Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Роль банківських установ у становленні малого бізнесу

Чому, власне, ми вважаємо, що банки є основними партнерами підприємця, а керуючі банками — особами, від яких у багатьох випадках залежить доля малого бізнесу і того, хто вирішив ним зайнятися?

Вам, мабуть, доводилося бачити людину, яка вийшла з банку з виразом подиву на обличчі. Нею цілком ймовірно могла бути лю­дина, яка займається малим бізнесом і яка вперше прийшла з ві­зитом до цього банку. Які можуть бути причини почуттів, що ви­никають у таких людей? Адже, якщо довіряти рекламі, здебільшо­го банки зацікавлені в малому бізнесі і з симпатією ставляться до бізнесменів, що займаються ним. Можливо, що подив зумовлений невідповідністю фінансового стану і особистих якостей майбутньо­го бізнесмена тим вимогам, які висуває банк.

Подив може спричинити і розмова з керуючим банком, який біль­ше цікавився особистістю відвідувача (найважливішим було, напев­но, запитання: «Чи є у вас власний будинок?»), ніж справою, якою той вирішив зайнятися. Інакше кажучи, керуючий банком був більше занепокоєний тим, чи буде повернуто позику, які перспективи спра­ви і якими можуть бути подальші угоди з банком. Наприкінці розмо­ви керуючий заявив, що охоче розгляне професійно складений фі­нансовий план, однак не сказав, як це вплине на його рішення.

Отже, фінансові заклади під час оцінювання малого бізнесу схильні застосовувати два діаметрально протилежних підходи. Перший — пред’явлення до малого бізнесу вимог, пристосова-

< них для середнього і великого бізнесу. Проте помилково думати, що малий бізнес — це зменшена модель великого бізнесу. Дру - ги й — банки схильні оцінювати особистість, а не бізнес. Звичай - ... но, дуже важливо оцінити людину, яка вирішує зайнятися бізне - сом. Проте для цього є інші шляхи. І зовсім не обов’язково <• з’ясовувати, чи є у неї сімейний будинок, який доведеться прода-

»у ♦""У1* **У* +**У* ♦'У* »-у** *'*У* <**УІ* *>"'У‘ЯІ *н*у* ***У* **“У*

Ти, щоб повернути отриманий кредит, чи надіває він краватку, коли приходить з візитом до керуючого банком. Особисті якості і здат­ність вести справу, звичайно, важливі, проте їх оцінювання має суб’єктивний характер. Необхідними тут є об’єктивні, але прості ме­тоди оцінювання малого бізнесу, які дають змогу принаймні вибра­ти тих, кому успіх (або провал) можна передбачити з високою ймо­вірністю. Про такі методи йтиметься пізніше, а поки що спробуємо розібратися, хто такий керуючий банком і що ним рухає.

Більшість ділових людей ніколи не бачили своїх керуючих бан­ками і цілком задоволені звертаннями до конторських службовців, коли потрібно з’ясувати питання щодо їх рахунків, накопичень тощо. Тому доцільно пояснити деякі речі, які стосуються типової організа­ції банків, а також їхньої ролі в житті людини, що займається малим бізнесом. В основному радники з малого бізнесу — люди молоді. Во­ни не розроблять для вас план створення справи і не забезпечать вас грошима, проте можуть допомогти подолати перші труднощі на шляху до малого бізнесу і, що особливо важливо, забезпечать вам доступ до інших відповідальних осіб (бухгалтерів і повірених).

Керуючі банками досить неохоче беруть участь у ризиковому бізнесі. Банківський службовець, як і будь-яка інша людина, вкладаючи гроші, хоче отримати найбільший прибуток за най­меншого ризику.

Банкір не вкладає гроші у бізнес, він просто «продає» гроші для бізнесу за певну ціну. На щастя, банкіри не подібні до азарт­них гравців — вони ніколи, не вкладають більше, ніж можуть собі дозволити втратити. Тому, якій, о керуючий банком, дає вам гроші, то насамперед бере на себе ризик, який дорівнює одному шансові із десяти. Тепер зрозуміло, чому в банку у вас запитають про га­рантії і забезпечення, коли позичають кілька таких важливих для вас сотень тисяч гривень. Маючі такі гарантії, банк може викори­стати більш гнучкий підхід під час надання позик «ризиковим» клієнтам і таким чином дотримуватися політики здорового глузду, тобто «не зберігати всі яйця в одному кошику».

