Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Поняття про витрати і класифікація витрат підприємства

Поняття про витрати. Витрати - це грошова оцінка вартостімате - ріальних, трудових, фінансових, природних, інформаційних та інших ви­дів ресурсів на виробництво та реалізацію продукції за певний період. Як видно з визначення, витрати характеризуються: 1) грошовою оцінкою ресурсів, забезпечуючи принцип вимірювання різних видів ресурсів; 2) цільовою установкою (пов’язаною з виробництвом і збутом продук­ції в цілому або з якоюсь із стадій цього процесу); 3) певним періодом, тобто віднесенням на продукцію за даний період часу. Відзначимо ще одну властивість витрат: якщо витрати не залучені у виробництво і не списані (не повністю списані) на певну продукцію, то вони перетворю­ються на запаси сировини, матеріалів, запаси в незавершеному вироб­ництві, запаси готової продукції тощо. Витрати мають властивість бути запасомісткими і належать до активу підприємства.

Класифікація витрат підприємства. За економічним змістом усі витрати підприємства поділяються на операційні, фінансові, звичай­ні та надзвичайні. Класифікація витрат і їх склад подані в табл. 15.1.

При формуванні витрат звичайної діяльності повинно бути за­безпечено їх групування за елементами, єдиними й обов’язковими для організацій всіх галузей:

• матеріальні витрати;

• витрати на оплату праці;

• відрахування на соціальні заходи;

• амортизація;

• інші витрати (поштово-телеграфні, телефонні, відрядження тощо).

261

Таблиця 15.1

Класифікація витрат підприємства та їх склад

Вид витрат

Склад витрат

1. Операційні

Витрати, пов’язанні з наданням організації активів у тимча­сове користування за певну плату.

Витрати, пов’язанні з наданням прав за певну плату, виника­ючих з патентів на винахід, промислові зразки й інших видів інтелектуальної власності.

Витрати, пов’язанні з участю в статутному капіталі інших організацій.

Витрати, пов’язанні з продажем, вибуттям і іншим списан­ням основних засобів та інших активів, відмінних від грошо­вих засобів, товарів, продукції.

Проценти, які виплачуються організацією за користування грошовими засобами (кредитами, позиками).

Витрати, пов’язанні з оплатою послуг, які здійснюють кре­дитні організації.

Інші операційні витрати

2. Фінансові

Штрафи, пеня, неустойка за порушення умов договору, від­шкодовування збитків, спричинених організацією.

Збитки минулих років, які визнані в звітному році.

Сума дебіторської заборгованості, за якою вийшов термін по­зовної давності, інших боргів, нереальних для повернення. Курсова різниця.

Сума оцінки активів (за винятком позаоборотних активів). Інші позареалізаційні витрати

3. Звичайні

Витрати на закупівлю сировини, матеріалів, товарів та їхніх матеріально-технічних запасів (МТЗ).

Витрати з переробки МТЗ для цілей виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг та їх продажу (перепрода­жу) товарів (витрати з утримання й експлуатації основних засобів та інших позаоборотних активів, а також з підтримки їх у робочому вигляді, комерційні витрати, управлінські ви­трати тощо).

Витрати з оплати праці.

Відрахування до страхового фонду.

Амортизаційні відрахування

4.

Надзвичайні

Витрати, пов’язанні з надзвичайними обставинними (стихій­ні лиха, пожежі, аварії тощо)

Склад витрат, який враховуються в оподаткуванні, відрізняється від складу витрат, що визнаються в бухгалтерському обліку.

Витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією, поділяються на:

• матеріальні;

• витрати на оплату праці;

• амортизація;

• інші витрати.

У відповідних статтях Податкового кодексу встановлено пе­релік витрат, які належать до тих або інших видів, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції. До інших витрат, зокрема, належать: а) представницькі витрати, які включаються протягом звітного (податкового періоду); б) витрати платника податків на всі види реклами.