Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем

Припинення підприємницької діяльності підприємця здійсню­ється у разі:

♦ прийняття підприємцем рішення про припинення підприєм­ницької діяльності;

♦ смерті підприємця;

♦ судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою;

♦ судового рішення про визнання підприємця недієздатним або про обмеження його дієздатності;

♦ судового рішення про припинення підприємницької діяльності. Фізичну особу позбавляють статусу підпиємця з дати внесення

До ЄДР відповідного запису. Порядок подання документів, залишен­ня їх без розгляду тощо такий самий, як у разі припинення діяльнос­ті юридичної особи, за винятком того, що заявником є підприємець.

Для внесення до ЄДР запису про рішення щодо припинення підприємницької діяльності підприємець, що вирішив припинити її, подає такі документи:

♦ нотаріально засвідчену заяву про припинення підприємни­цької діяльності;

Розділ 8

подпись: розділ 8Документ про внесення плати за публікацію повідомлення про припинення підприємницької діяльності;

♦ рішення щодо припинення підприємницької діяльності.

У разі смерті підприємця третя особа, зокрема спадкоємець, мо­же подати державному реєстратору особисто (надіслати рекомендо - ваним листом) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть

* або нотаріально засвідчену копію довідки органу реєстрації актів

* громадянського стану про смерть фізичної особи. Державний реєст-

•“Зр* «тр» •"У •ТР* •''ЗР* •"ЗР* •ТР* •ТР*'*ТР* •"ЗР* •"ЗР* *ТР* •‘‘ЗР* •''ЗР* •"ЗР* »ТР* •"ЗР*

Ратор за відсутності підстав для залишення документів без розгля­ду не пізніше від наступного робочого дня з дати їх надходження вносить до ЄДР запис про рішення щодо припинення підприємни­цької діяльності та передає органам статистики, державної подат­кової служби, ГІФУ, фондів соціального страхування відповідне повідомлення. Відомості про рішення щодо припинення діяльності підприємцем публікують у спеціалізованому ЗМІ у порядку, вста­новленому для припинення діяльності юридичних осіб.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності підприємцем здійснюється на підставі таких документів (які по­дають не раніше від 2 місяців з дати публікації зазначених вище відомостей):

♦ заповненої реєстраційної картки встановленого зразка;

♦ свідоцтва про державну реєстрацію;

‘ довідки ДГІА про зняття підприємця з обліку як платника по­датків;

♦ довідки Пенсійного фонду України про зняття з обліку;

♦ довідок фондів соціального страхування про зняття з обліку.

За відсутності підстав для залишення документів без розгляду

Державний реєстратор вносить до ЄДР запис про проведення дер­жавної реєстрації припинення підприємницької діяльності під­приємця. Термін реєстрації припинення не повинен перевищува­ти 2 робочих дні з дати надходження документів. Державний ре­єстратор не пізніше від наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності підприємцем має подати (надіслати) заявнику копію свідоцтва про державну реєстрацію із відміткою про державну реєстрацію припинення під­приємницької діяльності та надати (надіслати) органам статисти­ки, державної податкової служби. Пенсійному фонду України, фон­дам соціального страхування повідомлення про державну реєст­рацію припинення підприємницької діяльності підприємцем та відомості реєстраційної картки про проведення державної реєст­рації припинення підприємницької діяльності.

Ліквідаційні процедури. Після прийняття рішення про лік­відацію суб’єкта підприємницької діяльності (СПД) до подання документів для державної реєстрації припинення діяльності слід здійснити низку процедур, необхідних для цього.

Зняття з обліку як платника податків здійснюється у ДГІА за місцем реєстрації на підставі таких документів:

4 для юридичних осіб:

1) заяви про зняття з обліку платника податків за формою № 8-0IIП;

2) оригіналу довідки за формою АР 4-ОПП;

3) копії рішення про припинення діяльності;

4) копії рішення про створення ліквідаційної комісії;

» для підприємців:

«у*. .-у - - у» .-г» «-р. - XV. - Ті-« *ТГ* *ТГ» *ТГ* «ТГ» *ТГ* *ТГ* *"Х~* ПГ* *ТГ* *ТГ* 229

1) заяви про зняття з обліку платника податків за формою N2 8-0IIП;

2) оригіналів та копій документів, що видаються ДПА платни­ку податків (свідоцтва, патенти, довідки за формою № 4-ОПІІ, ін­ші довідки тощо) і підлягають поверненню.

Документи подають у 3-денний термін з дати прийняття рішен­ня про припинення СПД. У 10-дєнний термін з дня подання заяви за формою № 8-ОПП юридична особа зобов’язана скласти ліквіда­ційний баланс у формі річного звіту та подати його для перевірки в ДГІА. У місячний термін призначають документальну перевірку СПД, після проведення якої, у разі відсутності заборгованості по податках і зборах та наявності повідомлення від банку про закрит­тя рахунків, СІІД знімають з обліку як платника податків. Після завершення процедури зняття з обліку ДГІА складає довідку про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПІІ.

