Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Реалізація інноваційного процесу на підприємстві

Результатом інноваційних процесів є новинки в техніці, органі­зації діяльності й управлінні процесами виробництва та праці, а їхнє впровадження в господарську практику є нововведеннями.

Нововведення - це зміна з метою впровадження і використання нового вигляду споживчих товарів, нових виробничих та транспорт­них засобів, важелів і форм організації виробництва та управління. Під інновацією розуміють об’єкт, впроваджений у виробництво в ре­зультаті проведеного наукового дослідження або зробленого відкрит­тя, якісно відмінного від попереднього аналога і такий, що приносить прибуток.

Період створення, поширення й використання нововведень на­зивають інноваційним циклом, Залежно від ряду факторів підприєм­ство може здійснювати повний інноваційний цикл:

• фундаментальні дослідження;

• пошукові дослідження;

• прикладні науково-дослідні роботи (НДР);

• дослідно-конструкторські роботи (ДКР);

• промислове освоєння;

• виробництво;

• збут.

А може здійснювати тільки яку-небудь частину інноваційного циклу.

Інноваційний процес - це сукупність науково-технічних, техно­логічних і організаційних змін, які відбуваються в процесі реалізації інновацій. Основні етапи інноваційного процесу подано на рис. 12.2. Відзначимо, що інноваційний процес здійснюється шляхом перехо­ду з одного якісного стану в інший - від фундаментальних дослі­джень до виробництва нової продукції, що характеризується лінією життєвого циклу (ЖЦ) інновацій і масштабом їх розповсюдження.

Під нововведенням розуміється також оформлений результат досліджень і розробок у будь-якій сфері діяльності, пов’язаний з підвищенням її ефективності, а під інновацією - кінцевий резуль-

Тат впровадження нововведення з метою зміни об’єкта управління й отримання економічного, соціального, екологічного і інших видів ефекту. Тобто нововведення - це предмет інновації, вони мають різ­ний життєвий цикл. Період часу між появою нововведення та вті­ленням його в нововведення називається інноваційним лагом. Про­цес введення нововведення на ринок прийнято називати процесом комерціалізації.

Реалізація інноваційного процесу на підприємстві

Ційна фаза на фаза

Рис. 12.2. Основні етапи інноваційного процесу

Ринок інновацій - це сукупність інноваційних продуктів і про­цесів, продавців та покупців, які набувають науково-технічну, на - укомістку продукцію. Основним товаром на ринку інновацій є на­уковий і науково-технічний результат. Ринок інновацій формують наукові організації, науково-дослідні організації, вузи, тимчасові творчі колективи, самостійні лабораторії, новатори тощо.

Підприємствам найвигідніше концентрувати матеріальні, фі­нансові та трудові ресурси передусім на технічному переозброєнні і реконструкції діючих підприємств. Нове будівництво доцільне тіль­ки для прискорення розвитку найбільш перспективних продуктів і галузей виробництва, які розвиваються, а також для освоєння нової техніки та технології.

Технічне переозброєння підприємства або його підрозділу - це заміна старої виробничої техніки і технології на нову, з вищими техніко-економічними показниками, без розширення виробничої площі. Розширення діючих підприємств - це інвестування з метою збільшення обсягу виробництва шляхом будівництва нових додат­кових цехів та інших підрозділів. Як правило, воно ведеться на но­вій технічній основі і сприяє підвищенню технічного рівня вироб­ництва. До реконструкції належать заходи, пов’язані як із заміною морально застарілих і фізично зношених машин, устаткування, так і з удосконаленням та перебудовою будівель, споруд. Реконструкція спрямована на зростання технічного рівня виробництва продукції та сприяє швидшому освоєнню потужностей.

При технічному переозброєнні та реконструкції підприємства онов­люється головним чином активна частина основних фондів без істот­них витрат на будівництво будівель і споруд. При розширенні й новому будівництві структура капітальних вкладень менш ефективна, ніж при реконструкції та технічному переозброєнні. Велика частка інвестицій при цьому витрачається на зведення будівель та споруд.