Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Методичні вказівки до вивчення теми

Фінансове прогнозування — це дослідження і розроблення можливих шляхів розвитку фінансів малого підприємства в пер­спективі. Фінансове прогнозування, як і фінансове планування, ґрунтується на фінансовому аналізі. На відміну від фінансового планування прогноз базується не тільки на достовірних даних, а й на певних припущеннях. Під час прогнозування вивчаються чин­ники, які вплинули на господарську діяльність малого підприємс­тва та які будуть впливати в майбутньому.

Основними завданнями фінансового прогнозування є:

1) вивчення прогнозної документації для визначення додатко­вого фінансування, яке буде необхідне малому підприємству в майбутньому для очікуваного збільшення виробництва;

2) визначення очікуваного зростання обсягу фінансових ресу­рсів у прогнозному періоді;

3) визначення напрямів найефективнішого використання фі­нансових ресурсів;

4) виявлення можливих джерел формування фінансових ресу­рсів.

Оскільки фінансове прогнозування — це припущення, то ви­вчається кілька альтернативних припущень і на їх підставі ро­биться прогноз. У зв’язку з цим фінансове прогнозування дає мо­жливість порівнювати різноманітні варіанти розвитку малого під­приємства й обирати оптимальні шляхи досягнення високої ефек­тивності господарювання.

Фінансове прогнозування потребує дотримання деяких загальних принципів, обов’язкових в умовах ринкової економіки.

По-перше, маючи у своєму розпорядженні певну суму фінан­сових ресурсів, необхідно так розрахувати витрати, щоб отриму­вати гранично високу рентабельність.

По-друге, під час фінансового прогнозування має забезпечува­тися збалансованість ризиків, для чого витрати з високою фінан­совою віддачею, але з підвищеним ризиком треба поєднувати з інвестуванням коштів в об’єкти хоча і менш рентабельні, але з га­рантованим доходом.

По-третє, після вибору довгострокового напряму вкладання коштів, необхідно передбачити найбільш економічні методи їх фінансування.

По-четверте, у процесі фінансового прогнозування має обов’яз­ково враховуватись інфляційна ситуація, з огляду на яку коригують­ся всі розрахунки.

Таким чином, прогнозування дає змогу аналізувати тенденції, які складаються в період проведення фінансової політики з ураху­ванням впливу на неї внутрішніх та зовнішніх чинників і на цій підставі визначати перспективи фінансової стратегії, яка забезпечує підприємству фінансову стабільність та стабільність на ринку.

Прогнозування дає можливість відповісти на питання: що очі­кує мале підприємство в майбутньому — зміцнення або втрата платоспроможності.

Розглядаючи корпоративний план, слід зазначити, що він складається для внутрішнього користування і відображає страте­гію, плани і очікувані фінансові результати.

У процесі складання корпоративного плану враховуються різні фінансові аспекти, зокрема:

1. Проводиться розрахунок фінансових і матеріальних ресур­сів, необхідних для реалізації стратегії малого підприємства.

2. Визначаються потенційні проблеми і сприятливі можливості розвитку малого підприємства.

3. Отримані результати зіставляються з планами та прогноза­ми, контролюється виконання корпоративного плану.

Починаючи корпоративне планування, насамперед необхідно визначити довгострокову мету малого підприємства, а також план дій, які забезпечать досягнення цієї мети. В першу чергу необхід­но визначити завдання малого підприємства, серед яких найваж­ливішими є:

1) отримання максимального прибутку за мінімальних витрат;

2) збільшення обсягу виробництва продукції за умови її реалі­зації;

3) збільшення чистих активів за рахунок власних коштів;

4) збільшення питомої ваги власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів малого підприємства.

Виходячи з перелічених завдань, аналізуються наявні фінан­сові ресурси, необхідні для реалізації наміченої мети. Почина­ється аналіз так званого SWOT, тобто аналіз переваг (сильних сторін) та недоліків (слабких сторін) малого підприємства, з урахуванням яких складається прогноз розвитку малого підп­риємства.

Такий аналіз дає змогу проранжирувати всі переваги і недоліки в роботі малого підприємства залежно від їх важливості і виклю­чити менш вагомі, тобто ті, які можна ігнорувати, оскільки вони значно не впливають на результати господарської діяльності ма­лого підприємства.

