Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Професії у різних сферах бізнесу США

1. Професії в управлінні

Назва

Професії

Зміст роботи

Вимоги

Примітка

1

2

3

4

Дворічний курс навчання

Клерк

У малій компанії виписує і друкує рахунки, відомості та інші доку­менти. Дає довідки, складає звіти

Диплом про закінчення середньої школи. Бажано мати ступінь після закінчення загальноосвітнього коледжу. Необхідні навички конторської роботи

Вдалий початок для нав - •

Чання і кар’єри в орга­нізації

Рахівник

Веде облік фінансових операцій, складає звіти, працює на обчислю­вальній та електронній бухгалтер­ській техніці

Ступінь після закінчення загально­освітнього коледжу (2 роки). Бух­галтерські та комп’ютерні курси. Без 4- річного навчання просування по службі обмежене

Велика можливість позна­йомитись з діяльністю організації

Менеджер-

Стажист

Навчається виконувати відповідні обов’язки. Під постійним контролем бере участь у роботі різних відділів: збуту, кадрів, фінансового, вироб­ничого та ін.

Ступінь після закінчення коледжу (дворічний курс). Ступінь після 4-річного курсу дає великі можли­вості для росту по службі

Ця посада вимагає знач­них інвестицій з боку ор­ганізації. Підбираються кандидати з великим по­тенціалом

1

2

3

4

Агент по найму робо­чої сили (бюро найму)

Допомагає безробітним знайти ро­боту, а роботодавцям - кваліфіко­ваних працівників

Ступінь після закінчення 2- або 4- річного коледжу. Вміння розпізна­вати людей і знаходити їм відпо­відну роботу

Вдала посада для почат­ківця. У подальшому може стати менеджером по роботі з персоналом у компанії або державній структурі

Виробни­чий майстер

Навчає робітників та керує ними, спостерігає за правильним викорис­танням обладнання і матеріалів. Дає рекомендації щодо підвищення заробітної плати

Ступінь після закінчення загально­освітнього коледжу. Необхідно мати відповідні знання і досвід ро­боти, а також вміння спілкуватись

Переважна частина нових робочих місць - у сфері торгівлі та послуг

Агент з обслугову­вання споживачів

Спілкується з клієнтами, виявляє і аналізує проблеми, обробляє замов­лення клієнтів, як правило, вико­ристовує комп’ютер

Ступінь закінчення коледжу (2- річний курс). Бажано 4-річне нав­чання. Повинен мати високорозви - нуті комунікативні навички

Вдалий початок для нав­чання і просування по службі

Чотирирічний курс навчання

Помічник

Адміні­

Стратора

Допомагає координувати роботу адміністратора, має багато різних обов’язків

Ступінь після закінчення 4-річного коледжу. Нахил до конторської роботи

Хороша можливість нав­читися виконувати адміні­стративні функції

Керівник

Відділу

Керує роботою відділу у межах загального плану діяльності орга­нізації. Прагне виконати завдання відділу швидко і з найменшими витратами

Ступінь після закінчення коледжу (4-річний курс) за спеціальністю, пов’язаною з роботою даного від­ділу

Характер роботи залежить від типу і розмірів орга­нізації

Д. М. Виноградська. Основи підприємництва ______________________________________________________________________________ ________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ Додатки>

подпись: д.м. виноградська. основи підприємництва додатки>Продовження дод. 1

1

2

3

4

Управляю­чий вироб­ництвом

Несе відповідальність за роботу ви­робничого і складального підроз­ділів компанії, надає їм необхідну допомогу, контролює рівень витрат, виконання виробничого графіку, норм

Ступінь після закінчення коледжу (4-річний курс) та виробнича прак­тика. Досвід практичної роботи та вміння працювати з людьми

Одна з кращих робіт на ви­робництві. Потрібен хист до керівної роботи

Управляю­чий мате­ріально - технічним постачан­ням

Закуповує товари, матеріали, сиро­вину та замовляє послуги, необхідні для організації. Використовує ком­п’ютер для одержання інформації про сучасні товари і ціни на них, слідкує за рівнем матеріально-тех­нічних запасів

Ступінь після закінчення коледжу (4-річний курс). Бажаний ступінь магістра управління бізнесом або менеджменту