Закриття рахунків в установах банків. Під час реорганізації чи ліквідації юридичної особи, зміни її назви, а також припинення підприємницької діяльності підприємця поточний рахунок закри­вають. У разі реорганізації юридичної особи (злиття, приєднання, поділу, перетворення) рахунок може бути закритий юридичною особою — правонаступником за умови подання таких документів:

А) у разі реорганізації юридичної особи:

♦ заяви про закриття поточного рахунку;

♦ копії рішення уповноваженого органу про проведення реор­ганізації юридичної особи та визначення правонаступника, засвід­ченої нотаріально;

♦ картки із зразками підписів і відтиску печатки юридичної особи-правонаступника, засвідченої нотаріально;

Б) у разі ліквідації юридичної особи для проведення ліквіда­ційної процедури використовують один поточний рахунок юридич­ної особи, що ліквідовується, визначений ліквідатором (ліквіда­ційною комісією). Для цього до банку подають такі документи:

♦ рішення суду про ліквідацію юридичної особи (оригінал або нотаріально засвідчену копію);

♦ картку із зразками підписів і відтиску печатки, засвідчену нотаріально (зі зразками підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відтиску печатки юридичної особи, що ліквідується).

Розділ 8

подпись: розділ 8Інші рахунки, виявлені під час проведення ліквідаційної про­цедури, підлягають закриттю ліквідатором (ліквідаційною комі­сією). Закриття рахунку підприємця здійснюється на підставі його заяви. Датою закриття рахунку вважають наступний після прове­дення останньої операції за цим рахунком день. Якщо на рахунку, власника немає залишку коштів, а заяву подано в операційний

* час банку, то датою закриття рахунку є день отримання банком ^ цієї заяви. У день закриття рахунку банк видає СПД довідку про
закриття рахунку і впродовж 3 робочих днів (включаючи день за­криття рахунку) повідомляє про це ДГІА.

Зняття з обліку в органах Пенсійного фонду. У разі при­йняття рішення про ліквідацію СІ1Д — юридичної особи, у 10-денний термін з дня прийняття такого рішення до робочого органу Пенсійного фонду України подають заяву про зняття з обліку та копію рішення про припинення діяльності СПД. У разі припинення підприємницької діяльності фізичною особою до ро­бочого органу Пенсійного фонду подають лише заяву про зняття з обліку. Отримавши зазначені документи, орган Пенсійного фон­ду у 10-денний термін проводить документальну перевірку пра­вильності обчислення та сплати страхових внесків. На основі ак­та перевірки платник розраховується з Пенсійним фондом. У ра­

Зі відсутності заборгованості по внесках або ліквідації такої забор­гованості СІІД знімають з обліку закриття справи платника вне­сків, що фіксують у журналі обліку платників, і орган Пенсійно­го фонду видає відповідну довідку для пред’явлення державному реєстратору.

Зняття з обліку у Фонді соціального страхування від не­щасних випадків на виробництві та професійних захворю­вань. У разі ліквідації СПД — юридичної особи у 10-денний тер­мін з дня прийняття рішення про припинення діяльності до робо­чого органу виконавчої дирекції Фонду подають заяву про зняття

З обліку із зазначенням правонаступника (у разі реорганізації), рішення про припинення юридичної особи, виписку з поточного рахунку в банку. У разі припинення підприємницької діяльності фізичною особою до робочого органу Фонду подають лише заяву про зняття з обліку та виписку з поточного рахунку. Після отри­мання зазначених документів Фондом проводиться документальна перевірка, результати якої оформляють актом, що є підставою для проведення розрахунків з Фондом. У разі відсутності заборгованості перед Фондом чи її ліквідації СПД знімають з обліку закриттям справи страхувальника, про що видають відповідну довідку.

Зняття з обліку у Фонді соціального страхування від тимчасової втрати працездатності та Фонді соціального страхування на випадок безробіття (Центрі зайнятості) проводиться в аналогічному порядку та на підставі таких самих документів, за винятком того, що до робочого органу Фондів не потрібно подавати виписки з поточного рахунку СПД в банку.

Знищення печаток та штампів СПД. У разі ліквідації СПД — юридичної особи (або припинення підприємницької діяль­ності фізичною особою) керівник СПД (або підприємець) зобов’яза­ний здати печатки і штампи для знищення в органи внутрішніх справ. Для цього подають письмове клопотання, де вказують:

* кількість печаток та штампів, які передбачається знищити;

231

подпись: 231Підставу для знищення;

»х* «ТГ* •'V* ***"*• •"X*”*1 •ТГ'* •'ТГ* •Т*

♦ особу, відповідальну за знищення печаток і штампів, прізви­ще, ім’я, по батькові, паспортні дані;

• прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані керівника або упов­новаженої ним особи, що подає клопотання до органу внутрішніх справ.

До клопотань додають печатки і штампи, їхні відбитки у двох примірниках, а також платіжні доручення чи квитанції про оплату послуг. Про знищення печаток і штампів видають квитанцію, на звороті якої роблять відбитки знищених печаток і штампів, після чого їх знищують: металеві вироби — обпилюванням двома пере­хресними лініями; гумові, каучукові деталі — розрізанням на малі не з’єднувані, не відновлювані частини в присутності заявника.