Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПРОДУКТОВИЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКІВ ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ

Продуктова політика банків у розрізі корпоративних клієнтів формується за такими принципами:

— надання високоякісного банківського обслуговування за конкурентноспроможними цінами;

— комплексне обслуговування корпоративних клієнтів;

— трансформація і розширення спектру фінансових інстру­ментів, продуктів і послуг;

— сегментація ринку корпоративних клієнтів за галузевим принципом;

— реалізація індивідуального підходу у роботі з клієнтами.

Типовий продуктовий портфель банків для корпоративних

Клієнтів містить такі елементи:

— розрахунково-касове обслуговування;

— депозитні операції;

— кредитні операції;

— документарні операції;

— лізингові операції;

— обслуговування зарплатних проектів;

— корпоративні картки;

— послуги еквайрінгу;

— прийом платежів від фізичних осіб на користь юридичних осіб;

— спеціальні пропозиції.

Активна діяльність провідних вітчизняних банків на міжбан - ківському валютному ринку, велика кількість клієнтів (експорте­рів та імпортерів) дають можливість на вигідних умовах купува­ти і продавати іноземну валюту клієнтів.

Діяльність банків спрямована на збереження та примноження капіталу корпоративних клієнтів, тому пропонуються нові про­дукти і послуги, що сприяють зниженню їх операційних витрат і підвищенню прибутковості. Для оперативного здійснення роз - рахунково-касових операцій банки використовують високотех- нологічні банківські системи, які дозволяють дистанційно управ­ляти рахунками і банківськими операціями в режимі on-line. На базі таких систем створюються спеціальні продукти кеш - менеджменту, які дають можливість корпоративним клієнтам оп - тимізувати процес управління своїми грошовими потоками.

Кеш-менеджмент — це інноваційний комплексний продукто­вий пакет банку для корпоративних клієнтів, який містить кеш - пулінг, договірне списання кредитної заборгованості (Direct Debit), довгострокове доручення (Standing Order) і дозволяє:

— дистанційно управляти рахунками і банківськими опера­ціями в режимі on-line;

— значно знизити витрати на кредитування через оптимальне використання власних внутрішніх ресурсів;

— оптимізувати доходи від власних внутрішніх ресурсів;

— підвищити контроль над фінансовими потоками філій, до­чірніх компаній;

— автоматизувати погашення кредитів і регулярні платежі;

— знизити витрати та ризики на проведення банківських опе­рацій.

Кеш-пулінг — це автоматичне зрівнювання сальдо рахунків філій (дочірніх компаній) через рахунок головної компанії шля­хом концентрації позитивних залишків і погашення негативних залишків рахунків групи.

Кеш-пулінг дозволяє:

— здійснити значне зниження витрат на овердрафти завдяки компенсації негативних залишків за одними рахунками позитив­ними залишками за іншими;

— оптимізувати фінансування філій/дочірніх компаній через використання групового овердрафту;

— заощадити час і скоротити витрати завдяки автоматизації операцій;

— центральному казначейству головної компанії отримати пов­ний контроль над фінансовими потоками філій (дочірніх компаній);

— вивільнити локальних менеджерів від необхідності вирі­шення питань управління грошовими потоками філій (дочірніх компаній);

— забезпечити високі обсяги вкладень коштів завдяки кон­центрації всіх коштів на одному рахунку.

Автоматичні платежі корпоративних клієнтів здійснюються шляхом використання договірного списання кредитної забор­гованості (Direct debit) та довгострокового доручення (Standing Order).

Договірне списання кредитної заборгованості (Direct Debit) —

Доручення клієнта банку, що дозволяє автоматичне і регулярне списання з поточного рахунка клієнта його кредитної заборгова­ності.

Direct Debit дозволяє:

— своєчасно виконувати зобов’язання за кредитами, запобіг­ти появі простроченої заборгованості, чим поліпшити кредитну історію;

— заощадити час та грошові кошти (кількість платіжних до­ручень, що створюються клієнтом в паперовому або електронно­му вигляді, скорочується; необхідність здійснення контролю строків виконання кредитних зобов’язань відсутня);

— знизити операційні ризики (реквізити платежу вказуються та перевіряються банком).

Довгострокове доручення (Standing Order) — розпоряд­ження клієнта про автоматичне і регулярне перерахування коштів з його поточного рахунка на заздалегідь вказані реквізити рахун­ків одержувачів.

