Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Реєстрація фізичної особи — підприємця

Державна реєстрація фізичної особи — підприємця про­водиться державним реєстратором винятково у виконавчому ко­мітеті міської ради міста обласного значення або у районній дер­жавній адміністрації за місцем проживання цієї фізичної особи (житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному на­селеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, пере­важно або тимчасово, розташоване за певного адресою).

Для проведення державної реєстрації підприємець має подати особисто чи надіслати рекомендованим листом з описом вкладен­ня державному реєстратору за місцем проживання такі документи:

♦заповнену реєстраційну картку на проведення державної ре­єстрації фізичної особи — підприємця;

♦копію довідки про включення до Державного реєстру фізич­них осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів;

♦копію квитанції, виданої банком, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця.

Реєстраційний збір становить два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (н. м.д. г.), тобто 34 грн. На сьогодні один н. м.д. г. становить 17 грн.

Якщо документи для проведення державної реєстрації підпри­ємець подає особисто, то він має пред’явити державному реєстра­тору паспорт. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткових документів.

Документи, які подають для проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця, приймають за описом, копію якого видають (надсилають рекомендованим листом) у день надходжен­ня документів із зазначенням дати надходження документів.

Після перевірки наведених у реєстраційній картці відомостей щодо відповідності поданим документам державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця на підставі ві­домостей реєстраційної картки на проведення державної реєстра­ції фізичної особи — підприємця.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про про­ведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця є да­тою державної реєстрації фізичної особи — підприємця.

Розділ 8

подпись: розділ 8Термін державної реєстрації фізичної особи становить 2 робо­чих дні з дати надходження документів для проведення держав­ної реєстрації фізичної особи — підприємця.

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи — підпри­ємця оформляється державним реєстратором і видається (надси­лається рекомендованим листом) заявнику не пізніше від наступ­ного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи —

Підприємця (важливо отримати також дві копії свідоцтва, завірені державним реєстратором, оскільки вони знадобляться вам у орга­ні податкової служби і для відкриття банківського рахунку. Засвід­чення копій у нотаріуса обійдеться значно дорожче).

На практиці свідоцтво про державну реєстрацію на руки може видаватися пізніше, ніж датована державна реєстрація новоство - реного суб’єкта підприємницької діяльності. Тому в той самий день, коли отримано свідоцтво про державну реєстрацію, бажано відвідати податкову інспекцію.

Державний реєстратор не пізніше від наступного робочого дня

З дати державної реєстрації фізичної особи — підприємця передає відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування по­відомлення про проведення державної реєстрації фізичної осо­би — підприємця із зазначенням номера і дати внесення відповід­ного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстра­ційної картки на проведення державної реєстрації фізичної осо­би — підприємця для взяття фізичної особи — підприємця на об­лік. Наступним вашим кроком має бути звернення до вказаних вище органів для реєстрації.

Взяття фізичної особи — підприємця на облік платників податків в органі державної податкової служби. Чимало підприємців-початківців помилково вважають, що державна ре­єстрація завершується отриманням свідоцтва про державну реєст­рацію. Не менш важливо здійснити й інші реєстраційні процеду­ри, які іноді ще називають післяреєстраційними. Одна з найваж­ливіших процедур, без якої неможливо починати діяльності, — реєстрація платником податків. Принагідно зазначимо, що зде­більшого підприємців реєструють як платників єдиного податку за спрощеною процедурою.

Для постановки на облік платнику податку необхідно зверну­тися до органу державної податкової служби за своїм місцем про­живання (реєстрації) для взяття на податковий облік у п’ятиденний термін після отримання свідоцтва про державну ре­єстрацію.

Під час візиту до податкової інспекції треба з’ясувати час робо­ти підрозділу з обліку платників податків та перелік документів, необхідних для взяття на облік. Відповідно до законодавства для взяття на податковий облік до податкової інспекції подають такі документи:

* заяву за ф. № 5-ОПП;

* копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприєм­ницької діяльності — фізичної особи, яку вам мали видати в орга­ні державної реєстрації;

* документ, що засвідчує особу (паспорт). (Варто відразу зроби - ^

Ти копію першої і другої сторінок та сторінки з пропискою). *

При цьому органові державної податкової служби забороняєть­ся вимагати додаткових документів для взяття на податковий об­лік. Радимо відразу придбати Книгу обліку доходів і витрат (якщо ви не обираєте спосіб оподаткування за фіксованим або єдиним по­датком). Оскільки її обов’язково треба оформляти, то краще її при­дбати та зареєструвати під час взяття на податковий облік. Книгу необхідно прошнурувати й пронумерувати в ній усі сторінки.

