показники рентабельності активів (капіталу), рентабельності чистих активів, рентабельності власного капіталу і рентабельності реалізації.

В аналітичній роботі також часто повну суму активів замінюють на вартість поточних активів і аналізують рентабельність викорис­тання останніх. Показником прибутку, залежно від конкретних умов діяльності, буруть показники прибутку до оподаткування,

285

Прибутку від звичайної діяльності або чистого прибутку. В зару­біжній практиці, як правило, застосовуються показники прибутку до оподаткування, а деякі організації враховують показники чисто­го прибутку. За активіви (знаменника формули) використовують такі показники:

• вартість активів на балансі;

• вартість активів на балансі плюс сума амортизації з активів, які амортизуються;

• діючі активи;

Показники рентабельності

подпись: показники рентабельностіОборотний капітал плюс позаоборотні активи.

Показники

Рентабельності

Формули розрахунку

Призначення

Рентабельність окремих видів продукції, всієї товарної продукції ви­робництва

Прибуток в розрахунку на одиницю продукції Л ЛЛ0/

Характеризує прибутко­вість різних ВИДІВ продукції, всієї товарної продукції і рентабель­ність (прибутковість) підприємства. 6 осно­вою для встановлення ціни

Собівартість одиниці продукції Прибуток в розрахунку На товарний випуск „^ддо/.

Собівартість товарної продукції Балансовий

(чистий) прибцток

К я х 100% Сума основних

Виробничих фондів

І матеріальних оборотних

Засобів

Рентабельність

Реалізації

(продажу)

Прибуток від продажна/

Продукції х100%; Виручка від реалізації

Балансовий прибцток Лппп/

И 9 х 100% Чиста виручка від

Реалізації продукції +

Доходи від іншої

Реалізації

Показує, який відсоток прибутку одержує підприємство 3 КОЖНОЇ гривні реалізації. Є ОСНОВОЮ для вибору номенклатури продукції, яка випускається

Таблиця 16.2

Рентабельність

Активів

(капіталу)

Рентабель­ність поточних активів

Рентабельність чистих активів

Прибуток х100%. Сукупні активи

Прибуток х100%; Поточні активи

Прибуток х100% Чисті активи

Ці комплексні показ­ники характеризують віддачу, яка припадає на 1 грн відповідних активів. Відображає ефективність вкладених у підприємство грошо­вих засобів

Рентабельність

Власного

Капіталу

Чистий прибуток,.. _,

------------ —------ х 100%

Власний капітал

Характеризує прибуток, який припадає на 1 грн власного капіталу після сплати відсотків за кре­дити і податків. Характе­ризує віддачу або дохід­ність власних засобів