Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Поняття та еволюція принципу етичної та соціальної відповідальності підприємництва

В процесі бізнесу підприємець має справу з ресурсами, машинами, продуктами, документами, а також із закупівельними, виробничими, збутовими процесами. Він постійно спілкується з людьми як керівник, менеджер, погоджується з фахівцями, веде переговори з партнерами, формує контакти з трудовим колективом. Від того, як буде налагодже­ний механізм людських відносин у внутрішньому та зовнішньому се­редовищі, буде залежати репутація і авторитет підприємця, його успіх на товарному ринку та серед ділових осіб. Підприємництво — профе­сійна майстерність, талант, який відкриває простір для реалізації бізнес - ідей, особливий стиль ділової етики та комерційного мислення.

Арістотель вважав, що етика допомагає пізнати, що потрібно ро­бити і від чого слід утриматись.

Ділова етика — це галузь професійних знань, наука, яка розглядає та оцінює людські відносини, а також поведінку людей з точки зору їх відповідності загальноприйнятим нормам.

Практична реалізація таких норм визначає поведінку етичною або неетичною. Стосовно етики підприємця мова йде про поведінку суб’єк­та, про вимоги до стилю роботи, характеру спілкування з учасниками підприємницької активності. Отже, підприємництво - це постійні кон­такти, переговори, договори з партнерами. З кожним окремо доводиться будувати відносини не тільки на основі юридичних документів, але й на основі взаємної довіри і поваги до людських цінностей. Покладати­ся можна на тих, хто ставить морально-етичні норми над усе, дотри­мується справедливості та рівних прав.

Етика всебічно розглядає благо індивіда і благо суспільства, піддає критичному розгляду вчинки, дає приклад для удосконалення правил життєвої поведінки, керується виключно людським розумом.

Етика грунтується на уважному спостереженні навколишньої ре­альності. Можливо, неприємно звільняти працівника з роботи, але саме цього може вимагати етика. Інколи важко вчинити правильно перед загрозою сильного тиску, значних невдач і втрат, але слід намагатись керуватись етичними нормами, мати сильну волю і психологічну рівно­вагу з тим, щоб не «виплеснути» зворотні негативні бурхливі емоції. Це негативно впливає на настрої інших людей, що працюють у колективі, створює атмосферу напруги, недовіри, замкнутості в особистих стосун­ках.

Етика — це наука, що розглядає специфічно людські цілі і взаємоз­в’язок засобів їхнього досягнення з цими цілями. Етика застосовує людські знання, дозволяє оцінити та прийняти правильні рішення, вив­чає вплив окремих дій на становище індивіда, фірми і суспільства в ціло­му, зосереджує увагу на обов’язках і відповідальності. Це означає, що етика бізнесу розглядає зобов’язання, які людина приймає на себе як учасник підприємницької активності. Не можна нехтувати соціальним виміром етики бізнесу, оскільки багато серйозних проблем постають із взаємозв’язків бізнесу і суспільства в цілому. Бізнес може спричиняти деякі соціальні ситуації, які завдають шкоди людям і породжують не­справедливість, хоча не лише бізнес несе за це відповідальність.

До основних принципів ділової етики можна віднести:

1. Комплексність уявлень про призначення діяльності підприємця. Етика повинна відображати не тільки відношення між членами будь якої соціальної системи, але й давати уявлення про призначення, доцільність даної системи та її окремих членів, мету, характер поведінки та кри­терії оцінки дій.

2. Історичність. Етика не підлягає механічному перенесенню того, що є добром та злом у свідомості людини. Вона розвивається впродовж часу, як і сама людина, значною мірою визначає характер соціальної системи та дисбаланс, а також стиль ведення бізнесу.

3. Відсутність силового втручання. Нелегко нав’язати людині пакет ідеальних якостей та вимагати безпомилкових дій. Хоча в процесі са­мовдосконалення та самооцінки певні зрушення відповідності етичним нормам, безумовно, будуть.

Слід прагнути, щоб підприємництво розвивалось у напрямку бла­годійної та чесної справи, дотримання правил гри ринкової системи господарювання, коли обмін, еквівалентність, рівноцінність мають місце для обох зацікавлених сторін угоди, а обман партнерів, корис­ливі неетичні дії, особистий зиск за будь-яку ціну повністю виключені.