Після взяття підприємця на облік як платника податків орган державної податкової служби видає довідку за формою № 4-ОПП, яка підтверджує взяття на податковий облік. Якщо ви маєте намір відкрити банківський рахунок або виготовити печатку, то для пред’явлення в установу банку та до органу МВС обов’язково по­просіть видати вам також копії цієї довідки.

Після взяття вас на облік як платника податків буде сформо­вана облікова справа. На цьому ваші відвідини податкової інспек­ції не закінчилися. Ви маєте прийняти надзвичайно важливе рі­шення: обрати загальну систему оподаткування, обліку та звітнос­ті чи спрощену систему. До спрощених систем, зокрема, належать підприємницька діяльність за єдиним податком та за фіксованим податком.

Реєстрація фізичної особи — підприємця в органі Пен­сійного фонду України. Суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, незалежно від того, використовують вони (або пла­нують використовувати) працю найманих працівників чи ні, є платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування і зобов’язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду Украї­ни. Реєстрація відбувається в органі Пенсійного фонду України за постійним місцем проживання в 10-денний термін від дня отри­мання свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — під­приємця.

Облік в органах Пенсійного фонду України платників збору, встановленого для підприємців — фізичних осіб, здійснюється на підставі отриманого з органу державної реєстрації інформаційного повідомлення.

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності для ре­єстрації в органах Пенсійного фонду подають заяву встановленої форми, а також засвідчені копії таких документів:

♦ свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підпри­ємця;

Розділ 8

подпись: розділ 8Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Держав­ного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів;

♦ угоди про наймання на роботу фізичної особи (для платників збору, які використовують працю найманих працівників).

^ Потрібно мати паспорт для пред’явлення. (Бажано відразу зро - бити ксерокопії першої і другої сторінок та сторінки з пропискою.)

•ТР* •'“ЗР* •У** •У4* *У*

Після реєстрації платникові збору видають повідомлення за встановленою формою, де зазначають присвоєний платникові збо­ру реєстраційний номер.

Реєстрація фізичної особи — підприємця в органі Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхуван­ня України на випадок безробіття. Якщо підприємець має на­йманих працівників і виступає в ролі роботодавця, то водночас він е платником страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безро­біття. У такому разі він повинен зареєструватися в центрі зайня­тості (на який покладено функції робочого органу виконавчої ди­рекції зазначеного Фонду) за місцем свого проживання (реєстра­ції) в день укладання трудового договору з найманим працівни­ком. Зазвичай, у Фонді реєструють підприємців лише за повідом­ленням реєстратора. Однак інколи слід додати інші документи.

Для реєстрації до центру зайнятості подають заяву встановле­ної форми, а також засвідчені відповідальною особою центру за­йнятості копії таких документів:

• свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підпри­ємця;

* довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Держав­ного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів.

Після реєстрації центр зайнятості видає повідомлення про ре­єстрацію платника страхових внесків, де зазначають реєстраційний номер, присвоєний платникові страхових внесків. Цей реєстрацій­ний номер необхідно зазначати в усіх документах, що стосуються розрахунків за коштами Фонду. У повідомленні центру зайнятості також вказують розмір та терміни перерахування страхових внес­ків, реквізити банківського рахунку, на який необхідно перерахову­вати страхові внески, та терміни подання розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду.

Реєстрація фізичної особи — підприємця в органі Фонду соціальноі'о страхування від нещасних випадків на вироб­ництві та професійних захворювань України. Фізичні осо­би — підприємці, які використовують працю найманих працівни­ків, зобов’язані зареєструватися в робочих органах виконавчої ди­рекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за місцем зна­ходження в 10-денний термін після укладання трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників.

Для реєстрації необхідно подати заяву встановленої форми, а також засвідчені нотаріально або відповідальною особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду копії таких документів:

♦ свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера...

З Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов’язкових платежів;

♦угоди про наймання на роботу першої найманої фізичної особи. Ці документи подають особисто або через уповноважену особу

За наявності документа, що засвідчує її повноваження.

Реєстрація платників страхових внесків до Фонду здійснюється впродовж 10 робочих днів після подання заяви й за наявності від­повідних документів.

Факт реєстрації засвідчується, страховим свідоцтвом. Крім того, робочий орган виконавчої дирекції Фонду протягом 10 днів після прийняття заяви видає підприємцю повідомлення про віднесення його основної діяльності до певного класу ризику виробництва, розмір страхового тарифу та розрахунок розміру страхового внеску.

