Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Рушійні сили, стратегія і тактика бізнесу

Джерелом розвитку бізнесу є праця, творчий характер людської діяльності. І хоча розвиток бізнесу — це результат свідомої діяль­ності людей, люди не вільні в цьому розвитку. Не можна змусити людину стати бізнесменом, можна лише створити умови для еко­номічної свободи, навчити її деяким навичкам маркетингу, ме­неджменту, дати суму економічних знань.

Діяльність людей у розвитку своєї справи (бізнесу) об’єктивно визначена зовнішніми і внутрішніми умовами і насамперед дося - ... гнутим рівнем розвитку продуктивних сил, станом економічних та * інших суспільних відносин. *

Бізнес — цс соціально-економічна і ділова творчість людини. Саме в ній, у самій людині, в її особистій ініціативі, енергії, акти­вності, відповідальності, порядності, винятковій працьовитості закладені рушійні сили бізнесу. Прагнення людини реалізувати свої ідеї, винаходи, проявити себе, задовольнити своє здорове чес­толюбство, залишити після себе слід на землі спонукають її до біз­несу.

Історія розвитку бізнесу показує, що без ризику бізнесу не бу­ває. Ризик притаманний лише людині. Це інтуїція, гра, обґрунто­ваний розрахунок, змагання в конкурентній боротьбі. Це радість перемоги розуму і розрахунків або гіркота поразки і прорахунків, однак те й інше стимулює бізнес. Одних ризик надихає, інших — загартовує, але виграє зазвичай суспільне виробництво, оскільки неухильно створюється багатство для людей і суспільства.

Прагнення до створення матеріальних та духовних благ, до збільшення багатства також є рушійною силою бізнесу, тому що задовольняє потреби не тільки самого бізнесмена, а й суспільства. Потреби мають здатність випереджати рівень виробництва. Це пояснюється тим, що розвиток суспільства і бізнесу зумовлює такі потреби, які не можуть бути задоволені наявними продуктивними силами. Зростання цих потреб наштовхується на вузькі рамки можливостей задоволення їх, що зумовлює потребу в нових продук­тивних силах (технологія, техніка, впровадження нових професій та ін.). Отже, потреби виступають рушійною силою суспільства.

Рушійними силами розвитку бізнесу виступає низка економіч­них законів ринку, зокрема закон вартості і. закон попиту та про­позиції. Суть першого з них полягає в тому, що обмін товарів здійс­нюється на основі їх суспільної вартості., тобто відповідно до суспі­льно-необхідних затрат праці на їх виробництво. В умовах ринку закон вартості діє як закон цін.

Ціна — грошове вираження товару, прояв закону вартості. Ко­ливання цін є сигналом для збільшення виробництва одних това­рів і зменшення інших. Ціни — це особливо могутній регулятор, який впливає одночасно на попит і пропозицію. При цьому зв’язок попиту та пропозиції з ціною товару створює механізм, за допомо­гою якого реалізується дія закону попиту та пропозиції, де попит визначає обсяг і структуру пропозиції, висуваючи свої вимоги до виробництва. Пропозиція формує попит через асортимент вироб­леної продукції та її ціни. Що вища ціна, то менше купують това­рів. Щодо пропозиції, то чим вище ціни, тим вигідніше виробляти РЧ товари і тим більше їх надходитиме на ринок. Суперечність між ‘5 попитом і пропозицією є рушійною силою бізнесу.

^ Бізнес має свою стратегію і тактику. Стратегія бізнесу — мак - симізація вигоди (доходу, прибутку) у процесі укладання різних угод; тактика — реалізація цієї стратегічної установки у відно - Д синах з контрагентами в кожному окремому випадку з викорис­

Танням конкретних умов здійснення, термінів і предметів угод, тобто якими способами і методами буде реалізовано стратегію біз­несу. Якщо мета бізнесу відповідає об’єктивній потребі й виражає їх, то люди свідомо створюють майбутнє. Якщо людина не ставить перед собою мети, то вона ніколи її не досягне.

Створення власної справи — завжди величезний ризик і подо­лання труднощів, які обов’язково виникають при народженні но­вого. Створюючи власну справу, бізнесмен-початківець повинен розуміти, що він не тільки користуватиметься благами, які обіця­ють ці. починання, а й нестиме відповідальність за їх розвиток. Важливо визначити стратегію своєї справи, бачити перспективу її розвитку.