На практиці буває досить важко визначити, куди вкласти гро­ші. Можна, звичайно, за допомогою комп’ютера розрахувати суму майбутніх дивідендів і прийняти рішення на цій основі.

Проте можна запропонувати кілька правил, розуміння і засто­сування яких не потребує комп’ютерної підготовки, але які допо­можуть прийняти рішення і які, до речі, можна застосовувати як у малому, так і у великому бізнесі.

1. Бізнес на складній техніці пов’язаний з високим ступенем ризику (через її постійне моральне старіння). Наприклад, 90 % обсягу продажу комп’ютерної техніки у всьому світі морально ста­ріють упродовж двох років!

2. Деякі галузі економіки взагалі не пристосовані для малого ^ бізнесу, навіть за умови випуску якісної продукції. Наприклад,

Нечасто трапляються приватні фірми у нафтопереробній або в ме­талургійній промисловості тощо.

3. Бізнес, де ставка робиться на моду, як і на бізнес зі склад­ною технікою, пов’язаний з дуже високим ризиком. Адже якщо ви не вгадали напрям і витратили гроші даремно, у вас не буде ні часу, ні грошей. Яскравим прикладом цьому є кубик Рубіка.

4. Компанії, які постійно отримують невеликий прибуток, скоріше можуть зазнати збитків, ніж компанії, де стабільно висо­кий прибуток. Приклад тому — фермери, ціни на продукти яких визначаються світовим ринком, а їх якість — місцевими кліма­тичними умовами.

5. Від стилю управління, в багатьох випадках залежать фінан­сові можливості фірми.

6. Окремі галузі промисловості, сільського господарства є традиційно більш ризикованими, ніж інші. Наприклад, житлове будівництво, легка промисловість, громадське харчування, рос­линництво за рівнем ризику стоять значно вище за інших. Отже, ще до того як ви прийдете до свого керуючого банком, він, ймовір­но, уже віднесе вас до однієї із названих категорій.

Більшість молодих бізнесменів не можуть чітко, коротко і достат­ньо повно описати керуючому банком свою справу, особливо, коли подають йому письмову анотацію про основну ідею і найважливіші цифрові дані свого бізнесу. Отже, той, хто зі знанням справи зро­бить і те, й інше, буде прийнятим. Сплануйте зустріч з керуючим банком так, щоб підготуватися до розмови, написати анотацію, де мають бути відомості про рух готівки, діаграму життєздатності ва­шого бізнесу, ваші ідеї, різні факти, але найважливІшЕ те, що вона неодмінно повинна бути якомога повнішою і чіткою. Керуючі бан­ками потребують всебічних даних, тільки на їх основі вони зможуть зробити правильний аналіз.

Хочете ви цього чи ні, але до розмови з керуючим банком вам доведеться з’ясувати значення деяких фінансових термінів. Це допоможе уникнути недотепностей і навіть помилок. Подбайте про те, щоб ваше прохання відповідало можливостям банку. Коли ви закінчите ці приготування, то хоча б один раз прорепетируйте свою зустріч з керуючим банком. У цьому допоможе ваш помічник або товариш. Репетиція допоможе з’ясувати, чи точно ви встано­вили тривалість зустрічі і чи вагомі дібрали аргументи.

Що необхідно для зустрічі з керуючим банком?

1. Розуміння концепції вашого бізнесу відповідно до анотації і, зокрема, знання реального ринку (наприклад, що 30-денний кре - ^ дит означає 45 днів!).

■| 2. Ваша можливість погасити борг з достатнім резервом на не-

Передбачені обставини (тобто ступінь прибутковості вашої справи).

3. Ваша залученість до справи (тобто знання ваших власних коштів, безпосередньо вкладених у справу, а також того, що ви Д ризикуєте втратити у разі розорення фірми).

134

4. Рівень гарантій, який ви можете забезпечити, якщо справа не розвиватиметься.

5. Ваше особисте минуле (це стосується як вашого досвіду в біз­несі, так і того, чи брали ви кредит у банках раніше).

6. Ваша особиста мета заняття бізнесом (краще, якщо вона буде такою самою, як і банку — отримання прибутку).

7. Ваша здібність надавати інформацію і забезпечувати себе інформацією.

