Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Прибуток і доходи підприємства

Прибуток — це кінцевий фінансовий результат діяльності під­приємств і в загальному вигляді є різницею між виручкою від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції. Як економічна катего­рія прибуток відображає чистий дохід, створений у процесі підприєм­ницької діяльності. Прибуток як головний результат підприємниць­кої діяльності забезпечує підприємство, його працівників і державу в цілому обіговими коштами.

Прибуток як ключова економічна категорія виконує ряд функцій. По-перше, він є показником ефективності діяльності підприємства. По-друге, прибуток виконує стимулювальну функцію, оскільки він є основним джерелом приросту власного капіталу. В умовах ринкових відносин власники і менеджери, орієнтуючись на розмір прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, ухвалюють рішен­ня з приводу дивідендної й інвестиційної політики, яка проводиться підприємством з урахуванням перспектив його розвитку. Прибуток у ринковій економіці - рушійна сила і джерело оновлення виробничих фондів та продукції, яка випускається.

По-третє, прибуток є джерелом соціальних благ для членів трудово­го колективу. За рахунок нього на підприємстві після сплати податків і виплати дивідендів, а також інших першочергових відрахувань здій­снюються матеріальні заохочення, надаються соціальні пільги праців­никам, утримуються об’єкти соціальної сфери. По-четверте, прибуток є джерелом формування доходів бюджетів різного рівня. Він поступає до бюджету у вигляді податків, а також економічних санкцій і викорис­товується на різні цілі, визначені витратною частиною бюджету.

Таким чином, прибуток підприємства - основний фактор його еко­номічного і соціального розвитку. Тому важливо визначити механізм формування прибутку на підприємстві, розглянути різні види прибут­ку та сферу його застосування. Відповідно до бухгалтерської звітності підприємства визначають такі види прибутку:

• валовий прибуток;

• прибуток (збиток) від продажу;

• прибуток (збиток) до оподаткування;

• прибуток (збиток) від звичайної діяльності;

• чистий (нерозподілений) прибуток (збиток) звітного періоду.

Валовий прибуток визначається як різниця між виручкою від про­дажу товарів (робіт, послуг) і повного виробничою собівартістю реалі­зованої продукції.

Прибуток від продажу визначається як різниця між валовим при­бутком і комерційними (витратами на збут) й управлінськими (загаль­ногосподарськими) витратами, якщо останні визнані організацією як витрати зі звичайних видів діяльності. Прибуток від продажу можна обчислити й іншим способом: відніманням від виручки з продажу по­вної собівартості реалізованої продукції.

Прибуток (збиток) до оподаткування розраховується таким чи­ном: до прибутку від продажу додається (віднімається) сальдо опера­ційних і позареалізаційних доходів і витрат.

Прибуток від звичайної діяльності визначається відніманням від прибутку до оподаткування податку на прибуток та інших аналогіч­них платежів.

Чистий прибуток (нерозподілений прибуток), який залишається в розпорядженні підприємства, визначається з урахуванням сальдо над­звичайних доходів і витрат.

Поряд з показниками прибутку в даний час велику увагу приділя­ють поняттю «доходи підприємства (організації)», які є початковою базою для обчислення показників прибутку.

Доходами організації, згідно з бухгалтерським обліком, вважається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (гро­шових коштів, іншого майна) і (або) погашення зобов’язань, що приво­дить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком внесків учасни­ків (власників майна). Доходи поділяються на доходи від звичайних видів діяльності й інші надходження. До інших надходжень відносяться:

• операційні доходи;

• позареалізаційні доходи;

• надзвичайні доходи.

Організація самостійно визнає надходження доходами від зви­чайних видів діяльності або іншими надходженнями, використову­ючи Положення бухгалтерського обліку «Доходи організацій».

Класифікація доходів і їх склад подані в табл. 16.1. Основни­ми видами доходів є доходи від звичайної діяльності й операційні. Основним доходом є виручка від продажу, яка включає суму гро­шових коштів, що надійшли в рахунок оплати продукції (товарів, виконаних робіт, наданих послуг) і (або) величина дебіторської за­боргованості.

Таблиця 16.1

Класифікація доходів і їх склад

Види доходів

Склад доходів

1. Доходи від звичайних ви­дів діяльності

Виручка від продажу продукції і товарів.

Находження, пов’язані з виконанням робіт, наданням послуг

2. Операційні доходи

Відсотки і дивіденди.

Роялті.

Орендна плата.

Надходження, отримання яких пов’язані з наданням за оплату в тимчасове використання своїх активів, інтелек­туальної власності тощо, коли це не є предметом діяль­ності організації.

Надходження від продажу основних засобів. Нереалізований прибуток, отриманий внаслідок пере­оцінки ринкових цінних паперів

3. Позареаліза­ційні доходи

Штрафи, пеня, неустойки за порушення умов договору. Активи, отриманні без оплати (в тому числі за договором дарування).

Надходження відшкодування збитків, заподіяних орга­нізаціями.

Прибуток минулих років, визнаний у звітному році. Суми кредиторської заборгованості, за якими пройшов термін часу.

Курсова різниця.

Суми дооцінки активів (за винятком позаобротних активів).

Інші позареалізаційні доходи

4. Надзвичайні доходи

Надходження, які виникли внаслідок надзвичайних об­ставин, страхові повернення, вартість матеріальних цін­ностей, що залишаються від списання активів, які не під­даються відновленню і подальшому використанню

Бухгалтерський облік істотно відрізняється від податкового об­ліку. Тому прибутком для оподаткування є дохід, зменшений на ве­личину здійснених витрат, які визначаються відповідно до Податко­вого кодексу. До доходів належать:

• доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), майна і майнових прав;

• позареалізаційні доходи.

Доходом від реалізації є: 1) виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) як власного виробництва, так і раніше придбаних; 2) вируч­ка від реалізації майна (включаючи цінні папери) і майнових прав. Позареалізаційними доходами, згідно з Податковим кодексом, є: а) доходи від пайової участі в інших організаціях; б) доходи від опера­цій купівлі-продажу іноземної валюти; в) доходи у вигляді штрафів, пені й (або) інших санкцій за порушення договірних зобов’язань, а також сум відшкодування збитків; г) інші доходи.