З огляду на виявлені переваги та недоліки фінансовий мене­джер розроблює обґрунтовані висновки, які стають базою для по­будови стратегії малого підприємства.

Як правило, фінансова стратегія будується на основі позитив­них чинників з одночасним усуненням недоліків, ураховуючи при цьому зовнішні впливи, які не залежать від роботи малого підпри­ємства (рівень інфляції, валютні курси, поява нових конкурентів, нове законодавство тощо). При цьому складається кілька варіан­тів стратегії розвитку малого підприємства.

У процесі вибору найоптимальнішого варіанта мають бути ро­зглянуті та враховані такі аспекти:

1. Спроможність наявних виробничих засобів забезпечити за­пропонований випуск товарної продукції.

2. Можливість досягнення малим підприємством за такого рів­ня виробництва поставленої мети у визначений термін.

3. Наявність грошових коштів для фінансування обраного ва­ріанта розвитку малого підприємства.

4. Забезпечення прибутковості щодо запропонованого обсягу реалізації продукції.

Корпоративний план містить чотири розділи:

Перший розділ: у ньому обґрунтовується мета малого підпри­ємства. Зокрема, визначаються темпи зростання чистого прибутку порівнянно зі звітним періодом, забезпечення в прогнозованому пе­ріоді випуску високоякісної і конкурентоспроможної продукції, ві­дображаються реальні ринки збуту продукції та інші цілі.

Другий розділ — наводяться критерії варіантів фінансової стратегії малого підприємства. У цьому розділі відображається найоптимальніший варіант структури вироблюваної продукції, тобто здійснюється відбір видів продукції, які відповідають таким вимогам: високий рівень рентабельності; висока якість продукції; продукція має необмежений попит на ринку. Якщо це нові види продукції, то відображаються можливі джерела фінансування цих видів продукції.

У третьому розділі — прогнозується рух грошових коштів на поточному рахунку малого підприємства, обсяг реалізації продук­ції протягом року (при цьому в щомісячному розрізі), а також ве­личина прибутку.

У четвертому розділі — перелічуються переваги та недоліки в роботі малого підприємства і шляхи їх усунення.

Вивчаючи фінансове прогнозування необхідно мати на увазі, що на відміну від фінансового планування воно являє собою дос­лідження і розроблення можливих шляхів розвитку фінансів підп­риємств у перспективі, тобто прогноз ґрунтується не тільки на до­стовірних даних, а й на певних припущеннях.

У зв’язку з цим фінансове прогнозування здійснюється з допомо­гою неформалізованих і формалізованих методів прогнозування.

Неформалізовані методи прогнозування базуються на логічних висновках, а не на визначених аналітичних залежностях. Застосу­вання цих методів характеризується суб’єктивізмом і його резуль­тати в значній мірі залежать від інтуїції, досвіду і знань фінансо­вого менеджера. Формалізовані методи прогнозування можна по­ділити на дві великі групи:

А) методи, які ґрунтуються на застосуванні стохастичних моделей;

Б) методи, які базуються на застосуванні жорстко детермінова­них моделей.

Серед стохастичних моделей найбільшого поширення набули лінійні моделі, які реалізуються за допомогою простого динаміч­ного аналізу: багатофакторного динамічного аналізу; аналізу з ви­користанням авторегресивних залежностей.

Простий динамічний аналіз виходить з передумови, що прогноз­ний показник змінюється прямо (або обернено) пропорційно до змі­ни часу. Багатофакторний регресивний аналіз є поширенням просто­го динамічного аналізу на багатомірний випадок. У такому разі шля­хом якісного аналізу відбирається ряд чинників які, на думку фінан­сового менеджера, найбільше впливають на зміну прогнозованого показника і відповідно будується регресивна залежність.

Аналіз за допомогою авторегресивних залежностей полягає в тому, що значення прогнозного показника ставиться в залежність від тривалості періоду, тобто як чинник уводиться відрізок часу.

Жорстко детерміновані моделі використовуються в ситуацій­ному аналізі. Зокрема, форма звітності № 2 «Звіт про фінансові результати» являє собою табличну реалізацію жорстко детерміно­ваної факторної моделі, яка пов’язує результативну ознаку (при­буток) з факторами (обсяг реалізації, рівень витрат, рівень цін, податкові ставки та інші).