Реєстрація фізичної особи — підприємця в органі Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати пра­цездатності. Якщо підприємець використовує працю найманих працівників, то має зареєструватися у відповідній виконавчій ди­рекції відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Це треба зробити в 10-денний термін від дня укладання трудового договору з найманим працівником. Для реєстрації необхідно подати заяву встановленої форми, а також копії таких документів:

* свідоцтва про державну реєстрацію;

* ідентифікаційного коду;

♦патенту або свідоцтва єдиного податку;

• договору з найманими працівниками.

Після реєстрації присвоюється реєстраційний номер і видається повідомлення про реєстрацію платника.

Отримання суб’єктом підприємницької діяльності — фі­зичною особою дозволу на виготовлення печаток і штампів. Наявність печаток і штампів для підприємця, як суб’єкта підпри­ємницької діяльності — фізичної особи, не є обов’язковою умовою ведення підприємницької діяльності, крім підприємців, які зареє­струвалися платниками податку на додану вартість. Двозначний запис у Господарському кодексі про необхідність засвідчення до­говорів підписами і печатками сторін інколи стає причиною по­треби у виготовленні печатки фізичною особою — підприємцем.

Розділ 8

подпись: розділ 8Якщо ж підприємець вирішив мати печатку чи штампи, то потрібно вдатися до послуг спеціалізованих штемпельно-гравер­них майстерень, що виготовляють їх. Перед тим як звернутися до цих майстерень, необхідно попередньо отримати дозвіл органу МВС.

Для отримання дозволу на оформлення замовлень на виготов-

Ч лення печаток і штампів підприємець має звернутися до міського *** або районного органу внутрішніх справ за місцем своєї державної реєстрації (офіцер Дозвільної системи УМВС). Слід мати на увазі,

Що такі офіцери виконують значний перелік дозвільних процедур та здійснюють інші службові обов’язки, тому про візит краще до­мовитися заздалегідь.

Особисто або через уповноважених осіб до органу внутрішніх справ подають такі документи:

* заяву, де вказують:

А) кількість печаток та штампів, які передбачається виготовити;

Б) вперше чи ні мають бути виготовлені печатки та штампи (якщо не вперше, то вказують підставу для виготовлення їх);

В) місце проживання;

Г) прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані підприємця, а та­кож особи, яка уповноважена отримати дозвіл оформити замов­лення на виготовлення печаток і штампів та подати клопотання до органу внутрішніх справ (якщо отримує дозвіл та подає доку­менти особа, уповноважена підприємцем);

* копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотарі­ально;

* два примірники зразків (ескізів) печаток, штампів;

* копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фі­зичної особи — платника податків;

* документ, що підтверджує внесення, плати за видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів. Таким документом є платіжне доручення або квитанція про внесення коштів у розмірі трьох не­оподаткованих мінімумів доходів громадян (51 грн).

Якщо документи подає особа, уповноважена на це підприєм­цем — фізичною особою, то до органу внутрішніх справ вона подає також оформлене відповідно до вимог законодавства доручення цій особі на подання документів (клопотання).

Органам внутрішніх справ для видачі дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів забороняється ви­магати інших документів.

Упродовж 5 робочих днів від дня отримання документів орган внутрішніх справ зобов’язаний видати дозвіл на оформлення за­мовлень на виготовлення печаток і штампів або письмову від­мову із зазначенням причин, обумовлених законодавством України.

Під час отримання дозволу до органу внутрішніх справ також подають оригінал свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта під­приємницької діяльності. Зі зворотного боку оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію проставляють штамп про видачу дозво­лу на право виготовлення певної кількості печаток і штампів, за­свідчений підписом працівника дозвільної системи органу внут­рішніх справ і скріплений печаткою з відтиском <<Дозвільна сис­тема». Після цього оригінал свідоцтва про державну реєстрацію повертають його власнику.

В органі внутрішніх справ на кожному поданому примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів також ставлять штампи, засвід­чені підписом працівника дозвільної системи і скріплені печаткою з відтиском «Дозвільна система».

Крім того, орган внутрішніх справ у відповідних випадках про­ставляє на дозволі та на кожному примірнику зразків (ескізів) пе­чаток і штампів штамп про те, що ці печатки та штампи виготов­лені вперше.

Оформлені дозволи видають підприємцям — фізичним особам або уповноваженим ними особам під розписку, після пред’явлення паспорту чи іншого документа, що засвідчує особу, а також дору­чення на особу, відповідальну за отримання дозволу (для уповно­важених осіб).