Ще на початку XX ст. російськими підприємцями були розглянуті такі моральні принципи ведення бізнесу:

1. Поважай владу. Влада — необхідна умова ефективного розв’язан­ня проблем. У всьому повинен бути порядок. Слід виявляти повагу до осіб, які представляють законну владу.

2. Будь чесним та правдивим. Це фундамент підприємництва, пере­думова здорового прибутку та гармонійності відносин у справах.

3. Поважай право приватної власності. Вільне підприємництво - основа добробуту держави. Підприємець повинен напружено працю­вати на благо своєї батьківщини. Таку ретельність можна виявити при опорі на приватну власність.

4. Люби та поважай людину. Любов і повага до людини праці з боку підприємця породжують відповідні любов і повагу. У таких умовах ви­никає гармонія інтересів, що створює атмосферу для розвитку у людей найрізноманітніших здібностей, спонукає їх виявити найбільш повно.

5. Дотримуйся слова. Ділова людина повиннадотримуватися свого сло­ва, обіцянок. «Тому, хто хоч раз обдурить, вже не повірять». Успіх у справі багато в чому залежить від того, як оточуючі довіряють підприємцю.

6. Живи, виходячи з наявних коштів. Підприємець повинен обрати ту справу, яку він здатен здійснити, покладаючись на свій розум, ква­ліфікацію, організованість, існуючі матеріальні, фінансові ресурси.

7. Будь цілеспрямований. Підприємець повинен мати перед собою чітко поставлену мету і не відволікатись на інше. Жодна мета не може переважити моральні цінності.

Незважаючи на те, що етичні норми бізнесу вироблені з давніх часів, їхнє сучасне висвітлення має певну специфіку. Сучасні моральні нор­ми (постулати) лежать в основі того, що можна визначити як етичний кодекс підприємця, який спирається переважно на совість, честь, по - рядністьлюдини.

Морально-етичний кодекс підприємця - це систематизований пе­релік норм, якими повинен керуватись кожний суб’єкт підприємницької діяльності у бізнесі. Основні його положення наведені на (рис. 4.1).

Таким чином, морально-етичний кодекс сучасного підприємця виник як продукт історико-еволюційного розвитку уявлень про мораль­не обличчя та притаманні риси ділової людини, добросовісне ведення справ у бізнесі.

Враховуючи підвищення ролі етики, підприємницька структура може розробити етичний кодекс фірми, у якому відображаються мо­ральні корпоративні цінності та критерії. Адже це — візитна картка со­лідності підприємства, що турбується про свою ділову репутацію і до­віру з боку оточуючих.

Основу корпоративного етичного кодексу можна сформулювати так: фірма не буде терпіти неетичних та незаконних дій з метою особи­стого доходу. Репутація фірми - вище будь-якої вигоди. Фірма - не просто економічний суб’єкт, місце роботи. Для творчої, працьовитої людини фірма - основний засіб життєзабезпечення та добробуту в сім’ї. Працівник цінує роботу, а фірма цінує працю кожного робітника, на­магається створити сприятливі умови і позитивну атмосферу.

Етичний кодекс підприємця

✓ Впевненість у користі своєї праці не тільки для себе, але й для людей, суспільства, держави

^ Розуміння того, що люди бажають та вміють працювати, намагаються реалізувати себе разом з підприємцем

'ґ Віра у бізнес, ставлення до нього як до мистецтва, творчої справи

^ Визнання необхідності конкуренції та водночас прагнення до співпраці

^ Повага до себе як до особистості та до будь-якої особистості як до себе

^ Повага до будь-якої власності, державної влади, громадських рухів, соціального устрою, законів ^ Довіра до інших, повага до професіоналізму, компетентності

^ Визнання цінності освіти, науки і техніки, інформатики, культури ^ Турбота про екологію ^ Прагнення до нововведень ^ Гуманізм

Рис. 4.1. Сучасні морально-етичні норми цивілізованого підприємця

Фірма має бути такою, якою можна було б пишатися, чесно пра­цювати і вести бізнес. Вихід на роботу не має бути обтяжливим для ро­бітника. У солідного підприємства багато партнерів, які задоволені ко­мерційними зв’язками, мають бажання співпрацювати у майбутньому. Все це можливо тоді, коли увесь персонал та сам підприємець-власник будуть дотримуватись етичного кодексу.