Standing Order дозволяє:

— автоматично виконувати регулярні платежі, звільняючи клієнта від особистої участі;

— заощадити час та кошти (кількість платіжних доручень, що створюються клієнтом у паперовому або електронному вигляді, скорочується; необхідність здійснення контролю термінів вико­нання зобов’язань відсутня);

— знизити операційні ризики (реквізити платежу заздалегідь вказуються та перевіряються клієнтом).

Банки пропонують корпоративним клієнтам ряд депозитних програм з ефективного розміщення тимчасово вільних коштів, які передбачають гнучкі умови та постійну інформаційну під­тримку. Поширеними депозитними програмами є строковий де­позит, депозитна лінія, депозитна лінія плюс, гнучкий строковий депозит, овернайт.

Процедура надання строкового депозиту, послуг депозитної лінії реалізується за умовами, аналогічними умовам для підпри­ємств середнього та малого бізнесу.

Депозитна лінія плюс — містить всі умови послуг депозитної лінії, а також такі додаткові можливості:

— поєднання додаткових траншів із різними умовами (схема виплати відсотків за депозитом, умови часткового і безчастково - го зняття);

— часткове зняття з додаткових траншів до закінчення термі­ну дії (ця умова має бути вказана в угоді на розміщення додатко­вого траншу);

— на додатковому транші з можливістю часткового зняття встановлюється незнижуваний залишок, який дорівнює 50 % від прогнозованих відсотків за цим депозитом за весь період розмі­щення грошей;

— розмір мінімальної суми на основному транші не встанов­люється.

Гнучкий строковий депозит — це можливість розміщення вкладу з гнучкими умовами дострокового розірвання.

Процентна ставка за гнучким строковим депозитом встанов­люється в розрізі валют залежно від строку депозиту і способу виплати відсотків (щомісячно або в кінці строку дії депозитної угоди). При достроковому розірванні сума виплачуваних відсот­ків залежить від фактичного терміну знаходження коштів на де­позитному рахунку.

Депозитний продукт овернайт дозволяє вкладникові роз­містити кошти на добу. Оформлення цього продукту можливе у формі депозитної лінії або депозитної лінії плюс і відбувається шляхом відкриття окремого додаткового траншу у формі встанов­лення незнижуваного залишку на поточному рахунку. Процентна ставка встановлюється в розрізі валют або визначається на підставі ринкових ставок у день розміщення.

Продуктовою політикою банків у розрізі кредитних операцій для корпоративних клієнтів передбачений принцип галузевої сег­ментації. Максимальний ліміт кредитування одного позичальни­ка або групи позичальників — до 220 млн дол. США або еквіва­лент вказаної суми в іноземній валюті. При цьому, ліміт кредитування або його частина в іноземній валюті може бути проданий позичальником за гривню або конвертований в іншу валюту з метою подальшого використання коштів для розра­хунків з контрагентами як на території України, так і з нерези­дентами.

Корпоративний клієнт може скористатися однією зі стандарт­них програм кредитування, або фахівці банку розроблять для нього індивідуальне рішення, максимально зручне для потреб підприємства та проекту, що фінансується.

Стандартні програми кредитування: кредитна лінія (муль­тивалютна кредитна лінія); овердрафт; автокредит; програма кредитування на придбання обладнання; програма кредитування для придбання нерухомості; фінансування оборотного капіталу за ринковою ставкою; торгове фінансування; проектне фінансуван­ня; кредитування групи.

В інвестиційних проектах термін кредитування залежить від терміну окупності проекту; для поповнення обігових коштів він становить до 3 років. Процентна ставка та комісії визначаються індивідуально для кожного клієнта та проекту.

Вітчизняні банки пропонують корпоративним клієнтам такі види документарних операцій:

— випуск імпортних акредитивів, як покритих, так і не за­безпечених грошовим покриттям, підтверджених першокласними банками;

— обслуговування експортних акредитивів, що надходять на користь клієнта відповідно до укладених зовнішньоекономічних контрактів, а саме - авізування та їх підтвердження;

— використання такої форми забезпечення контрактних зо­бов’язань між клієнтом та його партнерами як гарантія шляхом ви­пуску прямих або підтверджених першокласними банками гарантій.

Окрім безпосереднього виконання документарних операцій, корпоративним клієнтам пропонуються:

— консультаційні послуги при складанні проектів договорів, що передбачають документарні форми розрахунків;

— послуги з розробки схем розрахунків та допомогу в оформ­ленні товаросупроводжуючих документів;

— сприяння у розробці нестандартних видів документарних операцій, таких, як переказні, револьверні, резервні акредитиви, різні форми банківських гарантій.