Таким чином, прогнозування здійснюється на основі фінансо­вої інформації минулих періодів з урахуванням планів малого пі­дприємства на майбутній період, діючого і майбутнього впливу на елементи структури попиту, а також імовірних витрат малого під­приємства в майбутньому. Таке прогнозування використовується тоді, коли мале підприємство функціонує декілька років і накопиче­ний достатній обсяг фінансової інформації про зміни витрат і дохо­дів, а також зв’язок між обсягом реалізації і витратами.

Якщо мале підприємство тільки-но створене і фінансова інфор­мація відсутня, застосовується інший підхід до прогнозування. У цьому випадку необхідно починати з бізнес-плану, який передба­чає мету даного малого підприємства, а виходячи з мети підпри­ємства визначається рівень доходів від реалізації продукції, плано­вий рівень витрат, зосереджуючись або на беззбитковому методі ро­боти малого підприємства, або на роботі з одержанням прибутку.

Найбільша увага фінансових менеджерів приділяється прогнозу руху грошових коштів на поточному рахунку малого підприємства.

Як правило, прогноз руху грошових коштів складається на пе­ріод 2—3 місяці з деталізацією за декадами.

Спочатку орієнтовно визначається обсяг грошових коштів, що надходять на поточний рахунок від реалізації продукції за видами діяльності. Крім того, ураховується надходження грошових коштів із зовнішніх джерел (кредити комерційних банків, тимчасова фінан­сова допомога, позички інших підприємств) та інші надходження.

Виходячи з загальної суми грошових надходжень, передбача­ються регламентовані витрати, тобто ті, яких мале підприємство не може уникнути, зокрема, оплата рахунків постачальників за матеріальні цінності, орендна плата за основні засоби, виплата за­робітної плати, витрати на невідкладні потреби, податки й обов’язкові внески в державні цільові фонди.

Різниця між надходженнями грошових коштів з урахуванням їхнього залишку на початок планового періоду і регламентовани­ми витратами являє собою залишок грошових коштів на кінець планового періоду.

Прогноз руху грошових коштів складається за видами діяльно­сті: операційної, інвестиційної, фінансової.

Надходження грошових коштів у межах операційної діяльності пов’язане в першу чергу з отриманням виручки від реалізації проду­кції, виконанням робіт або надання послуг; надходженням авансів від покупців та замовників, відпливом грошових коштів — це сплата рахунків постачальників, виплата заробітної плати, обов’язкові від­рахування в цільові державні фонди, розрахунки з бюджетом зі сплати податків. Визначається результат операційної діяльності: на­дходження грошових коштів мінус відплив грошових коштів.

Рух грошових коштів у розрізі інвестиційної діяльності пов’я­заний з придбанням або реалізацією майна, перш за все придбан­ням або вибуттям основних засобів та нематеріальних активів. Як правило, на малих підприємствах грошові кошти зростають за ра­хунок операційної та інвестиційної діяльності.

Фінансова діяльність пов’язана в основному з припливом гро­шових коштів унаслідок отримання кредитів та позичок, і відпли­вом — у вигляді погашення заборгованості за одержаними креди­тами та сплати відсотків за користування кредитами. Прогнозу­вання складання балансових звітів малих підприємств, як прави­ло, починається з прогнозу обсягу реалізації продукції. Для ви­значення обсягу реалізації продукції досліджується ринок збуту продукції, вивчається зміна кон’юнктури споживачів і на основі цього прогнозується збільшення або зменшення обсягу реалізації продукції в майбутньому періоді.

Відповідно до зміни обсягу реалізації продукції передбачаєть­ся зміна витрат виробництва за рахунок зміни цін, передовсім на сировину, матеріали, коригування заробітної плати та інших ви­трат. Таким чином обчислюється собівартість реалізованої проду­кції у відсотках до обсягу реалізованої продукції. Фінансовий ме­неджер передбачає, що у плановому періоді не змінюються адмі - нуправлінські витрати, сума амортизаційних відрахувань, а також ставки податку на прибуток на рівні минулого періоду.

