Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Проблема конкурентоспроможності та міжнародна конкурентоспроможність

Конкурентоспроможність - властивість об’єкта, що характери­зується ступенем реального або потенційного задоволення ним конку­рентних потреб в порівнянні з аналогічними об’єктами, що функціо­нують на національному чи світовому ринках.

Конкурентоспроможність визначає здатність фірми витриму­вати конкуренцію порівняно з іншими фірмами на даному ринку.

Конкурентні переваги фірми будуть виявлятися в розширенні збуту, завоюванні споживачів конкурентів. При реалізації новинок на ринку, успіх фірми виявляється в скороченні потенційних можли­востей збуту інших компаній.

Міжнародна конкурентоспроможність виявляється у досягнен­ні фірмою конкурентних переваг у міжнародному суперництві, що виз­начається такими основними принципами:

- конкурентна перевага випливає в своїй основі із вдоскона­лень, нововведень та змін;

- конкурентна перевага стосується всієї системи створення цінностей. Система створення цінностей - це весь набір видів діяль­ності, які втягуються у процес створення виробу та його використання і який охоплює ланцюжки цінностей фірми, постачальників, посеред­ників, покупців;

- конкурентна перевага підтримується завдяки постійним вдо­сконаленням. Мало є таких конкурентних переваг, яких не можна було б скопіювати;

- підтримка переваги вимагає вдосконалення її джерел. Кон­курентна перевага компанії може випливати з будь-якої діяльності у ланцюжку цінностей, починаючи з розробки виробу і кінчаючи після­продажним обслуговуванням;

- підтримання переваг вимагає глобального підходу до стра­тегії. Фірма не може довго підтримувати перевагу у міжнародній кон­куренції, якщо не використовує і не розширює свої переваги, які пов’я­зані з базуванням у своїй країні за допомогою глобального підходу до стратегії.