Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Розрахунок бюджету робочого часу

Розрахунок бюджету робочого часу характеризує планову кіль­кість днів і годин, які може відпрацювати один працівник або службо­вець у плановому періоді. Облік часу в людино-годинах ведеться, як правило, для категорії працівників, а для інших категорій персоналу застосовуються людино-дні. При плануванні персоналу розрізня­ють календарний, табельний (номінальний), максимально можли­вий, плановий (ефективний) і фактичний фонд робочого часу.

Календарний фонд робочого часу (Т) дорівнює кількості кален­дарних днів за певний календарний період (місяць, квартал, рік). Він може бути розрахований на всю чисельність працюючих, групу працюючих підприємства (цеху, дільниці) і в середньому на одного працюючого (в людино-днях або людино-годинах):

ТК = ДК* Чсо6 (людино-днів);

Тк = ДКХ 4соб * tcs (ЛЮДИНО-ГОДИН),

Де Д - кількість календарних днів у даному періоді; Чсо6 - серед - ньооблікова чисельність працюючих у даному періоді чоловік; t - середньовстановлена тривалість зміни, год.

Табельний (номінальний) фонд робочого часу (T визначаєть­ся, як різниця між календарним фондом робочого часу працівни­ків (у людино-днях або людино-годинах) і кількістю людино-днів (людино-годин), які не використовуються в святкові (Т ) та вихідні ДнЦГ):

Т =(Т —Т — Т ) х Ч, (людино-днів),

Mao ' к ce в' coo 4 /

Або

Т =(Т —Т — Т ) х Ч, x.t (людино-годин).

Mao ' к ce в' coo сзх /

Максимально можливий фонд робочого часу (Т ) характеризує потенційну величину максимально можливого для використання фонду робочого часу працівників у даному періоді, крім вихідних, святкових днів і часу на чергові відпустки (Та) та розраховується за формулою:

Т = Т — ( Т + Т + Г,)х ї,

Max к ' св в від' соб

Або

Т = і, — Т х Ч, (людино-днів);

Max mao від соб 4 /

Т / — ( Т + Т + Т, л) х Ч, х t,

Max к ' се в вгс»^ соб сз

Або

Т = Т, — Т.-.х Ч, t (людино-годин).

Max таб від соб сзх /

Плановий (ефективний) фонд робочого часу (Т ) менший мак­симально можливого фонду на величину невиходів, які планують­ся, працівників на роботу з поважних причин (невиходи на роботу через хвороби та пологи, час на виконання державних і громад­ських обов’язків, навчальні відпустки тощо). Тривалість планово­го (ефективного) фонду робочого часу (в людино-годинах) може бути визначена на підставі балансу робочого часу за такою фор­мулою:

Теф = (Т т Тсв Г,-ТХІ! Тч ТІр Тш)XtjM (Т„ +Тп+Тс)

Де Т - кількість календарних днів у році; Т - кількість вихідних днів у році; Т - кількість святкових днів у році; Тдід - тривалість чергових та додаткових відпусток, днів; Т - невиходи на роботу че­рез хворобу та пологи, днів; Т - навчальні відпустки, днів; Тдр - час на виконання державних та громадських обов’язків, днів; Т - інші неявки, дозволені законом, днів; t - тривалість робочої зміни, го­дин; Т - втрати робочого часу у зв’язку із скороченням тривалості робочого дня матерям, які годують, годин; Т - втрати робочого часу у зв’язку із скороченням тривалості робочого дня підліткам, годин; Т - втрати робочого часу у зв’язку із скороченим робочим днем у передсвяткові дні, годин.

Кількість неробочих днів з поважних причин (Т Т Г, Т. Т і

1 1 4 хв уч dp ш втп

Т ) визначається, як правило, на основі середніх даних звіту за ми­нулий рік і відповідно до законодавства по праці. Умовний приклад розрахунку планового (ефективного) фонду робочого часу зображе­ний у табл. 7.1.

Середньовстановлена тривалість робочого дня розраховується як середньоарифметична величина, зважена з урахуванням офіцій­но встановленої тривалості робочого дня за чисельністю окремих груп працівників.