Наприклад, у прогнозному періоді передбачається збільшення обсягу реалізації продукції на 20 %. Складаємо прогнозний звіт про доходи малого підприємства в плановому кварталі (табл. 1).

Таблиця 1

ПРОГНОЗНИЙ ЗВІТ ПРО ДОХОДИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В ПЛАНОВОМУ КВАРТАЛІ, тис. грн

П/п

Показники

Попередній

Квартал

Передбачається в плановому кварталі

Плановий

Квартал

1

Обсяг реалізованої продукції

900,0

120 %

1080

2

Змінні витрати

774,0

86 %

929

3

Валова маржа

126,0

14 %

151

4

Адмінуправлінські витрати

40

4,4 %

48

5

Амортизація

30

30

6

Прибуток

56

73

7

Податок на прибуток

17

22

8

Чистий прибуток

39

51

Таким чином, при збільшенні обсягу реалізації продукції на

51-39л

20 %, чистий прибуток збільшиться на 30,8 %

39

На основі звіту про доходи складається балансовий звіт. Скла­дання прогнозу балансового звіту починається з тих статей балан­су, які залишаться без зміни, тобто основні засоби. Потім розгля­даються статті балансу, які змінюються під впливом зміни обсягу виробництва. Зокрема, розмір дебіторської заборгованості зале­жить від того, з якою відстрочкою платежу мале підприємство ре­алізує готову продукцію своїм покупцям.

Припустимо, що в минулому кварталі дебіторська заборгова­ність становила 97 тис. грн. Визначаємо відстрочку платежу по­купцям у минулому кварталі за формулою:

Дз х Д

К =

В

Де К — кількість днів відстрочки платежу;

Дз — сума дебіторської заборгованості в минулому кварталі;

Д — кількість днів у звітному кварталі;

В — виручка від реалізації продукції в минулому кварталі. Використовуючи фактичні дані визначаємо відстрочку плате-

• ^ 97тиСГрнХ90 .

Жу покупцями в звітному кварталі: К =---------- ----- «10днів.

900тис. грн

Звідси, дебіторська заборгованість у прогнозному кварталі

10П (1080 . складе 120 тис. грн І ^ х10днів

Друга стаття, яка змінюється — це виробничі запаси. Припус­тимо, що в минулому кварталі виробничі запаси здійснили 5 обо­ротів. Це значить, що виробничих запасів достатньо тільки на 18 днів (90:5). А сума виробничих запасів визначається за форму­лою: В = 3в х Зм,

3 Д ’ . .

Де Вз — сума виробничих запасів у плановому кварталі;

Зв — змінні витрати планового кварталу;

Зм — виробничі запаси в минулому кварталі в днях;

Д — кількість днів у кварталі.

Визначаємо вартість виробничих запасів у плановому кварталі: 929 х18

В

Тис. гр н днів 10^0

З = ^ = 185>8тис. грн.

Таким чином, в активі планового балансового звіту розрахова­ні всі статті, які залежать від обсягу виробництва.

У пасиві балансу змінюється кредиторська заборгованість і не­розподілений прибуток. У нашому прикладі передбачається збі­льшення обсягу реалізації продукції в плановому кварталі на 20 %. Приблизно такого зростання сягне і кредиторська заборго-

Г 30тис. грн *120% ї ваність — 36 тис. грн.

^ 100% |

Нерозподілений прибуток у звітному кварталі становить 39 тис. грн плюс у плановому кварталі нерозподілений прибу­ток — 51 тис. грн, усього — 90 тис. грн. Балансуючими стаття­ми є: грошові кошти і кредити банку. Якщо комерційний банк надає малому підприємству такий кредит, тоді передбачений план розширення виробництва можна приводити в дію. Якщо з’ясується, що такий обсяг кредиту комерційний банк надати не може, то фінансовий менеджер повинен скоригувати актив ба­лансового звіту, зокрема скоротити залишки грошових коштів на поточному рахунку або залишки виробничих запасів. Якщо таке скорочення буде недостатнім, фінансовому менеджеру не­обхідно буде скоротити передбачені темпи зростання виробни­цтва і скласти новий варіант планового балансового звіту. У зв’язку з цим фінансовий менеджер, зазвичай, складає не один, а декілька варіантів прогнозів. У нашому прикладі балансовий звіт малого підприємства на прогнозний період буде мати та­кий вигляд (табл. 2).