Етичні норми можуть бути розроблені й на рівні певної професії (на­приклад, кодекс брокера, комерсанта, страховика та ін.), виду підприє­мництва, враховуючи міжнародну практику. Багато країн, у тому числі Україна, дотримуються основних принципів Глобального етичного ко­дексу туризму, прийнятого на 13 сесії Генеральної асамблеї Всесвітньої туристичної організації (м. Сантьяго, Чилі, жовтень 1999 р.).

У додатку 4 наводяться правила адвокатської етики, а у додатку 5 — етичний кодекс консультанта, у додатку 6 - кодекс професійної етики страховиків у додатку 7 - правила професійної етики в рекламі.

Практика діяльності суб’єктів підприємницькоїдіяльності свідчить про те, що можна дотримуватись законів, але одночасно ігнорувати етичні норми, загальноприйняті у діловому світі. Для деяких комер­сантів стало нормою поведінки проведення операцій купівлі-продажу, виходячи з приказки «не обдуриш — не продаси». Замість поваги до вла­ди і законів деякі «круті» підприємці намагаються «зірвати куш» у бізнесі, ухиляються від сплати податків, входять у тіньовий сектор еко­номіки, ігнорують законні вимоги споживачів щодо якості запропо­нованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, а також процесу обслуговування.

Нерідко підприємець бачить у своїх клієнтах лише джерело при­бутку. Тому у свідомості населення поняття честь, порядність, добро­зичливість, етика та культура не пов’язані з образом підприємця. У кра­щому випадку їхні дії викликають симпатії та позитивне ставлення, якщо вони виступають у ролі спонсорів, займаються благодійністю.

Складність вирішення етичних проблем підприємництва полягає у тому, що важко терміново їх розв’язати примусовими методами. Тільки тоді, коли відхилення підприємця від принципів моралі стає однозначним порушенням юридичних законів, у силу вступають дер­жавно-адміністративна, дисциплінарна, цивільна відповідальність.

Кращими засобами забезпечення порядного, чесного підпри­ємництва є освіта, виховання, громадська думка. Отже, справжній підприємець повинен знати норми ділової поведінки, уникати амораль­них, неетичних дій у стосунках з іншими учасниками бізнесу.

Згідно із законодавством України, суб’єкт підприємницької діяль­ності несе відповідальність за невиконання укладених договорів; пору­шення прав власності інших підприємств, установ, організацій, грома­дян; недотримання правил безпеки та умов праці; виробництво і реа­лізацію неякісної продукції, що завдає шкоди здоров’ю людей; забруднення навколишнього середовища; приховування доходів від оподаткування; порушення антимоногіольного законодавства. Підпри­ємець несе також майнову відповідальність, ступінь якої залежить від конкретної організаційно-правової форми бізнесу.

Підприємці несуть відповідальність перед різними групами і суб’єк­тами підприємницької діяльності. Це - вкладники, інвестори, креди­тори, споживачі, вітчизняні та іноземні партнери по бізнесу, найманий персонал (рис. 4.2). Підприємницькі структури несуть відповідальність як перед суспільством у цілому, так й перед окремими соціальними гру­пами, включаючи пенсіонерів, інвалідів, жінок з дітьми, безробітних. За рахунок збільшення обсягу податків від підприємницьких структур забезпечується поповнення державного та місцевого бюджету, є мож­ливість розв’язувати існуючі соціально-економічні питання.

Ділова людина повинна опанувати етикет, який значною мірою допомагає успішному вирішенню питань у бізнесі.

Етикет підприємця включає такі складові:

• норми та правила коректної поведінки у відносинах зі своїми колегами та підлеглими, керівниками інших підприємств;

• правила взаємного привітання, представлення, знайомства;

• правила організації бізнес-зустрічей та проведення ділових пере­говорів;

• вимоги до зовнішнього вигляду, манер, одягу, службового при­міщення;

• вимоги до мови;

• культуру службового листування;

• знання міжнародного протоколу та національних особливос­тей під час ділових контактів.

Споживачі

Найманий персонал

Партнери по бізнесу

Поняття та еволюція принципу етичної та соціальної відповідальності підприємництваВкладники

(акціонери)

Інвестори

Кредитори

Державні органи

Рис. 4.2. Основні групи підприємницької діяльності, перед якими підприємництво несе відповідальність