Із метою максимального задоволення потреб корпоративних клієнтів у банках діють центри проектного фінансування, центри торгового фінансування, центри обслуговування міжнародних компаній.

Центр проектного фінансування є спеціалізованим підроз­ділом департаменту корпоративного бізнесу банку, який:

— розглядає довгострокові проекти інвестиційного характеру та надає фінансування за ними;

— аналізує фінансовий стан, робить оцінку бізнесів, організо­вує фінансування злиттів/поглинань та корпоративних реструк­туризацій;

— надає консультаційні послуги з проектного фінансування та корпоративних фінансів.

Структура фінансування проектів, купівлі та реструктуризації бізнесів створюється індивідуально для кожного клієнта під кож­ну окрему операцію/проект за класичною схемою, а саме: для ви­плати кредитних коштів використовуються грошові потоки, які генеруються самим проектом або бізнесом; заставою виступають активи самого проекту або бізнесу, купівля якого фінансується банком.

Основні типи проектів, які фінансуються центрами про­ектного фінансування: будівництво торговельних, офісних та розважальних центрів; створення нових підприємств, відновлен­ня та реконструкція існуючих промислових об’єктів; будівництво логістичних центрів, складів та інфраструктурних елементів; зве­дення житлових будинків.

Центри торгового фінансування пропонують корпоратив­ним клієнтам фінансування їх міжнародної діяльності за допомо­гою всесвітніх мереж.

Основними продуктами торговельного фінансування є:

— надання акредитивів, як на залоговій основі, так і без мате­ріального забезпечення, з підтвердженням у будь-якій країні сві­ту за більш ніж конкурентними цінами;

— надання міжнародних банківських гарантій та забезпечен­ня випуску гарантій у багатьох країнах;

— фінансування торговельної та виробничої діяльності під­приємств під майбутні надходження за акредитивами, відкри­тими, підтвердженими першокласними міжнародними банками; надання послуг щодо структурування торговельних операцій та забезпечення підтвердження експортних акредитивів за необхід­ності;

— допомога у пошуку торговельних партнерів у різних краї­нах світу;

— надання консультаційних послуг щодо особливостей зако­нодавства тієї чи іНшОї країни, а також стосовно надійності та ді­лової репутації контрагентів.

Центри обслуговування міжнародних компаній надають по­слуги фінансування міжнародної торгівлі, пост-експортного фі­нансування, із випуску непокритих гарантій виконання контракту та гарантій авансового платежу, підтвердження експортних акре­дитивів на непокритій основі, фінансування відстроченого плате­жу, з випуску непокритих акредитивів та гарантій.

Під фінансуванням міжнародної торгівлі розуміють ризико­ві активні операції банків, зазвичай, пов’язані з документарними інструментами (акредитивами та гарантіями).

Провідні банки України пропонують корпоративним клієнтам різні схеми фінансування експортних та імпортних контрактів; мають широку мережу кореспондентських рахунків у багатьох іноземних банках, що дозволяє ефективно підтримувати та фі­нансувати торгові операції клієнтів.

Внаслідок безресурсного характеру фінансування або викори­стання ресурсів іноземних банків, або заміни для банку кредит­ного ризику клієнта більш низьким кредитним ризиком іноземно­го банку, фінансування міжнародної торгівлі є більш дешевим для клієнта, ніж стандартне кредитування. Оскільки, фінансуван­ня міжнародної торгівлі пов’язане з документарними інструмен­тами, клієнт мінімізує ризики торгових операцій.

Пост-експортне фінансування надається у формі видачі кре­диту після проведення відвантаження та надання до банку доку­ментів, які відповідають умовам акредитиву, що дає можливість зажадати платіж з покупця.

Пост-експортне фінансування є формою рефінансування від­строчки платежу, наданою експортером контрагенту, тобто якщо експортер надає товарний кредит покупцеві, але потребує гро­шових коштів одразу після проведення відвантаження, то йому можуть бути надані кошти у сумі, що є дуже близькою до суми ек­спортного відвантаження. Пост-експортне фінансування є ефек­тивним інструментом стимулювання продажів. Наприклад, при виході на нові ринки, коли експортеру необхідно запропонувати покупцеві більш вигідні умови, порівнянно з традиційними учас­никами ринку, доцільно використовувати товарний кредит.

Процедура отримання пост-експортного фінансування анало­гічна процедурі отримання кредиту, тобто банк повинен переко­натися у платоспроможності клієнта та у достатності пропонова­ного забезпечення.

