Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

РОЗВИТОК ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРОБІЗНЕСУ

РОЗВИТОК ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРОБІЗНЕСУСеред найважливіших питань розвитку агропромислового виробництва провідне місце належить організації виробничо- економічних зв’язків підприємницьких структур агробізнесу. Зокрема, це питання матеріально-технічного забезпечення сіль - ськогосподарських підприємств. Техніко - | технологічне переозброєння сільського 'І господарства є основним напрямом виходу & агропромислового комплексу з економіч - о, ної кризи. Адже тут зосереджено майже 'Р п’яту частину основних виробничих фон - £ дів держави, зайнято 20 % працездатного « населення, формується дві третини роз - £ дрібного товарообігу. Ц

Кризовий стан агропромислового вироб - £ ництва, як і інших галузей народного гос - § подарства, значною мірою зумовлений істот - §, ними недоліками в матеріально-техніч - | ному забезпеченні галузей АПК, різким 5 погіршенням платоспроможності сільсько - | господарських товаровиробників. Сформо - ® ваний раніше ресурсний потенціал з кож - ним роком вичерпується, знижуються тем - | пи оновлення сільськогосподарської ТЄХНІ - я ки. Капітальні вкладення в галузі АПК и зменшилися майже на 40 %. Значно від - о стає від сучасних вимог матеріально-тех - § нічне оснащення переробних підприємств, § що призводить до великих втрат сировини, стримує глибоке її перероблення, розши - ‘І* рення асортименту продовольчих товарів.

*♦*

-ТГ* ТГ* ТГ* - ТГ* -ТГ* •'ТГ* - ТГ* »ТГ* •ТГ* •ТГ» "ТГ* «ТГ» «ТГ» "ТГ* 407

Потребують поліпшення також організація виробничого обслу­говування сільськогосподарських підприємств, розвиток еконо­мічних взаємовідносин між обслуговуючими підприємствами і то­варовиробниками.

Удосконалення організації зберігання, перероблення, форму­вання ринку сільськогосподарської продукції та продуктів харчу­вання розглядають як один з основних шляхів економічного зміц­нення сільськогосподарських товаровиробників.

В умовах ринкової економіки оптова купівля-продаж сільсько­господарської продукції відбувається переважно в комерційних центрах, які називають біржами. Основними функціями їх є за­безпечення безперервного руху товарів сільськогосподарського виробництва та продукції переробки, їх сертифікація, стабілізація цін тощо.

Вирішення цих проблем є необхідною умовою розвитку агро­бізнесу в Україні.