Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПРОДУКТОВИЙ РЯД БАНКІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ

Для успішного позиціювання на високо конкурентному ринку та збільшення обсягів реалізації продукції, середнім та малим пі­дприємствам необхідна допомога фінансового партнера, який зможе запропонувати вигідні умови обслуговування, які дозво­лять максимально ефективно розвивати та планувати бізнес.

У зв’язку з цим, продуктовою політикою банків повинні бути передбачені інструменти взаємовигідної співпраці з представни­ками середнього та малого бізнесу, удосконалення продуктового портфеля та оптимізації тарифної політики.

Серед продуктів і послуг підприємствам середнього та ма­лого бізнесу слід виокремити:

— мікрокредитування;

— цільові кредити на придбання та будівництво комерційної нерухомості та придбання комерційного автотранспорту;

— кредити на придбання обладнання;

— овердрафт;

— спеціальні тарифні плани для малих та середніх підприємств за послугами, що користуються найбільшим попитом; пільгові пропозиції при комплексному обслуговуванні;

— депозити;

— корпоративні пластикові картки.

У межах програм мікрокредитування реалізуються цільові кре­дити на придбання і будівництво комерційної нерухомості, комер­ційного автотранспорту, обладнання, поповнення обігових коштів. Заставою за кредитами може виступати майно, що купується.

Поповнити оборотні кошти середні і малі підприємства мо­жуть за допомогою овердрафтів.

Овердрафт — це особлива форма короткострокового креди­ту, при якому банк здійснює оплату платіжних документів клієн­та понад коштів, що маються на його розрахунковому рахунку.

Для підприємств та приватних підприємців, обсяг річної виручки яких від реалізації продукції, товарів, послуг складає не більше 40 млн грн., комерційні банки пропонують інвестиційне фінансу­вання, перевагами якого є:

— можливість розширити діючий бізнес або започаткувати новий напрямок, вклавши власні кошти у проект у розмірі 30 % від суми проекту, 70 % витрат фінансується банком. При цьому вкладення власних коштів може здійснюватися на пропорційній основі залежно від ліміту кредитування;

— можливість поступового прийняття під заставу майна за кредитом залежно від фінансування проекту;

— індивідуальний підхід до розгляду проектів спеціальними представниками банку в будь-якому регіоні країни;

— індивідуальний графік фінансування та погашення кредиту залежно від особливостей проекту;

— відстрочка у погашенні основного боргу за кредитом стро­ком до 24 місяців.

Основні типи проектів, які фінансуються:

— придбання компаній або цілісних майнових комплексів;

— будівництво торгових, офісних та розважальних центрів;

— створення нових підприємств, виробничих ліній, відновлен­ня та реконструкція існуючих промислових об’єктів;

— будівництво логістичних центрів, складів і житлової неру­хомості.

Умови отримання кредиту:

— надання усіх необхідних документів та, зокрема, тих, що під­тверджують власний внесок у проект;

— об’єктом кредитування повинні виступати активи, що без­посередньо беруть участь у проекті;

— при фінансуванні будівельних проектів наявність всієї необ­хідної проектно-кошторисної та дозвільної документації на будів­ництво.

Типові умови кредитування такі: вид кредиту — кредит або кредитна лінія; мінімальна сума кредиту — еквівалент $ 500000; термін кредитування — 10 років; перший внесок — 30 % від за­гальної суми проекту; цільове використання — фінансування та рефінансування витрат за проектом; оплата відсотків упродовж усього терміну кредитування; надходження від поточної діяльно­сті мають забезпечувати погашення відсотків і комісій з кредиту, що отримується; страхування нерухомості на весь строк кредиту­вання + 3 місяці.

Забезпеченням може бути: нерухомість, не пов’язана з проек­том; незакінчене будівництво за проектом із можливістю прийн­яття в заставу; обладнання за проектом; земельна ділянка; корпо­ративні права компанії, що здійснює проект (за будівельними проектами, де земля перебуває в оренді); інші активи, що безпо­середньо беруть учать у проекті; майнові права, вимоги до підря­дника/виконавця до завершення будівництва/монтажу. Умови ін­вестиційного фінансування розробляються банками на кожен проект окремо.

Кредит на покупку комерційної нерухомості є принципово новим продуктом для комерційних банків України. Продавцем комерційної нерухомості може виступати як юридична, так і фі­зична особа. Об’єктом кредитування повинна виступати пов­ноцінна нежила нерухомість, що не є об’єктом незавершеного будівництва і невід’ємною частиною об’єкта нерухомості. Об’єкт нерухомості повинен знаходитися в тому ж населеному пункті, що і територіальне відділення банку, в яке звернувся клієнт (тоб­то бути в межах територіальної компетенції нотаріуса, що спів­працює з територіальним відділенням банку на постійній основі). Страхування нерухомості здійснюється на весь термін кредиту­вання + 3 місяці.