8. Враження від вас (йдеться як про зовнішній вигляд, так і про розумові здібності). Хіпі, навіть «з печаткою великої ідеї» на обличчі, навряд чи може сподіватися на теплий прийом у керую­чого банком, особливо, якщо він ще і запізниться.

9. Довіра до вас.

Про що запитуватиме у вас керуючий банком і що ви повинні спитати у нього?

Керуючий банком, напевно, попросить вас надати гарантії ва­шої платоспроможності. Такою гарантією для нього буде ваше не­рухоме майно, проте і відсутність його зовсім не обов’язково призве­де до відмови в кредиті або овердрафті. Позбавлення через суд біз­несмена нерухомого майна за позики, виселення його сім’ї із влас­ного будинку відійшли в минуле. Ці заходи не відповідають духу нормального, сучасного суспільства розвинених країн. Однак пам’ятайте, що у банків є таке право і вони можуть його використа­ти, якщо будуть упевненими, що справа провалилася через вашу недбайливість. Загалом прохання надати гарантії є швидше ба­жанням бути впевненим у вашій відданості справі і надихнути вас на успіх, а не відмовою у довірі з боку банку. Більше того, ви зо­всім не зобов’язані надавати саме ті гарантії, які просить банк. Однак якщо вам потрібні гроші й особливо велика сума, то у вас не буде іншого виходу, як надати особисті гарантії або дати згоду банку оформити гарантії за рахунок вашого нерухомого майна.

Не забудьте запитати у керуючого банком, яку суму він збира­ється отримати від вас за свої послуги. Не давайте приводу ввести себе в сторону. Добивайтеся чіткої інформації про те, як керуючий розраховує ваші виплати банку. Майте на увазі, що ці виплати визначають як базу (відсоткова ставка, за якою самі банки отри­мують гроші в національному банку, тобто облікова ставка) плюс певний відсоток за послуги. Зазвичай розрахований для вас відсо­ток за наявності гарантій буде меншим, ніж за відсутності їх.

Причини відмови у кредиті з боку керуючого банком:

1) вашу ідею вважають необґрунтованою;

2) ідея бізнесу надто ризикована;

3) недостатні гарантії;

4) гарантія сама по собі є недостатньою, якщо немає фінансових зобов’язань позичальника;

5) поданий вами план бізнесу або недостатньо аргументований, ' або ґрунтується на помилкових, брехливих даних, або нереальний; ,

6) мета позики — виплатити, якомога більшу суму заробітної плати;

7) у вас не складаються добрі стосунки з керуючим банком;

8) ви (або ваша дружина) не бажаєте надати необхідних гарантій.

Бухгалтер-консультант упевнено посідає друге місце після

Керуючого банком у міру неприязні до нього з боку бізнесменів. В основу такого ставлення покладено, напевно, відсутність взаємо­розуміння.

Що може порадити молодим бізнесменам■ бухгалтер-консуль­тант у виборі бізнесу?

♦ Відкрийте окремий банківський рахунок.

♦ Зареєструйте ваш бізнес.

♦ Ведіть реєстрацію доходів, витрат, видатків тощо.

♦ Розробіть схему руху готівки і на її основі розрахуйте, яка су­ма готівки вам необхідна (карта прогнозування руху готівки).

♦ Ведіть облік своїх заощаджень, які вкладаєте в справу. Проте значно корисніше розвивати, бізнес за рахунок позик банку.

♦ Здійсніть поточні витрати (наприклад, купіть другий автомо­біль) та інші витрати через відкритий банківський рахунок.

♦ Придбайте бібліотечку книг з проблем фінансів у малому біз­несі.

Крім того, бухгалтер-консультант, напевно, вказав би їм на та­кі можливості скорочення витрат:

А) втрати, неминучі в малому бізнесі (особливо в перші два ро­ки), можна скоротити за рахунок податків;

Б) оскільки ви використовуєте свій будинок для цілей бізнесу, можна частину витрат на його утримання сплачувати за рахунок вашої справи;

В) частину заробітної плати вашого партнера можна також сплачувати з відкритого в банку рахунку;

Г) встановіть зарплату партнерів на такому рівні, який не опо­датковується;

Д)для ведення бухгалтерського обліку з вашого бізнесу вибе­ріть систему, яка б не переобтяжувалася деталями і легко сприй­малася співробітниками.