Таблиця 2

ПРОГНОЗНИЙ БАЛАНСОВИЙ ЗВІТ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПЛАНОВИЙ КВАРТАЛ, тис. грн

Статті балансу

Минулий

Квартал

Передбачаються

Зміни

Плановий

Квартал

АКТИВ

І. Необоротні активи

1. Нематеріальні активи

25,0

Без змін

25,0

2. Основні засоби

230,5

Без змін

230,5

3. Інші необоротні активи

20,0

Без змін

20,0

Усього за розділом І

275,5

275,5

Статті балансу

Минулий

Квартал

Передбачаються

Зміни

Плановий

Квартал

ІІ. Оборотні активи

1. Виробничі запаси

150,5

Є зміни відповідно до розрахунку

185,8

2. Грошові кошти в національній валюті

15,5

Без змін

15,5

3. Поточні фінансові інвестиції

2,5

Без змін

2,5

4. Дебіторська заборгованість

97,0

Відповідно до розрахунку

120,0

5. Інші оборотні активи

2,5

Без змін

2,5

Баланс

543,5

601,8

ПАСИВ

І. Власний капітал

1. Статутний капітал

240,0

Без змін

240,0

2. Додатковий укладений капітал

201,0

Без змін

201,0

3. Інший додатковий капітал

20,0

Без змін

20,0

4. Нерозподілений прибуток

39,0

Відповідно до розра­хунку +51 тис. грн

90,0

Усього за розділом І

500,0

551,0

ІІ. Забезпечення наступних ви­трат і платежів

1. Забезпечення виплат персоналу

2. Інші забезпечення

3. Цільове фінансування

Усього за розділом ІІ

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

1. Довгострокові кредити банків

2. Інші довгострокові зобов’язання

3. Відстрочені податкові зо­бов’язання

Усього за розділом ІІІ

ІУ. Поточні зобов’язання

1. Короткострокові кредити банків

Відповідно до розрахунку

1,3

Статті балансу

Минулий

Квартал

Передбачаються

Зміни

Плановий

Квартал

2. Кредиторська заборгованість

30,0

Відповідно до розрахунку

36,0

3. Інші поточні зобов’язання

13,5

Без зміни

13,5

Усього за розділом IV

43,5

50,8

Баланс

543,5

601,8

Таким чином, балансується звіт на прогнозний період за раху­нок кредиту комерційного банку в розмірі 1,3 тис. грн. (50,8 - - 36,0 - 13,5)

Термінологічний словник основних понять

Балансовий звіт — один з основних фінансових документів, що ви­значає прогноз складу його активів і пасивів на майбутній період.

Еквіваленти грошових коштів — це короткострокові фінансові ін­вестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму і мають не­значний ризик щодо зміни вартості.

Грошовий потік — це надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Корпоративний план — це план розроблення фінансової стратегії малого підприємства.

Не грошові операції — це операції, які не потребують використання грошових коштів або їхніх еквівалентів.

Непрямий метод визначення грошових коштів — це визначення суми чистого надходження коштів шляхом послідовного коригування показника прибутку внаслідок змін у складі запасів, дебіторської та кре­диторської заборгованості, доходів і витрат, пов’язаних з інвестиційною і фінансовою діяльністю.

Прямий метод визначення чистих надходжень — це визначення чи­стого надходження коштів у результаті операційної діяльності у вигляді рі­зниці між надходженнями і видатками грошових коштів.

Рух грошових коштів — це надходження і витрачання грошових коштів у процесі господарської діяльності підприємства.

Фінансове прогнозування — являє собою дослідження і розроблення можливих шляхів розвитку фінансів підприємств не тільки на достовір­них даних, й на певних припущеннях.

Операційна діяльність — це основна діяльність малого підприємст­ва, а також інші операції, які не є інвестиційною та фінансовою діяльні­стю.

Інвестиційна діяльність — це сукупність операцій з придбання та продажу необоротних активів, а також короткострокових фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність — це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та складу власного капіталу.