Типові умови кредитування покупки комерційної нерухомості такі: вид кредиту — строковий зі щомісячним графіком пога­шення; термін кредитування — 16 років; перший внесок — 15 %; забезпечення — нерухомість, що купується; цільове використан­ня — покупка комерційної нерухомості.

Схожі умови кредитування (окрім термінів) за кредитами на покупку автотранспорту та кредитами на купівлю нового об­ладнання (промислового обладнання, офісних меблів, полігра­фічного, друкарського обладнання, обладнання для торгівлі, для харчової промисловості, для сфери послуг, медичного обладнан­ня тощо).

Таким чином, програми кредитування розвитку малого та се­реднього бізнесу спрямовані на сприяння та надання максималь­но вигідних умов для його розвитку.

Для підприємств середнього та малого бізнесу банки мають широкий спектр пропозицій по розміщенню тимчасово вільних коштів підприємств на депозити для одержання додаткового до­ходу. Кожен клієнт банку може обрати умови депозиту — вид, термін, ставку, суму, періодичність і режим виплати відсотків.

Строковий депозит передбачає регламентування умовами до­говору фіксованої процентної ставки, суми депозиту і терміну ро­зміщення. Зміна зазначених параметрів (тобто докладання коштів, часткові зняття, дострокове вилучення депозиту, зміна процентної ставки) може здійснюватися тільки за згодою сторін, що оформ­люється додатковою угодою.

Оформлення депозитного договору на відкриття депозитної лінії передбачає опис лише загальних умов роботи депозиту. Су­ма, терміни і процентна ставка при розміщенні конкретних тран - шів[8] зазначаються у додаткових угодах. Сума внеску, у межах одного договору та одного депозитного рахунка, може складати­ся з будь-якої кількості траншів на різні терміни і з відповідними ставками. Вкладник, після визначеного часу з дня зняття суми депозиту може відновити роботу з банком шляхом укладання до­даткової угоди в межах термінів дії основного договору (без від­криття рахунка та надання відповідних документів і без необхід­ності повідомлення податкових органів про відкриття рахунка).

Ощадний (депозитний) сертифікат передбачає оформлення цінних паперів, письмового свідчення банку про депонування коштів, що засвідчують право власника на одержання, після за­кінчення встановленого терміну, суми внеску і відсотків за ним. Процентна ставка в період терміну дії депозитного сертифікату перегляду не підлягає. Комерційні банки випускають сертифікати в національній та іноземній валютах на пред’явника (із правом передавання третій особі).

Юридичним особам пропонується реалізація зарплатних проектів з використанням міжнародних платіжних карток й оформлення корпоративних карток. Активно впроваджуються зарплатні проекти як для невеликих компаній, бюджетних орга­нізацій, так і для великих виробничих підприємств.

Реалізація зарплатного проекту банку вигідна для будь-якої організації завдяки скороченню витрат, пов’язаних із процесом виплати заробітної плати через банкомата банку. Крім того, це забезпечує працівникам підприємства конфіденційність інформа­ції про заробітну плату і не створює порушень робочого ритму підприємства в дні видачі заробітної плати. Співробітники підп­риємства отримують можливість одержувати заробітну плату в будь-який зручний для них час, заробляти додаткові доходи у вигляді відсотків, що нараховуються на залишок по картковому рахунку, одержувати, за необхідності, кредит (без оформлення застави) до 300 % від заробітної плати, захистити себе від утрати (крадіжки) коштів, оскільки втрата картки не означає втрату грошей.

Додатковою перевагою є гнучка тарифна політика банків за зарплатними проектами та можливість оперативної установки ба - нкоматів на території середнього або великого підприємства. Деякі банки пропонують підприємствам найвигідніші індивідуальні умови реалізації зарплатних проектів. Для топ-менеджерів і керівників середньої ланки пропонуються картки високого класу (Visa Gold, MasterCard Gold і Visa Classic, MasterCard Mass) за спе­ціальними тарифами.

Керівникам підприємств і співробітникам, що здійснюють пред­ставницькі витрати, витрати пов’язані з відрядженнями (у тому чис­лі закордонними), дрібні закупівлі для виробничих і господарських потреб зручно користуватися корпоративною карткою з відкрит­тям карткового рахунка юридичній особі.

Корпоративні картки поєднують швидкість розрахунків за то­вари і послуги, доступ до коштів у будь-якій точці світу, в будь - який час доби, в будь-якій валюті та безпеку безготівкових роз­рахунків великими сумами. Існує можливість контролювати стан корпоративного карткового рахунка за допомогою послуги ОБМ - банкінг, а саме: одержувати інформацію на мобільний телефон про проведені операції по картковому рахунку автоматично після здійснення покупки або одержання готівки; одержувати інфор­мацію про доступний залишок на картковому рахунку; заблоку­вати картку у випадку втрати або крадіжки.

Для підприємств середнього та малого бізнесу також розроб­ляються спеціальні пропозиції, які передбачають пільги за кре­дитами, овердрафтами, внесками (депозитами) тощо.