Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПРОБЛЕМИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ОЦІНОК СКЛАДНИХ ПРИРОДОПЕРЕТВОРЮЮЧИХ ПРОЕКТІВ

В. М. Степанов, д. е.н., професор Є. В. Степанова, к. е.н., доцент

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

У цій доповіді розглядається проблема розробки методологі­чних і методичних основ багатокритеріальної оцінки проектів гос­подарської та іншої діяльності, що використовують природні ресу­рси і надають вплив на навколишнє середовище. При цьому було звернуто особливу увагу на питання формування системи цілей (цілепокладання), рішення змістовного контексту багатофункціо - нальності та багатокритеріальності природоперетворюючого прое­ктування, типологію багатокритеріальних задач прийняття проект­них рішень, методологічні та методичні підходи до оцінки ефекти­вності проектів на стадії дослідного (передінвестиційного) проек­тування. При вирішенні будь-яких реальних природоперетворюю - чих проектів (ПП), з точки зору проектного управління, слід особ­ливо звертати увагу на наступне: ІIIІ необхідно розглядати як складні системи, які, як правило, складаються з великої кількості і невідомим чином взаємопов'язаних елементів, природа яких багато в чому є невизначеною; соціально-економіко-екологічні процеси, що розглядаються в рамках ПП, неможливо коректно математично описати і дати кількісну оцінку; до числа основних проблем таких складних систем як ПП, з точки зору теорії управління, слід віднес­ти проблеми багатовимірності, багатофункціональності та багаток - ритеріальності.

Проблема багатокритеріальності складних ПП розглядається як задача вибору рішень при наявності декількох (безлічі) функцій мети. Рішення багатокритеріальних проблем в природоперетворю - ючому проектуванні зводиться до вибору компромісних рішень, при яких значення функцій мети можуть бути зменшені до можли­вих меж. При цьому важливим етапом вирішення завдань проблем багатокритеріальності є певна безліч допустимих оптимальних рі­шень. Фундаментальними поняттями теорії оптимального функці­онування і розвитку природно-господарських (економіко - екологічних) систем, які повинні бути піддані спеціальному дослі­дженню, є критерії економіко-екологічної оптимальності в умовах

125

Багатофункціональності цілей і багатокритеріальних задач програ­много (проектного) планування і управління. При цьому слід при­ділити увагу опрацювання питань системи критеріальності за та­кими напрямами та різновидів критеріїв оптимальності як глобаль­ні критерії оптимальності розвитку економіко-екологічних (ЕЕ)- систем, так і локальні критерії оптимальності ЕЕ-рішень.

При дослідженні проблем проектного планування розвитку ЕЕ систем може виникнути необхідність вирішення завдань особ­ливого класу - багатоекстремальних завдань, що розглядаються як складні нелінійні задачі математичного програмування, цільова функція яких може мати як глобальний, так і локальні оптимуми. При цьому слід враховувати, що в багатоекстремальних задачах існують такі допустимі набори керуючих параметрів (інструмента­льних змінних), які можуть бути найкращими серед досить близь­ких до них наборів, але не оптимальними. В цьому контексті набу­ває особливої актуальності вирішення проблем вдосконалення: схем компромісних рішень, заснованих на принципах рівноправно­сті, справедливої поступки, виділення головного критерію, послі­довної поступки і др.; способів нормалізації критеріїв, завдання та обліку пріоритету критеріїв. На нашу думку при підготовці питань багатокритеріальних оцінок при природоперетворюючому проек­туванні необхідно також розглядати критеріальну оцінку якості систем проектного управління, яка може бути представлена як пев­на сукупність показників, що характеризують якість окремих скла­дових та елементів проектного управління. На практиці критерії якості проектного управління можна розглядати як свого роду ха­рактеристики «ціни», яку доводиться «платити» за досягнення пос­тавлених цілей.