Структурно логічні схеми

ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Рис. 5.1. Схема грошових потоків малого підприємства

ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Рис. 5.2. Послідовність складання звіту про рух грошових коштів

Баланс

X

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Звітний

Попередній

Зміна

Період

Період

Коштів

Звіт про рух грошових коштів

Залишок коштів на початок року

Залишок коштів на кінець звітного періоду

Рис. 5.3. Перенесення залишку коштів до звіту про рух грошових коштів

Навчальні завдання

Задачі

Задача 1. На підставі наведених даних необхідно скласти прогноз руху грошових коштів малого підприємства на кі­нець планового періоду.

Тис. грн

1.

Виручка від реалізації продукції

85,0

2.

Розрахунки з постачальниками

69,0

3.

Аванси отримані

13,0

4.

Реалізація основних засобів

7,0

5.

Капітальні вкладення

10,0

6.

Залишок грошових коштів на початок планового періоду

2,0

7.

Розрахунки з бюджетом

4,0

8.

Розрахунки по заробітній платі

12,0

9.

Сплачені проценти за банківськими кредитами

9,0

10.

Короткострокові кредити банку

9,0

11.

Повернення короткострокового кредиту банку

15,0

Задача 2. Використовуючи наведені дані необхідно скласти прогнозний звіт про доходи малого підприємства в плановому кварталі.

П/п

Показники

Попередній

Квартал

Передбачається в плановому кварталі

Плановий

Квартал

1

Обсяг реалізованої продукції

760,0

115 %

Визначити

2

Змінні витрати

646,0

85 %

Визначити

3

Валова маржа

114,0

15 %

Визначити

4

Адмінуправлінські

Витрати

35,0

4,5 %

Визначити

5

Амортизація

25,0

25,0

6

Прибуток

54,0

Визначити

7

Податок на прибуток (30 %)

16,2

Визначити

8

Чистий прибуток

37,8

Визначити

Задача 3. Використовуючи дані задачі 2, необхідно скласти прогнозний балансовий звіт малого підприємства на плановий квартал.

Статті балансу

Минулий

Квартал

Передбачаються

Зміни

Плановий

Квартал

АКТИВ

І. Необоротні активи

1. Нематеріальні активи

10,0

Без змін

2. Основні засоби

115,0

Без змін

3. Інші необоротні засоби

15,0

Без змін

Усього за розділом І

140,0

ІІ. Оборотні активи

1. Виробничі запаси

80,0

Є зміни, необ­хідно зробити розрахунки

2. Грошові кошти в національній валюті

7,5

Без змін

3. Поточні фінансові інвестиції

4,5

Без змін

4. Дебіторська заборгованість

70,0

Необхідно

Зробити

Розрахунки

5. Інші оборотні активи

3,5

Без змін

Усього за розділом ІІ

165,7

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

Баланс

305

ПАСИВ

І. Власний капітал

1. Статутний капітал

150,0

Без змін

2. Додатковий вкладений капітал

105,0

Без змін

3. Інший додатковий капітал

5,0

Без змін

4. Нерозподілений прибуток

37,8

Необхідно

Зробити

Розрахунки

Усього за розділом І

292,8

ІІ. Забезпечення наступних витрат

1. Забезпечення виплат персоналу

2. Інші забезпечення

Статті балансу

Минулий

Квартал

Передбачаються

Зміни

Плановий

Квартал

3. Цільове фінансування

Усього за розділом ІІ

Ш. Довгострокові зобов’язання

1. Довгострокові кредити банків

2. Інші довгострокові зобов’язання

3. Відстроченні податкові зо­бов’язання

Усього за розділом ІІІ

IV. Поточні зобов’язання

1. Короткострокові кредити банків

Балансуюча

Стаття

2. Кредиторська заборгованість

10,5

Необхідно зро­бити розрахунки

3. Інші поточні зобов’язання

2,4

Без змін

Усього за розділом IV

12,9

Баланс

305,7

Примітка: у минулому кварталі виробничі запаси здійснили 6 оборотів.

Відповіді на задачі

Задача 1. Залишок грошових коштів на кінець планового періо­ду становитиме 3,5 тис. грн.

Задача 2. Чистий прибуток у плановому кварталі дорівнюва­тиме 46 тис. грн.

Задача 3. Валюта балансу підприємства на кінець планового періоду становитиме 362,5 тис. грн.