Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

В. В. Лукащук, м. н.с.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

Зростання національної економіки, розвиток внутрішнього ринку та створення нових робочих місць вимагає подальшого реа­льного вдосконалення підприємницького середовища. На сьогод­нішній день, уже ні в кого не повинно залишитися сумнівів щодо пріоритетності розвитку підприємницького сектору, який є осно­вою покращення якості життя населення України.

Особливої уваги заслуговують малі підприємства, оскільки вони протягом останніх років, як в Україні, так і в Миколаївській області, займають понад 92% всієї кількості підприємств. Кількість зайнятих працівників на яких в 2011 році по Україні становила 26,6% загальної кількості зайнятих працівників, по Миколаївській області - 32,5%. Та незважаючи на це, на долю малих підприємств в Україні приходилося в 2011 році лише 13,1% обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), що на 5 пунктів менше за 2007 рік, в Ми­колаївській області, хоча й спостерігається останніми роками певне покращення ситуації, приходилося 24,4%, що менше на 1,2 пункти за 2007р. (див. табл. 1).

Для порівняння в країнах ЄС, в США і Японії на малих підп­риємствах зайнято понад 50% від загальної кількості працюючих і їх вклад в ВВП США становить близько 50%, в країнах ЄС - бли­зько 67%, Японії - 55%. Мале підприємництво в інноваційній сфері є першою по масовості і найбільш динамічною структурною скла­довою ринкового інноваційного потенціалу промислово розвину­тих країн.

В Україні, як і зокрема в Миколаївській області, надмірний тиск державних органів, нестабільність та суперечливість законо­давчої бази, складність отримання дозвільних документів, недоста­тній рівень поінформованості та вмінь з питань організації та ве­дення підприємницької діяльності, недоступність стартового капі­талу, складність доступу до нових ринків, нерозвиненість інфра­структури підтримки малого бізнесу, особливо в сільській місцево­сті, заважають малому бізнесу відігравати важливу роль в розвитку економіки. Дані проблеми призвели до зменшення в Україні кіль-

139

Кості малих підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення в 2010р. до 63 одиниць, що менше на 13 одиниць за 2007р., в Мико­лаївській області - до 58 одиниць, що менше на 19 одиниць за 2007р. Разом із цим з кожним роком зростає кількість збиткових підприємств. В Україні в 2010 році їхня кількість досягла рівня 41,4%, що більше на 8,6 пункти за 2007 рік, в Миколаївській облас­ті - 39,0% [1].

Таблиця 1

Основні структурні показники діяльності підприємств

За їх розмірами в Україні та Миколаївській області, [2]

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

Україна

Кількість підприємств, %, з них:

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

- великі, %

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

- середні, %

6,4

6,8

5,8

6,5

5,7

- малі, %

93,2

92,7

93,7

92,9

93,7

Кількість зайнятих пра­цівників, тисяч з них:

9154,3

8969,4

8274,8

7885,8

7793,5

- великі, %

37,6

40,1

39,6

41,9

43,3

- середні, %

38,0

35,0

34,4

31,9

30,1

- малі, %

24,4

24,9

26,0

26,2

26,6

Обсяг реалізованої про­дукції (робіт, послуг), млн. грн.; в т. ч.:

2414715,3

3014742,4

2740778,5

3359471,6

3991529,8

- великі, %

39,3

44,6

45,6

48,8

51,3

- середні, %

42,6

39,1

37,7

37,0

35,6

- малі, %

18,1

16,3

16,7

14,2

13,1

Миколаївська область

Кількість підприємств, %, з них:

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

- великі, %

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

- середні, %

5,5

5,9

5,3

6,0

5,0

- малі, %

94,2

93,8

94,4

93,6

94,6

Кількість зайнятих пра­цівників, тисяч; з них:

173,3

166,4

154,4

146,5

141,9

- великі, %

27,1

29,0

29,2

30,7

33,6

- середні, %

43,0

40,1

38,5

36,5

33,9

- малі, %

29,9

30,9

32,3

32,8

32,5

Обсяг реалізованої про­дукції (робіт, послуг), млн. грн.; в т. ч.:

35106,8

38529,0

42848,0

46253,6

49214,4

- великі, %

32,0

41,1

45,9

44,6

46,9

- середні, %

42,4

33,1

32,0

34,4

28,7

- малі, %

25,6

25,8

22,1

21,0

24,4

Отже, неналежне та неефективне проведення реформ призве­ло до несприятливості підприємницького середовища як в Україні, так і в Миколаївській області зокрема. Відсутність належного діа­логу між владою і бізнесом призводить до непослідовності і неефе­ктивності державної регуляторної політики. Розвитку діалогу та­кож заважає й тінізація національної економіки, так в 2011 році Україна понизилася зі 134 на 152 місце в рейтингу корумпованості 183 країн світу. За даними міжнародних експертів Україна входить в двадцятку країн-лідерів з найбільшим обсягом відтоку тіньового капіталу з країни, що становить майже 9 млрд. дол. США за рік [3].

Тому сьогодні влада повинна зосередитися на негайному практичному вирішенні проблем розвитку саме малого підприєм­ництва і задекларовані в 2012 році Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» [4] основні напрями державної політики, а саме удоскона­лення та спрощення порядку ведення обліку, запровадження дер­жавних програм кредитування, надання гарантій для отримання кредитів, сприяння розвитку інфраструктури підтримки, гаранту­вання прав суб’єктів малого і середнього підприємництва під час здійснення державного нагляду у сфері господарської діяльності, сприяння спрощенню дозвільних процедур тощо, просто не мають права залишитися формальними.