Український експортер постачає продукцію на експорт. Інозем­ний покупець має кошти для здійснення передоплати, однак бажає уникнути ризиків, пов’язаних із виконанням експортером своїх зо­бов’язань за контрактом. В цьому випадку, умовою укладання ко­нтракту є виставлення гарантії повернення авансового платежу або гарантії виконання контракту експортером, випущеної першокласним банком.

Банки здійснюють випуск таких гарантій: непокритої гарантії повернення авансового платежу, що дозволяє експортеру отри­мувати передоплату від покупця для фінансування контракту; непокритої гарантії виконання контракту, що дозволяє експорте­ру забезпечити виконання контракту перед його покупцем.

Процедура отримання непокритої гарантії авансового платежу або виконання контракту аналогічна процедурі отримання креди­ту, оскільки банк повинен переконатися у платоспроможності клієнта пропонованого забезпечення.

Додаючи підтвердження до акредитиву, який відкритий на користь українського експортера, банки вимагають надання бан - ком-емітентом грошового покриття або, за певних умов, можуть підтвердити акредитив на непокритій основі. В останньому ви­падку видача зобов’язань за акредитивом (його підтвердження) є безресурсною активною операцією та, відповідно, — одним із видів фінансування. Цей вид фінансування використовується у таких випадках:

— український експортер не довіряє зобов’язанням банку - емітента, що відкрив акредитив, а той, своєю чергою, не має встановлених лімітів на українські банки, щоб перевести покрит­тя на термін дії акредитиву;

— іноземний покупець просить свій банк відкрити підтверд­жений акредитив на непокритій основі, і, таким чином, не надає банку-емітенту ресурсів для переказу покриття у підтверджуючий банк. У цьому випадку українському клієнту логічно наполягати на тому, щоб комісії за підтвердження сплачував контрагент.

Розглянемо процес фінансування відстроченого платежу. Український імпортер купує товари за кордоном. При цьому він не хоче або не може здійснити передоплату, і водночас, хоче отримати товар, реалізувати його, а потім уже розрахуватися з постачальником. Своєю чергою, іноземний постачальник згоден дати товарний кредит у вигляді відстрочки платежу, але за умови отримання банківської гарантії платежу, акредитиву або резерв­ного акредитиву. У цьому випадку можливий випуск непокритої гарантії платежу, акредитиву або резервного акредитиву. Такі умови платежу дозволяють імпортеру спочатку реалізувати то­вар, що купується, а потім розрахуватися з постачальником. У випадку випуску акредитиву, він буде виконуватися шляхом відстроченого платежу, оскільки платіж за акредитивом має бути здійснений упродовж певного часу від дати постачання товару. При цьому банк може випустити як пряму гарантію, так і органі­зувати випуск гарантії першокласного банку проти своєї контр - гарантії; як непідтвердженнй акредитив, так і підтверджений першокласним банком.

Фінансування відстроченого платежу доцільно для клієнта у випадку, коли обсяг витрат на відкриття непокритого акредити­ву або гарантії та оплату контрагенту винагороди за надання то­варного кредиту нижчий, ніж витрати на запозичення коштів, або доходи від альтернативного використання власних коштів.

Перевагами використання непокритих акредитивів та гарантій платежу є: оптимізація витрат підприємства (вартість непокритої гарантії чи акредитиву значно нижча, ніж вартість кредиту); збе­реження обігових коштів підприємства; мінімізація ризиків тор­гових операцій.

Процедура отримання непокритої гарантії платежу аналогічна процедурі отримання кредиту, тобто банк повинен переконатися у платоспроможності клієнта та у достатності пропонованого за­безпечення.

Український імпортер купує товари за кордоном. При цьому він не хоче відволікати грошові кошти з обігу до постачання для здійснення передоплати, а постачальник не погоджується на оплату після постачань. Альтернативою для отримання згоди іно­земного постачальника на укладання контракту може бути акре­дитив, гарантія або резервний акредитив.

У цьому випадку можливий випуск акредитиву, гарантії або резервного акредитиву на непокритій основі, які є інстру­ментами «фінансування до відвантаження», оскільки дозволяють імпортеру організувати реалізацію його контракту (підготовка і проведення постачальником відвантаження), не відволікаючи на цей період свої оборотні кошти, та, водночас, надати постачаль­нику інструмент, що гарантує виконання платіжних зобов’язань.

При цьому банк може випустити як пряму гарантію, так і ор­ганізувати випуск гарантії першокласного банку проти своєї контр-гарантії; як непідтверджений акредитив, так і підтвердже­ний першокласним банком.