Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Потреба у виникненні бізнесу

Економіка кожного суспільства є сукупністю різних видів діяль­ності, результатом якої є створення матеріальних благ та їх рух до споживача. Ця діяльність здійснюється на основі взаємодії про­дуктивних сил і виробничих відносин, що характеризуються їх взаємопроникненням і взаємовираженням.

Бізнес — діяльність, яка історично виникла в процесі розвитку суспільства.

Люди — рушійна сила економічного розвитку і тільки з точки зору їхньої діяльності можна зрозуміти, що таке бізнес. У процесі діяльності люди змінюють світ, перетворюючи явища природи і суспільства в об’єкти своєї діяльності, своєї справи чи бізнесу, а себе — в діяльних суб’єктів — бізнесменів. Діяльність спонукаєть­ся потребою. Для задоволення потреб необхідні ресурси — вироб­ничі, природні, людські. А вони обмежені.. Дефіцитність ресурсів зумовлює обмеженість випуску кінцевого продукту. Отже, суспіль­ство не може споживати стільки, скільки хоче. Стикаючись з цими проблемами, воно постійно має вирішувати що, як і. скільки вироб­ляти та як розподіляти вироблене, щоб максимально задовольни­ти потреби людей. Будь-яка серйозна спроба дати відповідь на ці питання неминуче зумовлює потребу у здійсненні аналізу проце­сів економічного розвитку суспільства.

Діяльність — вища форма розвитку, притаманна людині. Вся історія людського суспільства так чи інакше пов’язана з діяльніс­тю людини, її справою чи бізнесом. Межі впливу бізнесу на процес економічного розвитку визначають об’єктивні умови, які залежать від економічної системи, де функціонує бізнес. Тому вічні пробле­ми: що, як, скільки виробляти та як розподіляти передаються від покоління до покоління, від однієї економічної формації до іншої.

Розділ 2

подпись: розділ 2Практика індустріально розвинених країн, де бізнес є основою розвитку економіки, а ринок виступає стимулом розвитку вироб­ництва, виробила формулу виживання, позначену особливою про­стотою. Виявляється, що в ринковому механізмі ніхто з індивідів чи організацій свідомо не займається вирішенням цих проблем. Просто кожен робить свій бізнес, взаємодіючи на ринку то як ви­робник, то як споживач. Тут визначають ціни і обсяг виробництва. Через узгодження між покупцями і продавцями вирішуються од­ночасно всі проблеми. Перша з них — «що виробляти?» — визна­чається через гроші, які споживач сплачує за товар, який він виб - А рав; друга — «як виробляти?» — конкуренцією між виробниками;

Третя — «скільки виробляти і як розподіляти?» — зумовлюється

* співвідношенням попиту і пропозиції. Такий процес відбувається

Постійно у кожному способі виробництва, у різних економічних системах, де сповідують ринкові відносини, а бізнес виступає як метод господарювання, тип мислення, спосіб життя.

Отже, бізнес є категорією ринку, тобто економічною катего­рією, а потреба його виникнення — закономірним історичним процесом.