Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СТВОРЕННІ СЕКТОРУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ В РЕГІОНІ

Л. Є. Купінець, д. е.н., с. н.с.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

Розвиток процесів екологізації суспільного виробництва і йо­го секторів передбачає виникнення принципово нових сфер діяль­ності, не властивих традиційній економіці. Йдеться про формуван­ня сфери екологічних послуг, що надаються створюваними екоїнф- раструктурнимі підрозділами і розвиток еко-бізнесу. Специфіка цих послуг, так само як і напрями екобізнесу визначатимуться пот­ребами відповідних секторів економіки.

Потреба в такого роду послугах, а також їх пропозицію сфо­рмує ринок та галузева специфіка. Формуватися пропозиція може на базі існуючого екоінфраструктурного забезпечення, або за до­помогою створення нових напрямів екологічній діяльності. Саме останні потребують пошуку коштів для їх створення. Фінансова криза вчинила відчутний вплив на розвиток інфраструктурного і, зокрема, екоінфраструктурного секторів. Причинами стало: зни­ження фінансування регіональних проектів та збільшення питомої ваги соціальних виплат. Тому цільові інвестиції забезпечать базу для розширеного відтворення виробництва на стадії його підйому. Така ситуація характерна для більшості галузей та країн з перехід­ною економікою. Саме тому ЄБРР збільшив об'єм своїх інвестицій в муніципальну і екологічну інфраструктуру, підписавши 27 проек­тів на загальну суму в 479 млн. євро в 10 країнах. Дев'яносто відсо­тків цих засобів було надано приватним позичальникам в багатьох секторах.

Як відомо, сфера пропонованих підприємствам послуг досить диверсифікована. Зокрема просліджується орієнтація пропозиції не лише на відповідні сектори економіки, але і конкретні потреби під­приємств, що представляють ці сектори. Сучасні реалії свідчать, що запропоновані послуги компенсують підприємствам відсутність можливостей самостійного виконання робіт допоміжного характе­ру. Крім того, споживачі послуг можуть отримати вельми кваліфі­ковану допомогу спеціалізованих підприємств, що реалізовують, як правіло, свій потенціал повною мірою. Проте весь інфраструктур - ний сектор орієнтований, головним чином, на вирішення проблем

41

Традиційного господарювання. Екологічна складова в спектрі про­позиції майже не просліджується, але її поява мотивована розвит­ком відповідних процесів, як відповідної реакції на сформовані екологічні потреби. Вивчення реальної пропозиції послуг і форму­вання передбачуваного їх переліку дозволило:

- класифікувати пропозицію послуг;

- перерозподілити пропозицію послуг згідно секторів націо­нальної економіки;

- встановити наявність потенційної можливості надання еко­логічних послуг в рамках існуючих інфраструктурних підрозділів;

- позначити перелік необхідних послуг екологічного характе­ру і форм їх надання;

- сформувати область необхідних екологічних послуг;

- обґрунтувати ринкові моделі системи екологічного обслу­говування підприємств відповідних секторів.

Так, завдяки інвестуванню та залученню приватних підприє­мницьких структур у сектор екологічної інфраструктури можна добитися значної економії в таких сферах, як водопостачання, очищення стічних вод, централізоване теплопостачання із застосу­ванням нетрадиційної енергії, міський транспорт, енергоефектив - ність на транспорті, організація збору та переробки твердих відхо­дів, створення санітарних полігонів та переробки сміття тощо. Пос­тупове впровадження нової тарифної політики допоможе місцевим компаніям покривати експлуатаційні витрати і отримувати дохід, і в той же час захищати інтереси малозабезпечених верств населен­ня. Подальші кроки будуть направлені на зниження витрат, підви­щення енергоефективності і прозорості. Фінансова підтримка екоі - нфраструктурного сектору збоку держави, регіону, приватних фі­нансових структур дасть змогу інтегрувати кошти за допомогою софінансування, тобто фінансувати ті чи інші екологічні проекти регіонального рівня. Аналогічно можуть фінансуватися галузеві реформи. Залучення підприємницького сектору та посилення акці­онерного капіталу приватних компаній для рішення регіональних екологічних проблем суттєво покращить практику корпоративного управління, підвищить стандарти якості надання послуг екологіч­ного характеру та дозволить освоїти сфери привабливого бізнесу.