Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н. В. Гришина, аспірант

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Актуальність та своєчасність розробки і реалізації стратегії розвитку малого бізнесу в малих містах (на прикладі Миколаївської області) полягає в активізації участі населення малих міст у підп­риємницькій діяльності дозволяє забезпечити соціально - економічний розвиток цих міст та прилеглих до них сільських те­риторій, підвищити рівень зайнятості населення, зменшити обсяги масової трудової міграції і відтоку активної частини населення за кордон, призупинити процеси зниження рівня якості людського капіталу.

Аналіз економічних показників стану розвитку малого підп­риємництва у Миколаївській області (табл. 1), проведений

Таблиця 1

Основні показники діяльності малих підприємств Миколаївської області

Показники

2000р.

2008р.

2009р.

2010р.

Темп росту 2000- 2010рр., %

Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення, од.

53

68

71

58

109,4

У% до попереднього року

-

128,3

104,4

81,7

-

Середня кількість найманих праців­ників на малих підпр-х, осіб

47,7

50,5

48,8

47,1

98,7

У % до попереднього року

-

105,8

96,6

96,5

-

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) , млн. грн.

1092,1

9924,8

9459,1

9712,4

-

У % до загального обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) по еконо­міці області

14,3

25,8

22,1

21,0

146,8

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг), млн. грн.

-

9706,6

9516,8

9548,5

-

Прибуткові підприємства, питома вага в загальній кількості, %

17,4

23,0

19,8

23,1

132,7

Сума прибутку, млн. грн.

113,7

514,8

515,2

632,6

556,3

3биткові підприємства, питома вага в загальній кількості, %

33,0

35,9

36,6

39,0

118,2

[сума збитків, млн. грн. | 95,5 | 703,5 | 608,7 | 459,9 | 104,8 |

За даними [2], свідчить про те, що за останні роки економічні пока­зники діяльності малого бізнесу мають сталий характер. 3а підсум­ками 2010 року в Миколаївській області функціонувало 6522 малих підприємства, що на 3,6% більше, ніж у попередньому році та на 34,7% у порівнянні з 2001 роком.

Щороку збільшується кількість малих підприємств в розра­хунку на 10 тис. населення. 3а період 2000-2010 рік цей показник збільшився на 5 одиниць (або на 9,4%) та у 2010 році становив 58 підприємств. Насиченість малими підприємствами має значну амп­літуду коливання за містами області: якщо у м. Миколаєві на 10 тис. населення припадає 98 малих підприємств, то у м. Вознесенськ

- 43, у м. Очаків-53, а найнижче значення цього показника у Сні - гурівському, Казанківському, Врадіївському районах - по 19 підп­риємств.

3а 2010 рік малими підприємствами було вироблено і реалі­зовано продукції (виконано робіт, послуг) на 9712,4 млн. грн. у ді­ючих цінах, що склало 20 % загального обсягу виробництва області та лише 2 % відповідного показника в цілому по Україні.

Низький рівень розвитку підприємництва у малих містах та районах області вже сьогодні завдає таких негативних соціально - економічних наслідків: значне погіршення ресурсного потенціалу, призупинення темпів розвитку підприємництва регіону та держави, скорочення обсягів фінансових надходжень до місцевих бюджетів, що призводить як до посилення соціально-економічних диспропо­рцій регіонального і субрегіонального розвитку в Україні,.

Таким чином, з метою підвищення соціально-економічного розвитку регіону необхідно розрахувати і запровадити системи за­охочування заходів малих підприємств як у великих так і малих містах регіону.