Повинен мати повну уяву про товари, які закупо­вуються

2. Професії у сфері маркетингу

Дворічний курс навчання

Фахівець з роздрібної закупівлі

Приймає рішення щодо кожного виду товару для подальшого збуту. Реєструє рахунки-фактури та повер­нення товарів, веде спостереження за ринковими тенденціями

Ступінь після закінчення коледжу (2-річний курс) з маркетингу та досвід роботи у роздрібному під­приємстві

Основа для майбутньої роботи у сфері роздрібної торгівлі

Продовження дод. 11

1

2

3

4

Фахівець з

Оптової

Закупівлі

Закуповує товари у виробників для комерційних, роздрібних фірм. Шукає якісну продукцію за найниж­чими цінами

Для більш великих фірм бажаний ступінь після 4-річного курсу нав­чання

Повинен мати новне уяв­лення про товари, що купуються

Помічник менеджера з роздріб­ної тор­гівлі

Надає допомогу у всіх сферах тор­говельної діяльності магазина: про­даж, розміщення товарів, закупівля, контроль за рівнем матеріальних запасів, облік

Ступінь після закінчення коледжу (2-річний курс)

Міцна база для подальшої роботи менеджером у роздрібній торгівлі

Фахівець з

Оптових

Продажів

Продає товари роздрібним магази­нам або установам (лікарням та ін.). Подає інформацію про товари, вив­чає потреби покупців і дає реко­мендації, надає послуги

Ступінь після закінчення коледжу (2-річний курс). Бажано мати ступінь після 4-річного курсу навчання

Потрібні технічні знання

Представ­ник турис­тичного агентства

Організовує ділові і туристичні поїздки, координує цю роботу та іноді супроводжує туристів

Ступінь після закінчення коледжу (2-річний курс)

Вдалий спосіб поєднання приємного (мандрівка) з корисним (робота)

Чотирирічний курс повчання

Менеджер з марке­тингу

Координує рекламні програми, пере­дає інформацію і плани торговим агентам. Здійснює зворотний зв’язок між ними і керівництвом

Ступінь після закінченая коледжу (4-річний курс). Навички письмо­вого спілкування. .

Вміння спілкуватися з людьми

/А'М. Виноградська. Уснови підприємництва_______________________________________________________________________________ ■ Додатки

подпись: /а'м. виноградська. уснови підприємництва ■ додатки

,534

подпись: ,534

С/Ї

подпись: с/ї
Продовження дод. 11

1

2

3

4

Помічник менеджера з просу­вання товарів

Редагує матеріали для друку, допо­магає готувати рекламні оголо­шення, на конференціях організовує виставки товарів

Ступінь після закінчення коледжу (4-річний курс)

Можливість для просу­вання по службі

Агент з розміщен­ня реклами

Розміщує рекламні оголошення у газетах і журналах; допомагає потенційним рекламодавцям отри­мати таке місце у пресі, яке відпо­відає обсягу їхніх цільових ринків

Ступінь після закінчення коледжу (4-річний курс). Необхідно мати комунікативні навички

Додаткові переваги для створення власної справи

Помічник керівника рекламно­го агент­ства

Надає допомогу у повсякденній роботі рекламного агентства і про­веденні рекламної кампанії

Ступінь після закінчення коледжу (4-річний курс). Мати комунікатив­ні навички

Вдала посада для почат­ківця. Творчий підхід та наполеглива робота при­несуть свої результати

Фахівець з

Вивчення

Ринку

Здійснює збір інформації від клі­єнтів, опитування, дослідження, ана­лізує результати, готує звіт

Ступінь після закінчення коледжу (4-річний курс). Спеціалізація з маркетингу, рекламної справи. Проходження комп’ютерних курсів

Розвиваються аналітичні здібності, допомагає мате­матичний нахил

Дворічний курс навчання

Консуль­тант 3 кредитів

Аналізує кредитні згоди, отримує і реєструє платежі, готує звіти про прострочену заборгованість, відпові­дає на запити по кредитам

Ступінь після закінчення коледжу (2-річний курс) з фінансів або бух­галтерського обліку

Страховий

Агент-

Оцінювач

Розглядає вимоги про відшкодуван­ня збитків, які висуваються страхо­вій компанії, проводить опитування зацікавлених сторін, веде перего­вори щодо врегулювання спору, присутній на судовому процесі

Ступінь після закінчення коледжу (2-річний курс) та досвід роботи. Бажаний ступінь після закінчення 4-річного коледжу

