Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці
*/ ?>

Реалізація інноваційного процесу на підприємстві

Результатом інноваційних процесів є новинки в техніці, органі­зації діяльності й управлінні процесами виробництва та праці, а їхнє впровадження в господарську практику є нововведеннями.

Нововведення - це зміна з метою впровадження і використання нового вигляду споживчих товарів, нових виробничих та транспорт­них засобів, важелів і форм організації виробництва та управління. Під інновацією розуміють об’єкт, впроваджений у виробництво в ре­зультаті проведеного наукового дослідження або зробленого відкрит­тя, якісно відмінного від попереднього аналога і такий, що приносить прибуток.

Період створення, поширення й використання нововведень на­зивають інноваційним циклом, Залежно від ряду факторів підприєм­ство може здійснювати повний інноваційний цикл:

• фундаментальні дослідження;

• пошукові дослідження;

• прикладні науково-дослідні роботи (НДР);

• дослідно-конструкторські роботи (ДКР);

• промислове освоєння;

• виробництво;

• збут.

А може здійснювати тільки яку-небудь частину інноваційного циклу.

Інноваційний процес - це сукупність науково-технічних, техно­логічних і організаційних змін, які відбуваються в процесі реалізації інновацій. Основні етапи інноваційного процесу подано на рис. 12.2. Відзначимо, що інноваційний процес здійснюється шляхом перехо­ду з одного якісного стану в інший - від фундаментальних дослі­джень до виробництва нової продукції, що характеризується лінією життєвого циклу (ЖЦ) інновацій і масштабом їх розповсюдження.

Під нововведенням розуміється також оформлений результат досліджень і розробок у будь-якій сфері діяльності, пов’язаний з підвищенням її ефективності, а під інновацією - кінцевий резуль-

Тат впровадження нововведення з метою зміни об’єкта управління й отримання економічного, соціального, екологічного і інших видів ефекту. Тобто нововведення - це предмет інновації, вони мають різ­ний життєвий цикл. Період часу між появою нововведення та вті­ленням його в нововведення називається інноваційним лагом. Про­цес введення нововведення на ринок прийнято називати процесом комерціалізації.

Реалізація інноваційного процесу на підприємстві

Ційна фаза на фаза

Рис. 12.2. Основні етапи інноваційного процесу

Ринок інновацій - це сукупність інноваційних продуктів і про­цесів, продавців та покупців, які набувають науково-технічну, на - укомістку продукцію. Основним товаром на ринку інновацій є на­уковий і науково-технічний результат. Ринок інновацій формують наукові організації, науково-дослідні організації, вузи, тимчасові творчі колективи, самостійні лабораторії, новатори тощо.

Підприємствам найвигідніше концентрувати матеріальні, фі­нансові та трудові ресурси передусім на технічному переозброєнні і реконструкції діючих підприємств. Нове будівництво доцільне тіль­ки для прискорення розвитку найбільш перспективних продуктів і галузей виробництва, які розвиваються, а також для освоєння нової техніки та технології.

Технічне переозброєння підприємства або його підрозділу - це заміна старої виробничої техніки і технології на нову, з вищими техніко-економічними показниками, без розширення виробничої площі. Розширення діючих підприємств - це інвестування з метою збільшення обсягу виробництва шляхом будівництва нових додат­кових цехів та інших підрозділів. Як правило, воно ведеться на но­вій технічній основі і сприяє підвищенню технічного рівня вироб­ництва. До реконструкції належать заходи, пов’язані як із заміною морально застарілих і фізично зношених машин, устаткування, так і з удосконаленням та перебудовою будівель, споруд. Реконструкція спрямована на зростання технічного рівня виробництва продукції та сприяє швидшому освоєнню потужностей.

При технічному переозброєнні та реконструкції підприємства онов­люється головним чином активна частина основних фондів без істот­них витрат на будівництво будівель і споруд. При розширенні й новому будівництві структура капітальних вкладень менш ефективна, ніж при реконструкції та технічному переозброєнні. Велика частка інвестицій при цьому витрачається на зведення будівель та споруд.

Додати коментар

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (50) 512 11 94
e-mail: msd@inbox.ru