Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Попит і його обсяг

7

подпись: 7Терміном попит позначають бажання та здатність людей ку - пувати товари. Що вища ціна на певний товар, то менше людей * захочуть його купити. І навпаки, що нижча ринкова ціна товару, *

•"У1* •■■'ЗР* •'-у’* •'"зр* •'"зр* •''ЗР* *1*^* •'"ЗГ’* •''ЗГ'* •'"Зр* •"Зр* •'"Зр* •“‘Зр* •"ЗР* •"‘ЗР* •'"ЗР* •'7Р* •"‘Зр*

То більше одиниць цього товару буде придбано. Отже, попит пока­зує, яку кількість продукту (блага) споживачі хочуть та можуть купити за кожною окремою ціною впродовж певного періоду. По­пит відображує низку альтернативних можливостей, які можна представити у вигляді таблиці, та ту кількість продукту, на яку (за інших однакових умов) буде пред’явлено попит за різних цін. Попит зазвичай розглядають з позиції вигідності ціни: він відо­бражує кількість продукту, яку споживачі купуватимуть за різних

Можливих цін.

Таким чином, існує чіткий взаємозв’язок між ринковою ціною

Попит і його обсягТовару і величиною попиту на нього за інших однако­вих умов. Цей взаємо­

Зв’язок між ціною та кіль­кістю купленого товару на­зивають схемою попиту,

Або кривою попиту.

Коли ціна на товар зро­стає (а решта чинників за­лишаються без змін), поку­пці починають купувати менше цього товару. І на­впаки, коли ціна зменшу­ється, то за інших однако­вих умов величина попиту зростає. Отже, попит пока - Рис. 1.1. Крива попиту 3уЄ 0бернену залежність

Між ціною й обсягом попи­ту. Цю залежність називають законом попиту і графічно її можна подати у вигляді спадної лінії В — кривої попиту (від англ. Demand — попит).

На графіку (рис. 1.1) на горизонтальній осі позначено обсяг по­питу Q на певний товар, а на вертикальній — ціну на нього Р.

Слід зазначити, що існує відмінність між поняттями «попит» та «обсяг попиту». Попит — це завжди набір співвідношень цін та кількостей. Обсяг попиту відображує конкретну кількість, яку ба­жає купити споживач за певного ціною.

За кривою попиту спостерігаємо зміну обсягу попиту у відпо­відь на зміну ціни. Проте, крім ціни, на попит діють і нецінові чинники, які призводять до зміни в попиті — зміщення кривої попиту ліворуч І)2 чи праворуч (рис. 1.2). При цьому спостері - гається зміна «інших однакових умов». Адже, розглядаючи функ - § цію попиту як функцію лише ціни, припускаємо, що всі інші чин­ники є постійними. Таке припущення мас назву «за інших одна - J ісових умов». Саме тому поняття «за інших однакових умов» щодо

* попиту пов’язане з неціновими чинниками впливу на попит.

8

подпись: 8•■-jp* •'ТР* •''ЗГ4* •"V'* •'ТР* •''ЗР1* •"зр* •'ТР* *ТР* •''«Р* •'"ЗР* •’■'5Р* •'7Р* •"'ЗР* •"Зр* •"'ЗР*

Основні нецінові чинники впливу на попит, що призводять до зміни в попиті:

1.

Рис. 1.2. Зміщення кривої попиту в разі зміни «інших однакових умов»

подпись: 
рис. 1.2. зміщення кривої попиту в разі зміни «інших однакових умов»
Дохід. Вплив на попит зміни грошового доходу досить складний.

Здебільшого збільшення доходу зумовлює зрос­тання попиту (зміщення кривої вгору праворуч).

Однак попит на деякі товари може скорочува­тися, якщо споживачі замінюють їх дорожчими і якіснішими (зміщення кривої вниз праворуч).

2. Смаки й уподобання споживачів. Сприятлива для певно­го товару зміна споживчих смаків чи переваг, спричинена рекла­мою чи зміною моди, означатиме, що попит зросте за кожною ці­ною (крива зміститься вгору — праворуч). Несприятливі зміни в перевагах споживачів призводять до зменшення попиту і зміщен­ня кривої попиту ліворуч.

3. Місткість ринку. Очевидно, що збільшення на ринку кіль­кості покупців зумовлює підвищення попиту, а зменшення кілько­сті споживачів призводить до його зниження.

4. Ціни на суміжні товари. Попит може змінюватися в обох напрямках залежно від типу товару. Розрізняють дві групи това­рів: товари-субститути (замінники) і товари-комплементи (допов - нювальні). Із зростанням цін на один з товарів-субститутів попит на інший збільшується (зміщення кривої вгору). Попит на товари - комплементи діє в одному напрямку, тому підвищення ціни на один із них призводить до скорочення попиту на інший, і навпаки.

5. Очікування. Споживчі очікування щодо таких чинників, як майбутні ціни на товари, наявність товарів і майбутній дохід, здат­ні змінити попит. Наприклад, очікування щодо зростання цін на товари у майбутньому можуть призвести до ажіотажного попиту на них сьогодні. Або ж очікування підвищення доходів може спо­нукати споживачів менше обмежувати поточні витрати.

Слід зазначити, що аналіз попиту на ринках продуктів повного мірою характерний для ринків ресурсів, де споживачами є фірми.