Робота має роз’їзний ха - | рактер

Банківсь­кий служ­бовець

Має справу з документами, робить проводки та реєструє операції у бухгалтерській книзі, нараховує відсотки, веде облік платежів

Ступінь після закінчення коледжу (2-річний курс) з фінансів або бухгалтерського обліку

Вдала стартова посада для кар’єри у банківській сфері

Чотирирічний курс навчання

Економіст

Шукає вирішення економічних проб­лем компанії. Проводить досліджен­ня, готує звіти, розробляє плани

Ступінь після закінчення коледжу (4-річний курс)

Повинен орієнтуватись у сучасних тенденціях в економіці

Штатний

Бухгалтер

Веде бухгалтерський облік і доку­ментацію, здійснює контроль за то­варно-матеріальними запасами і заку­півлею, займається аудиторською перевіркою контрактів, замовлень і ваучерів, веде податкові розрахунки

Ступінь після закінчення коледжу (4-річний курс) з фінансів або бух­галтерського обліку. Бажані додат­кові курси з обчислювальної техніки, оподаткування, економіки

А. М. Виноградська. Основи підприємництва

Продовження дод. 11

1

2

3

4

Зовнішній

Бухгалтер

Надає різні бухгалтерські послуги клієнтам - приватним особам та представникам фірм

Ступінь після закінчення коледжу (4-річний курс) з фінансів або бух­галтерського обліку

Надається можливість для надання послуг в різних організаціях

Фахівець з кредитів

Аналізує фінансову інформацію, подає відомості про видані клієнтам кредити, готує звіти

Ступінь після закінчення коледжу (4-річний курс) з фінансів або бухгалтерського обліку

Бажано мати високий середній бал під час нав­чання у коледжі

4. Професії у державних структурах

І Дворічний курс навчання

І Секретар - стеногра - фіст

Виконує різні обов’язки секретаря, у тому числі друкує текст, стено - графує

Ступінь після закінчення коледжу (2-річний курс) з діловодства. Знання стенографії. Допустима се­редня освіта з досвідом практичної роботи

Інспектор 3 питання компенса­ційних виплат пра­цівникам

Перевіряє вимоги робітників щодо компенсації і приймає відповідні заходи

Ступінь після закінчення коледжу (2-річний курс) разом з досвідом роботи або ступінь після закін­чення 4-річного коледжу

Чотирщ

Гічний курс навчання

Податковий

Інспектор

Вивчає документи та здійснює їх перевірку для приватних осіб, ком­паній з метою виявлення забор­гованості по державним податкам

Ступінь після закінчення (4-річний курс) навчального закладу з бух­галтерського обліку. Відрядження.

Висока конкуренція, ос­кільки ця професія дає можливість просування по службі

Економіст

Аналізує різні економічні програми у сфері трудових ресурсів, сільсько­го господарства, промисловості, матеріальних ресурсів, фінансів, транспорту

Ступінь після закінчення коледжу (4-річний курс) з економіки. Для отримання постійної роботи та просування по службі необхідний науковий ступінь

Висока конкуренція. Біль­шість робочих місць кон­центрується у великих містах

Бухгалтер

(аудитор)

Надає різні бухгалтерські послуги державним відомствам. Проводить аудиторську перевірку контрактів, замовлень

Ступінь після закінчення коледжу (4-річний курс) з бухгалтерського обліку. Бажане стажування з бухгал­терського обліку у громадській, про­мисловій або державній структурі

Вдала перспектива у про­суванні по службі

Фахівець з питань соціального страхування

Займається усіма аспектами управ­ління соціальним страхуванням

Спеціалізація з усіх предметів, але переважно з бухгалтерського об­ліку, управління, трудових ресурсів і загальних проблем господарської діяльності

Спеціальність має широке розповсюдження, особли­во необхідна тим, хто зби­рається постійно працю­вати у сфері соціального забезпечення

Фахівець з питань комплекту­вання штату

Відповідає за різні стадії формуван­ня штату, включаючи класифікацію робочих місць, аналіз заробітної плати, набір робочої сили та наукові дослідження

Спеціалізація за усіма предметами. Бажаний ступінь з управління пер­соналом або трудових відносин та досвід роботи у відділі кадрів

Стабільна професія, однак є конкуренція

А. М. Виноградська. Основи підприємництва

подпись: а.м. виноградська. основи підприємництва