Фізичні особи — підприємці можуть мати тільки по одному примірнику основної каучукової або металевої печатки. Нато­мість кількість штампів не обмежується.

_____________________________________________________

На печатках і штампах зазначають ідентифікаційний номер фізичної особи — підприємця. Напис на печатках і штампах має відповідати назві, яка зазначена у свідоцтві про державну реєст­рацію фізичної особи — підприємця.

Штемпельно-граверні майстерні та дільниці приймають від суб’єктів підприємницької діяльності замовлення на виготовлення печаток і штампів за умови подання разом з листами чи заявами зразків (ескізів) печаток і штампів та дозволів органів внутрішніх справ на їх виготовлення. Ескізи мають бути чіткими та розбірли­вими, примірники з виправленнями в роботу не приймають.

Виготовлені печатки й штампи видають після пред’явлення паспорта та доручення, яке під час отримання замовлення засвід­чують виготовленою печаткою.

У книзі реєстрації замовлень необхідно підписатися і зазнача­ти серію, номер паспорта, дату та орган внутрішніх справ, що його видав. Після цього роблять відтиски печаток і штампів.

Розділ 8

подпись: розділ 8Відкриття поточного банківського рахунку фізичною особою — підприємцем. Відповідно до вимог законодавства під­приємцю — фізичній особі не обов’язково мати банківський раху­нок. Однак якщо специфіка вашої підприємницької діяльності потребує наявності рахунку, то поточний рахунок для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій можна відкрити в будь-якому банку України за власним вибором та за згодою цього банку на умовах договору між власником ра - А хунку та установою банку. Процедура відкриття рахунків в банку. І. є доволі простою, більшість банків відкривають поточні і карткові... рахунки підприємцям за спрощеною процедурою.

Для відкриття поточного рахунку в ПриватБанку подають такі документи:

♦ заяву на відкриття поточного рахунку встановленого зразка;

♦ копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, засвідчену нотаріально або органом, що його видав;

♦ копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи — підприємця на податковий облік (ф. № 4-ОПП);

♦ копію повідомлення про реєстрацію підприємця в Пенсійному фонді України, засвідчену органом, що його видав, чи уповнова­женим працівником банку;

♦ картку із зразками підписів, поставлених за присутності пра­цівника банку, який відкриває рахунок, і засвідчених цим пра­цівником або нотаріально;

♦ копію документа, що підтверджує реєстрацію суб’єкта підпри­ємницької діяльності як платника соціальних страхових внесків, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи уповнова­женим працівником банку (якщо підприємець використовує най­ману працю).

Під час відкриття поточного рахунку підприємець має подати паспорт чи інший документ, що засвідчує особу, та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Підприємець нерезидент по­винен подати дозвіл на працевлаштування, виданий Мінпраці України.

Крім того, ПриватБанк пропонує, за потребою клієнтів підпри­ємців, відкрити валютний рахунок та корпоративні карткові ра­хунки, у тому числі картку миттєвого випуску Blitz Business Card.

Картка із зразками підписів може містити зразки підписів не лише власника рахунку, а й його довірених осіб. У такому разі підпис довіреної особи засвідчує уповноважена особа банку за умови пред’явлення паспорта чи іншого документа, що його замі­нює.

Упродовж трьох робочих днів від дня відкриття рахунку (включаючи день відкриття) необхідно подати особисто або наді­слати поштою (з повідомленням про вручення) на адресу органу державної податкової служби, у якому вас взято на податковий облік, повідомлення про відкриття поточного рахунку в установі банку.

Днем відкриття поточного рахунку вважають дату, зазначену на поданій підприємцем заяві на відкриття поточного рахунку в розділі «Відмітки банку».

Підприємець повинен подати в установу банку повідомлення про відкриття поточного рахунку в установі банку з відміткою про взяття цього рахунку на облік органом державної податкової слу­жби. До моменту отримання установою банку такого повідомлення за цим поточним рахунком здійснюють операції лише із зараху - * вання коштів.

Датою початку операцій за видатками за рахунком суб’єкта підприємницької діяльності в установі банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення.

Крім того, не пізніше ніж упродовж ЗО днів від дня видачі до­відки для пред’явлення в банк про реєстрацію фізичної особи — підприємця в Пенсійному фонді України треба подати (надіслати) до органу Пенсійного фонду України, у якому ви зареєстровані, відривний корінець довідки, заповнений уповноваженим праців­ником банку.

Як свідчить практика, банки відкривають поточні рахунки під­приємцям відразу в день отримання банком повного пакету доку­ментів на відкриття рахунків або впродовж кількох днів.