Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Правове припинення підприємницької діяльності

Розділ 8

подпись: розділ 8У ході здійснення підприємницької діяльності інколи виникає потреба у припиненні такої діяльності через ті чи інші причини (реорганізація, ліквідація, продаж бізнесу тощо). Припинення під­приємницької діяльності, яка здійснюється у формі юридичної особи або фізичною особою — підприємцем, має свої особливості, зумовлені відмінністю правового статусу. Припинення діяльності юридичної особи може відбуватися: з правонаступництвом (пере­даванням усього свого майна, прав та обов’язків іншим юридич­ним особам — правонаступникам у формі злиття, приєднання,

♦ перетворення (реорганізації), поділу) або без правонаступництва

* внаслідок ліквідації.

Припинення діяльності юридичної особи здійснюється за:

* рішенням засновників (учасників) юридичної особи або упов­новаженим ними органом;

* судовим рішенням;

* рішенням уповноваженого органу державної влади (у випад­ках, передбачених законом).

Розглянемо випадки добровільного припинення діяльності юридичної особи, тобто за рішенням власників. Діяльність юридич­ної особи вважають такою, що припинилася, з дати внесення дер­жавним реєстратором до Єдиного державного реєстру (ЄДР) запи­су про реєстрацію припинення діяльності юридичної особи. Для вчинення відповідних реєстраційних дій державному реєстратору подають пакет передбачених законом документів. Документи мо­жуть бути подані особисто заявником — засновником чи уповно­важеною особою (обов’язково пред’являють паспорт та документ, що підтверджує повноваження) або надіслані рекомендованим листом з описом вкладення (у цьому разі підпис заявника у реєст­раційній картці засвідчується нотаріально).

У разі припинення діяльності юридичної особи за рішенням суду рішення державному реєстратору надсилає суд, що виніс рі­шення. Документи приймають за описом, копію якого в день над­ходження видають (надсилають рекомендованим листом) заявни­ку з відміткою про дату надходження.

Державний реєстратор у випадках, передбачених законом, має право залишити документи без розгляду, про що не пізніше від наступного робочого дня з дати надходження видає (надсилає ре­комендованим листом з описом вкладення) заявнику (суду) відпо­відне повідомлення із зазначенням підстав залишення докумен­тів без розгляду та документи, що подавалися, відповідно до опи­су. Залишення документів без розгляду не перешкоджає повтор­ному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

Рішення щодо припинення діяльності юридичної особи також приймається компетентним органом (особою) юридичної особи (протокол зборів засновників (учасників), акціонерів, рішення за­сновника (щодо унітарної юридичної особи). У разі злиття або приєднання юридичної особи рішення щодо припинення підпису­ють уповноважені особи юридичної особи чи осіб, діяльність яких припиняється, та юридичної особи — правонаступника (далі — рішення засновників). Внесення до ЄДР запису про рішення щодо припинення діяльності юридичної особи здійснюється на підставі таких документів: 1) нотаріально посвідчена копія рішення про припинення діяльності юридичної особи; 2) документ, що підтвер­джує внесення плати за публікацію повідомлення про припинен­ня діяльності юридичної особи.

225

Підстави для залишення документів без розгляду:

♦ документи подано за неналежним місцем проведення дер­жавної реєстрації припинення діяльності юридичної особи;

♦ документи не відповідають вимогам щодо оформлення;

♦ рішення щодо припинення діяльності не відповідає вимогам закону;

♦ документи подано не у повному обсязі.

Засновник не пізніше від двох робочих днів з дати подання (надходження) документів погоджує з державним реєстратором призначення комісії з припинення діяльності (ліквідатора, ліквіда­ційної комісії тощо), порядок та терміни ліквідації юридичної особи поданням (надсиланням рекомендованим листом) йому відповідно­го рішення. Державний реєстратор не пізніше від наступного робо­чого дня від дати надходження відповідного рішення вносить до ЄДР запис про призначення комісії з припинення діяльності. Якщо засновники не вчинять зазначених дій, державний реєстратор не пізніше від трьох робочих днів з дати надходження документів са­мостійно призначає голову комісії з припинення діяльності (або ке­рівника органу управління, або засновника юридичної особи) і не пізніше від наступного робочого дня зобов’язаний надіслати голові комісії відповідне повідомлення (рекомендованим листом).

За відсутності підстав для залишення документів без розгляду у день їх надходження державний реєстратор вносить до ЄДР за­пис про рішення щодо припинення діяльності юридичної особи та надсилає відповідне повідомлення органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості про внесення такого запису.

З дати внесення до ЄДР такого запису забороняється:

♦ проведення реєстрації змін до установчих документів юри­дичної особи;

♦ внесення змін щодо відомостей про відокремлені підрозділи;

♦ проведення реєстрації юридичної особи, засновником якої є юридична особа, діяльність якої припиняється.

Публікація повідомлення про припинення діяльності юридич­ної особи має містити інформацію, підлягає публікації у спеціалі­зованому ЗМІ, про:

♦ прийняття засновниками рішення про виділ;

♦ прийняття засновниками рішення щодо припинення діяльно­сті юридичної особи;

♦ проведення державної реєстрації припинення діяльності юри-

* дичної особи. Підставою для публікації повідомлень є внесення ’5 відповідного запису до ЄДР. Повідомлення публікуються Держ - ^ компідприємництвом упродовж 10 робочих днів з моменту внесен-

Ня запису. За публікацію справляється плата в розмірі 3 н. м.д. г. (51 грн). Документом, що підтверджує внесення плати, є копія

* квитанції або платіжного доручення з відміткою банку.