Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

РЕКЛАМУВАННЯ РОЗБУДОВИ ТА ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

С. І. Рассадникова, старший наук. співробітник, доцент Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ, м. Одеса

Національні інтереси України вимагають негайних та ефек­тивних заходів, спрямованих на збереження та розбудову екологіч­ної інфраструктури, забезпечення ефективнішого її використання для подолання кризових явищ у соціально-економічному розвитку та поступово досягнення сталого розвитку суспільства. Зміст по­няття екологічна інфраструктура визначається як комплекс об'єк­тів, територій, мереж і систем природного і та антропогенного по­ходження, які функціонують за природними законами, а також за­безпечують умови для підтримання збалансованого розвитку при­родного середовища, збереження середовища життя людини, а та­кож сукупність контролюючих і та запобіжних обслуговуючих ла­нок, що мають забезпечити охорону навколишнього природного середовища, відтворення, збереження й примноження природних ресурсів, підтримання середовища у життєздатному стані для сус­пільства і економіки.

Стан екологічної інфраструктури відноситься до кризового і потребує особливої уваги від суспільства і держави, використання сукупності методів і форм регулювання, відновлення, охорони та створення розвинутої національної системи екологічної інфрастру­ктури. Важливий вплив на процес розбудови екологічної інфра­структури в Україні можливо за допомогою розповсюдження рек­ламування, яке отримало суспільне значення та проникло у всі сфери життя. Рекламування здатне формувати сучасне еколо­гічне мислення та пропонувати екологічно безпечні стандар­ти життя, здійснювати вплив на поступки та дії окремих соці­альних груп, інвесторів, покупців та інших заінтересованих спільнот.

Рекламна діяльність відноситься до важливого складо­вого елементу механізму інтегрованих маркетингових кому­нікацій, передумов розвитку конкуренції, досягнення успіху у екологічному підприємництві у сфері розвитку екологічної інфраструктури на принципах формування партнерських від-

93

Носин між владою, бізнесом та заінтересованих стейк-холдерів [1, 2] . Реклама є неособистою формою повідомлення певної групи людей характеристик екологічної інфраструктури та екологічних благ та послуг, які вона надає, або ідей створення об’єктів екологі­чної інфраструктури, її удосконалення, оновлення, системного роз­витку, реклама - це визначений рекламний продукт.

Рекламування - це процес створення рекламного продукту або рекламний бізнес у цілому, у даному дослідженні рекламний бізнес пов'язаний з створенням рекламного продукту для концент­рування суспільної уваги щодо проблем екологічної інфраструкту­ри, залучення потенційних інвесторів та зацікавлених сторін для вирішення складних питань щодо розбудови екологічної інфра­структури

Рекламування передбачає планування рекламної кампанії або проведення простого показу рекламного звернення у засобах масової інформації, використовуючи для нього ефекти комуніка­цій, які й визначають цілі рекламної комунікації щодо розвитку екологічної інфраструктури. До ефектів комунікації відноситься формування міцної асоціації у образі мислення стейк-холдерів, вплив на економічну поведінку і свідомість, створення інформова - ності, стимулювання, переконання щодо існуючих проблем та на­прямів рішення відносно розбудови екологічної інфраструктури, стратегічних шляхів, пріоритетів, напрямів, методів її розвитку та відтворення, формування іміджу, поведінки населення, громадсь­ких і суспільних організацій, владних і управлінських структур, інвесторів.