Розрахунок планового (ефективного) річного фонду робочого часу (умовно)

подпись: розрахунок планового (ефективного) річного фонду робочого часу (умовно)Для деяких категорій працівників (які працюють на шкідливих дільницях виробництва, для підлітків та інших груп) тривалість ро­бочого тижня та, відповідно, робочого дня скорочена. Розрізняють повну тривалість робочого дня, тобто з урахуванням наднормованих відпрацьованих годин, і призначену тривалість робочого дня (без урахування наднормованих відпрацьованих годин). Наднормовий час - години, відпрацьовані понад встановлену законом тривалість робочого часу (включаючи години, відпрацьовані у вихідні і святко­ві дні, якщо за них не надаються інші дні відпочинку).

Категорії часу

Позначення

Дні

Години

Календарний фонд

Т

365

2920

Вихідні дні

Тк

104

832

Святкові дні

Тв

10

80

Номінальний фонд

■с

251

2008

Невиходи на роботу

12

96

У тому числі:

Чергова і додаткова відпустки

Т

21

168

Хвороби і пологи

ГрВ1Д

4

32

Відпустка у зв’язку з навчанням

Тхв

У4

1

8

Виконання державних і громадських

Обов’язків

Т

1

8

Інші неявки, дозволені законом

Ті„р

1

8

Втрати робочого часу протягом робо­

Чого дня з поважних причин

-

8

У тому числі:

Перерви для годування дітей

Т

-

56

Скорочений робочий день підлітків

ТГ

-

44

Скорочений робочий день у перед­

Святкові дні

Т

-

8

Плановий (ефективний) фонд

Тф

211

1572

Середня тривалість робочого дня

-

7,45

Таблиця 7.1

I Приклад На підприємстві 55 осіб мають тривалість робочого дня 8 год. при п’ятиденному робочому тижні і 50 осіб - 7-го динний робочий день. Плановий (ефективний) фонд робочого часу - 211 днів. Тоді середня тривалість робочого дня з урахуванням 8 передсвяткових днів за рік по І кожній категорії тих, хто працює, дорівнює:

211 днівх 8 год +8 днів х 7 год _ _ „ ,

T, =--------------------------------------------- =7,96 (год.).

211+8

, 211x7 + 8x6 , л

T - =-------------------- = 6,96 (год.).

211 + 8

В загальному на підприємстві середньовстановлена тривалість робочого дня дорівнює:

З 7,96x55 + 6,96x50

—55Т50—=7’48<год)

Фактичний фонд робочого часу (Т ) характеризує фактичні ви­трати робочого часу за певний період:

Т т х г + т а

Ф рч втр поз над

Відмінності між плановим і фактичним фондом робочого часу наве­денні на рис. 7.2. При розрахунку облікової чисельності працівників ви­користовують, як правило, плановий (ефективний) фонд робочого часу.

Річний плановий фонд робочого часу

(Т„)

Втрати робочого часу, що плануються (Т..Р)

Фактичний фонд робочого часу

(Тф)

Визначається три­валістю робочого дня (тижня) з кіль­кістю робочих днів в році. Не включає втрати робочого ча­су, які плануються

Щорічні відпустки, до­даткові відпустки (нав­чання, пологи), хво­роби, (з урахуванням профілактичних захо­дів), виконання дер­жавних обов’язків тощо

Не включає планові та позапланові втра­ти робочого часу. В нього включаються фактично відпра­цьовані наднор - мовані години (IV,)

Позапланові втрати робочого часу

_________________ (Т^___________________

Неявки з дозволу адміністрації, відлучення на роботі, не пов’язані з основною діяльністю, прогули (неявки на роботу), запізнення, простої тощо

Рис. 7.2. Плановий та фактичний фонди робочого часу:

На підставі даних, що містяться в балансі робочого часу, можна розрахувати коефіцієнти використання фондів робочого часу: кален­дарного, табельного, максимально можливого, планового (ефектив­ного). Усі ці коефіцієнти розраховуються аналогічно за такою фор­мулою:

Фактично відпрацьований час, ппо/

К =------------------------- —----------- х ІОО/о.

Відповідний фонд часу

Вони показують, яка частина відповідного фонду часу була фак­тично використана.