Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Пропозиція та її обсяг

9

подпись: 9Пропозиція показує, яку кількість продукту виробник бажає і здатний виробити та запропонувати на ринку за кожною конкрет-

•Vі •''ЗР* •'"ЗР* •"ЗР* •"ЗР* •'"ЗР* •''ЗР* •"Зр* •""ЗР* •''ЗР*' »"Зр* •''ЗР* •'"'ЗР* »"Зр* •"'зр* •"Зр* •''ЗР* •''ЗР* •''Зр* ♦тр*
ною ціною з низки можливих цін упродовж певного періоду часу. Іншими словами, пропозиція — це таблиця, що описує зміну обсягу пропозиції залежно від зміни ціни товару. Цей зв’язок називають законом пропозиції. Він показує, що з підвищенням цін (за ін­ших однакових умов) виробники пропонують на ринку більшу кіль­кість свого продукту, і на­впаки. Закон пропозиції ві­дображує прямий зв’язок між ціною й обсягом пропо­зиції. Тут доцільно зауважи­ти, що для фірми (представ­ника пропозиції), так само як і для споживача, основ­ним сигналом ринку є ціна. Проте, на відміну від спожи­вача, для фірми стимул до виробництва зростає з під­вищенням ціни.

Рис. 1.3. Крива пропозиції

подпись: 
рис. 1.3. крива пропозиції
На відміну від попиту, функція пропозиції має до­датний нахил (рис. 1.3).

Рис. 1.4. Зміщення кривої пропозиції в разі зміни «інших однаїсоних умов»

подпись: 
рис. 1.4. зміщення кривої пропозиції в разі зміни «інших однаїсоних умов»
Крива пропозиції на графіку відображує лінійну функцію і по­значається S (Supply — англ.). Побудова кривої пропозиції ґрунтуєть­ся на припущенні, що ціна є основним чинником обсягу пропозиції будь-якого продукту. Однак крива пропозиції, так само як і крива попиту, пов’язана з припущенням «за інших однакових умов». Якщо ці умови змінюються (діють нецінові чинники), то розташування кривої пропозиції також змінюватиметься. Тому слід розрізняти по­няття «пропозиція» та «обсяг пропозиції». Обсяг пропозиції відповідає конкретній кількості товару, яку фірма реалізує за певною ціною. Змі­на обсягу пропозиції означає рух вздовж кривої пропозиції.

Зміщення кривої пропо­зиції праворуч або ліворуч означає зміну пропозиції: вона відбувається під дією змін нецінових чинників (рис. 1.4).

Розділ 1

подпись: розділ 1Графічна ситуація зміни «інших однакових умов» передається паралельним зміщенням кривої пропози­ції So праворуч S] або ліво­руч S<2- І (сі свідчить про вплив пеціІНШИХ чинників на проікиицію.

10

подпись: 10•«•у* •'-у* •'•у« •"Зр* •'■'ЗР* '►■у* •'TP* •'"зр* *'Тр<* •'"ЗР* •'"зр* »"jp* •"зр* •тр* •'7Г'* *"‘3Р* •'Т'* •'“Зр*

1. Ціни на ресурси. Зниження цін на ресурси зменшує витра­ти на виробництво і збільшує пропозицію, тобто зміщує криву пропозиції праворуч. Наприклад, якщо ціни на насіння картоплі і добрива знижуються, то можна очікувати збільшення пропозиції картоплі. І навпаки, зростання цін на ресурси збільшить витрати виробництва і зменшить пропозицію, тобто змістить криву пропо­зиції ліворуч.

2. Технологія. Удосконалення технології означає, що відкрит­тя нових знань дає змогу ефективніше виробити одиницю продук­ції, тобто з меншими витратами ресурсів. За незмінних цін на ре­сурси зменшаться виробничі витрати і зросте пропозиція (її крива зміститься праворуч).

3. Податки і дотації. Підприємство розглядає більшість подат­ків як. витрати виробництва. Тому підвищення податків збільшує витрати і скорочує пропозицію. Дотації вважають «податком на­впаки». Коли держава дотує виробництво певного товару, то вона фактично знижує витрати і збільшує пропозицію.

4. Ціни на інші товари. Зміни цін на інші товари також здат­ні змістити криву пропозиції продукту. Зниження ціни на ячмінь, наприклад, може спонукати фермера вирощувати і пропонувати більше пшениці.

5. Кількість продавців на ринку. Збільшення кількості фірм на ринку призведе до зростання пропозиції, й її крива змі­щуватиметься праворуч. Якщо кількість продавців на ринку зменшиться, то скоротиться пропозиція (крива пропозиції зміс­титься ліворуч).

6. Очікувана зміна цін у майбутньому. Якщо фірми очіку­ють підвищення цін у майбутньому, то вони намагатимуться ско­ротити пропозицію сьогодні. І навпаки, коли виробники прогно­зують зниження цін, то вироблятимуть більше продукції сьогодні.