Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

РОЛЬ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ У ФОРМУВАННІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

К. Б. Козак, к. е.н., доцент Р. А. Чернякова, асистент Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса Кафедра менеджменту та фінансів

Зміни в економічній і політичній системах в Україні нада­ють широкі можливості й водночас становлять серйозні загрози для кожної особистості, вносять суттєвий рівень невизначеності в жит­тя практично кожної людини. Досвід країн із розвинутими еконо­мічними відносинами свідчить про те, що підвищення конкуренто­спроможності підприємства сьогодні у першу чергу ґрунтується на високій кваліфікації працівників. Результати діяльності більшості підприємств регіону свідчать про те, що одним із найважливіших факторів їх ефективного функціонування в сучасних умовах є ная­вність високопродуктивного стабільного колективу, здібного в екс­тремальних умовах вирішувати проблеми та досягати поставлену стратегічну мету. Отже, розвиток персоналу на підприємстві прак­тично буде реалізований через запровадження програм професій­ного росту, внутрішньої реорганізації підприємства, що в сучасних умовах дефіциту культури управління має актуальне значення. Ос­новою функціонування будь-якого підприємства є його ресурсне забезпечення, та наявність основного і оборотного капіталів.

Рівень ефективної господарської діяльності підприємства багато в чому визначається цілеспрямованим формуванням його капіталу. Основною метою формування капіталу підприємства є задоволення потреби у придбанні необхідних активів і оптимізація його використання. З урахуванням цієї мети процес формування капіталу будь-якого підприємства харчової промисловості буду­ється на основі таких принципів: облік перспектив розвитку госпо­дарської діяльності підприємства; забезпечення відповідності об­сягу залученого капіталу обсягом формованих активів підприємст­ва; забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій ефек­тивного його функціонування; забезпечення мінімізації витрат по формуванню капіталу з різних джерел; забезпечення високоефек­тивного використання капіталу в процесі господарської діяльності. Умови формування високих кінцевих результатів діяльності підп­риємства в значній мірі залежать від структури використовуваного

37

Капіталу. Формування структури капіталу нерозривно пов'язане з урахуванням особливостей кожної з його складових частин. Осно­вний капітал включає в себе нематеріальні активи, основні засоби, довгострокові вкладення. До оборотного капіталу відносять запаси і витрати, дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення, готівка.

Так, в Одеському регіоні у 2011 році на більшості підпри­ємств спостерігалася тенденція переваги основного капіталу над оборотним. На таких підприємствах як ПАТ «Одеський коровай», ПАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», ПАТ «Одеський коньячний завод» і т. д. питома вага основного капіталу коливається у розмірі 60% - 65%.

Отже, можна припустити, що саме трудові ресурси біль­шою мірою, ніж інші чинники виробництва, визначають стратегіч­ний успіх підприємства. Виходячи з цього, розвиток персоналу слід розглядати як головний напрямок подальшого розвитку підп­риємства, а висококваліфікованих працівників, як найголовніше джерело формування капіталу підприємств регіону.