Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Предмет, метод та завдання навчального курсу «Підприємництво та агробізнес»

«Підприємництво та агробізнес» є однією з економічних дисци­плін, яка має предмет свого вивчення і застосовує при цьому як загальні, так і спеціальні засоби пізнання. Людина живе і працює в суспільстві. Отже, виробництво має колективний, суспільний характер. Тому в процесі праці або впливу людей на предмети і сили природи вони вступають між собою у певні зв’язки й відно­сини з приводу кооперації, спеціалізації виробництва тощо. Люди * не лише виробляють продукти праці, а й обмінюють, розподіляють '

І споживають їх. Відносини між ними у процесі виробництва, об­міну, розподілу і споживання матеріальних благ та послуг у полі­тичній економії називають виробничими (або відносинами еконо­мічної власності).

Предметом дисципліни «Підприємництво та агробізнес» (з по­гляду політичної економії) є виробничі відносини між різними суб’єктами такої діяльності (зайнятими у сферах виробничої, ко­мерційної, банківської діяльності), з одного боку, та підприємцями і найманими працівниками, з іншого, в процесі виробництва, об­міну, розподілу та споживання товарів і послуг; закони, які управ­ляють діями підприємців у процесі вибору щодо обмежених ресур­сів для виробництва, обміну, розподілу та споживання, або зако­ни, що управляють виробничими відносинами між різними суб’єктами підприємницької діяльності та найманими працівни­ками в процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання то­варів і послуг.

На цій підставі можна дати узагальнене визначення основ під­приємництва та бізнесу як науки:

Основи підприємницької діяльності — наука про закони, що управляють, з одного боку, відносинами економічної власності між різними суб’єктами підприємницької діяльності та наймани­ми працівниками, а з іншого — діями підприємців у процесі вибо­ру ресурсів для виробництва, обміну, розподілення та споживання товарів і послуг.

Для того щоб повного мірою реалізувати функції підприємця, діяти свідомо і цілеспрямовано у процесі підприємницької діяль­ності, необхідно мати ґрунтовні знання з низки інших економіч­них дисциплін. Крім економічної теорії (передусім політичної еко­номії, яка є методологічною і теоретичною основою усіх економіч­них дисциплін), підприємець повинен досконало вивчити насам­перед основи менеджменту та маркетингу, бездоганно знати пра­вові закони, які регулюють підприємницьку діяльність (насампе­ред податкове законодавство), мати необхідний мінімум знань з теорії та практики кредитних відносин, обліку та аудиту, фінан­сів, етики, культури, психології тощо.

Розділ

подпись: розділВажливу роль сучасна теорія підприємництва відводить раціо­нальній інвестиційній діяльності, інноваційному підприємництву, науково обґрунтованому підприємницькому управлінню, шляхам та засобам підвищення ефективності функціонування підпри - ^ ємств, передбаченню можливих ризиків у підприємницькій діяль­ності тощо.

38

подпись: 38Методична база основ підприємництва та бізнесу — діалек­тичний метод дослідження, найважливішими елементами якого є

* системно-структурний аналіз, єдність історичного і логічного, ,1, принцип суперечності, аналіз і синтез, метод абстракції та ін.

Системний підхід передбачає комплексну характеристику основних ланок підприємницької діяльності (виробничої, цінової, товарної, збутової та ін.) в їх єдності та взаємообумовленості, внут­рішній суперечності. Системоутворювальним чинником є основна мета підприємницької діяльності.

Логічний підхід передбачає, зокрема, з’ясування чіткої послі­довності основних заходів у діяльності підприємця — від за­родження підприємницької ідеї до привласнення підприємниць­кого доходу, найважливіших закономірностей цього процесу.

Принцип суперечності означає, що будь-яка дія підприємця пов’язана з необхідністю вирішувати суперечливі проблеми. На­приклад, привласнення максимального прибутку вступає в супе­речність з потребою спрямувати значні кошти на збереження довкілля, виплату заробітної плати найманим працівникам відпо­відно до вартості робочої сили та кількості й якості праці. Вста­новлені підприємством завищені ціни на виготовлені ним товари та надані послуги вступають у суперечність із його торговою і збу­товою політикою.

Метод аналізу передбачає розподіл цілого на окремі складові частини, елементи й відокремлений аналіз кожної з них, після чого настає етап синтезу, тобто комплексної характеристики ціло­го на основі знань, набутих на попередньому етапі.

Метод абстракції означає відмову від поверхневих, несуттє­вих сторін явища з метою розкриття його внутрішніх, істотних, сталих зв’язків.

Завдання курсу «Підприємництво та агробізнес» — за­своєння наукових основ і практичних проблем підприємництва в різних сферах господарювання, а також вивчення особливостей підприємницької діяльності, шляхів її вдосконалення, оволодіння практичними знаннями для створення власного бізнесу.

Майбутньому фахівцеві потрібно знати: економічну сутність та організаційно-правові форми підприємництва; порядок державної реєстрації та ліцензування підприємництва; особливості здійс­нення підприємницької діяльності у різних галузях економіки; порядок укладання господарських договорів і шляхів забезпечен­ня виконання їх; способи досягнення безпеки підприємництва; етику та культуру бізнесу.

Серед необхідних практичних навичок майбутнього фахівця — розробка й обґрунтування бізнес-планів; вміння знаходити кошти для ведення підприємницької діяльності; здійснення маркетинго­вого пошуку; рекламування своєї діяльності тощо.