Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Створення спільного підприємства відбувається на основі чинного законодавства України, відображає логіку та порядок аналітико - організаційних робіт (процедур), охоплює узгоджені у часі етапи, а са­ме: вибір сфери діяльності спільного підприємства; оцінку вітчизняно­го партнера; пошук іноземного партнера; попередні переговори парт­нерів; складання техніко-економічного обґрунтування; підготовку проектів установчих документів; остаточні переговори партнерів; ре­єстрацію спільного підприємства як юридичної особи (рис. 4.1).

Після прийняття рішення про заснування спільного підприємства насамперед уточнюють (вибирають) сферу його діяльності. При цьому слід орієнтуватися на потенціальну можливість такого підприємства задовольнити потреби ринку в певній продукції належної якості.

ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 4.1. Етапи створення спільного підприємства

Оцінка українського партнера здійснюється за сукупністю показ­ників, що характеризують:

• рівень якості продукції та її відповідність світовим аналогам;

• технічний стан устаткування, наявність окремих будівель і споруд, вільних виробничих площ, що можуть бути зараховані до статутно­го фонду при його формуванні;

• професійну підготовку і спеціалізацію персоналу, необхідного для забезпечення функціонування створюваного підприємства;

• місце розташування підприємства стосовно постачальників сировини, напівфабрикатів, комплектуючих, забезпечення транспортними ко­мунікаціями.

Для пошуку зарубіжного партнера необхідно враховувати вихідні умови вітчизняного партнера, який може мати досвід роботи із зару­біжним, якщо створюване спільне підприємство стає подальшим ета­пом розвитку експортно-імпортної діяльності, поглиблення науково- технічної чи виробничої кооперації з іншими зарубіжними фірмами, або не мати такого досвіду.

Аналіз діяльності можливого зарубіжного партнера здійснюється за певною системою показників. Для цього можна використати як прямі показники (величина активів, їхня динаміка, частка власних чи позикових коштів, отриманий прибуток, чисельність працюючих, кі­лькість представництв (філій) фірми, обсяг зарубіжного продажу), так і опосередковані (співвідношення прибутку і поточних витрат вироб­ництва, продуктивність праці, приріст продукції в розрахунку на оди­ницю інвестицій тощо).

За результатами такого своєрідного аналізу встановлюються без­посередні контакти із зарубіжним партнером і здійснюються поперед­ні переговори. Процес завершується підписанням протоколу про намі­ри, в якому мають бути визначені та зафіксовані:

• загальний обсяг виробництва, обсяги поставок на внутрішній та зо­внішній ринки;

• розмір статутного фонду і часток учасників у ньому;

• співвідношення між власними і позиковими коштами; можливий банк-кредитор;

• наявність місцевої кваліфікованої робочої сили та потреба у залу­ченні іноземного персоналу;

• організація продажу виробів та післяпродажного технічного обслу­говування, його тривалість;

• забезпечення трансферту прибутку іноземного партнера;

• джерела надходження і напрями використання іноземної, у тому числі вільно конвертованої валюти.

Деталізація домовленостей партнерів щодо створення міжнарод­ного спільного підприємства має здійснюватися у процесі підготовки відповідного техніко-економічного обґрунтування (табл. 4.3).

Таблиця 4.3

Схема техніко-економічного обґрунтування створення спільного підприємства

Пор.

Основні розділи

Зміст обгрунтування

1

Назва спільного підприємства. Назва фірми-партнера

Коротка характеристика передбачуваного іноземного партнера, досвіду співробітництва з ним, основних фірм-конкурентів

2

Номенклатура продукції:

- кількість;

- вартість

Кількісна і якісна характеристики продукції, її кон’юнктура на ринку (вітчизняному чи світовому), очікувані ціни та прогноз обсягу продажу

3

Технологія:

- тип;

- сутність

Оцінка існуючих у світі технологій виготовлення аналогічних товарів, їх основних параметрів, прийнятої технології для продукції спільного підприємства

4

Устаткування.

Форма і метод організації виробництва

Вибір і розрахунки необхідного устаткування, форми і методи організації виробництва

5

Матеріально-технічне

Забезпечення

Обгрунтування вибору форми матеріально - технічного забезпечення, постачальників ресурсів, транспортних засобів

6

Персонал:

- чисельність

За категоріями;

- оплата праці

Необхідна (передбачувана) чисельність місцевих та іноземних працівників, обрані форми оплати праці та її розмір, преміювання, соціальні виплати

7

Фінансування і статутний фонд:

- загальна величина;

- частка партнерів

Частки учасників у статутному фонді за чинним законодавством, загальна величина статутного фонду, частка власних і позикових коштів

8

Реклама продукції:

- види;

- витрати;

- канали розповсюдження

Аналоги реклами на цю продукцію, можливості конкурентів на світовому ринку, вибрані види реклами та фінансові можливості її здійснення

9

Система збуту продукції:

- вид та способи доставки;

- обсяги збуту в країні і за кордоном

Наявність досвіду організації збуту в партнерів, практика збуту аналогічної продукції іноземними фірмами

10

Очікувана виручка та прибуток:

- запланована виручка;

- очікуваний прибуток

Динаміка рівня цін за стадіями життєвого циклу продукту, очікувані виручка і прибуток, розподіл прибутку між партнерами і порядок його використання

11

Економічна ефективність створення і функціонування

Розрахунки і оцінка показників економічної ефективності створення та функціонування спільного підприємства за існуючою або власною методикою

Після завершення всіх переговорів і підписання установчих до­кументів проводиться реєстрація спільного підприємства у валютно - економічному управлінні Міністерства фінансів України.

Державна реєстрація спільного підприємства здійснюється відпо­відно до чинного законодавства.