Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Сценарне моделювання стратегії розвитку промислового підприємства (на прикладі ВАТ «КСЗ»)

На сьогоднішній день підприємство, що не має чітко вираженої ефективної стратегії розвитку, не в змозі вижити у сучасних умо­вах конкуренції. При цьому оцінка і порівняння різноманітних стратегій розвитку неможливі без розроблення відповідної систе­ми показників, що передбачають оцінку результатів розвитку са­мого підприємства, а також розроблення об’єктивної системи мо­тивації, що само по собі є якісним фактором підвищення ефектив­ності виробництва.

Організаційно процес моделювання стратегії розвитку ВАТ «КСЗ» можна подати у вигляді трьох основних складових. Перша включає до себе формування самої стратегії, а саме: скла­дання набору можливих варіантів коректування діючої стратегії з урахуванням ступеня її реалізації. На даному етапі відбувається формування портфелів проектів на основі єдиної методології з урахуванням стратегічного значення кожного з проектів, а також інших чисельно вимірних характеристик проектів. Друга являє собою етап детального планування дій для досягнення заплано­ваних цілей; проводиться моделювання портфелю проектів з ура­хуванням зміни різних факторів, наприклад, бюджетних та ресу­рсних обмежень. Третя складова включає в себе безпосередньо реалізацію обраної стратегії або корегуючих заходів. Таким чи­ном, у процесі стратегічного розвитку будемо виділяти три етапи: формування, планування та реалізація стратегії.

Кожен з етапів є достатньо складним і потребує розроблення і застосування спеціальних моделей і методів.

Особливістю моделювання стратегії розвитку ВАТ «КСЗ» в умовах ринкової конкуренції є висока динамічність процесів еко­номічного, соціального та політичного характеру. Як зазначалося раніше, це призводить до необхідності урахування різноманітних непередбачуваних ситуацій вже на етапі планування і, у свою чергу, здійснює значний вплив на характер і змістову спрямова-

Ність самого процесу моделювання стратегії. Виходячи з цього, процес моделювання стратегії розвитку промислового підприємст­ва не може розглядатися як обґрунтування і вибір однозначного і, у деякому розумінні, оптимального напрямку розвитку підприєм­ства, що забезпечує закріплення позицій підприємства на ринку. Таким чином, доцільно ставити питання про забезпечення бага - товаріантності не лише засобів досягнення поставленої мети (тоб­то засобів реалізації стратегії), але й про забезпечення багатова - ріантності цих цілей, тобто багатоваріантності самої стратегії.

Багатоваріантність сценаріїв розвитку є одним з найбільш ефективних інструментів, що дозволяє в динаміці простежити зміни найважливіших техніко_економічних показників та їх вза­ємозв’язку під впливом конкуренції. У зв’язку з цим до головних умов, які повинен задовольнити багатоваріантний сценарій стра­тегії розвитку будемо відносити такі:

1) сценарій повинен забезпечити виживання промислового пі­дприємства у довгостроковій перспективі;

2) сценарій повинен допомагати промисловому підприємству справлятися з поточними завданнями;

3) сценарій повинен приносити діяльністю промислового підп­риємства задоволення тим, хто входить до сфери його ділового взаємозв’язку.

Таким чином, до системи принципів моделювання стратегії ро­звитку ВАТ «КСЗ» будемо включати принцип багатоваріантності, який потребує розгляду різних ситуацій, з якими може зіткнутися керівництво підприємства в процесі його функціонування у довго­строковій перспективі. Реалізацію цього принципу ми пропонуємо здійснити за рахунок застосування сценарного підходу. Крім того, у процесі розроблення набору сценаріїв пропонується брати до уваги такі вимоги:

1) ідентифікованість — у результаті розроблення сценаріїв завжди повинна бути можливість точної оцінки поточної стратегі­чної ситуації підприємства і динаміки факторів, що здійснюють вплив, на основі чого можливо було б однозначно вказати, який з набору сценаріїв реалізується;

2) прогнозованість та раціональність — для факторів, що спри­чиняють вплив, з невизначними тенденціями розвитку повинні бути здійснені спеціальні прогнози і розроблені раціональні про­позиції експертів;

3) повнота — сценарії повинні охоплювати усі можливі варіан­ти розвитку ситуації і відповідну реакцію підприємства.

Відповідно до запропонованого підходу процесу розроблення сценаріїв передує формулювання стратегічних гіпотез. Таким чи­ном, забезпечується якісна відмінність різних сценаріїв. На основі стратегічних гіпотез визначаються напрям і пріоритети розвитку, здійснюється ранжування пріоритетів, за результатами якого ви­значається черговість реалізації різних стратегій, розробляється комплекс відповідних засобів і методів реалізації запланованих напрямків діяльності. При реалізації сценарного підходу до моде­лювання стратегії важливо відрізняти сценарії і варіанти реалі­зації стратегії управління.

Так, наприклад, різноманітні варіанти реалізації стратегії ро­звитку підприємства ідентифікуються кількісним вимірником, таким як показники та коефіцієнти, що характеризують ціноутво­рення; взаємодію промислового підприємства з ринком виробни­чих ресурсів, грошей та цінних паперів; інвестиційну діяльність та управління персоналом.

При всій важливості цих інструментів необхідно зауважити, що з їх допомогою можна виділити та зіставити варіанти, які ба­зуються на подібних умовах функціонування та тих, що мають подібний характер використовуваних ресурсів і отримуваних ре­зультатів як економічного, так і соціального характеру.

Таким чином, кожен сценарій може мати декілька варіантів, що не суперечать один одному.

Беручи до уваги зазначені вище аспекти, сформулюємо зага­льну ідею підходу до моделювання стратегії розвитку. В основі запропонованого підходу лежить попереднє визначення середо­вища параметрів, що характеризують систему підприємства.

Виробнича система великого промислового підприємства ВАТ «КСЗ» є складною ймовірнісною системою, безпосередній вплив на діяльність якої здійснює велика кількість зовнішніх і внутрішніх факторів. При цьому досить складно спрогнозувати розвиток такої системи в різних ситуаціях і врахувати можливі ризики. Тому порядок і вимоги, необхідні для якісного моделю­вання стратегії розвитку підприємства, приводять до необхідності побудови економіко "виробничої моделі підприємства, в основу якої повинні бути покладені принципи оптимальності і пріорите­тного розвитку (функціонування) системи в різних ринкових і ви­робничих ситуаціях.

При побудові моделі одним із найважливіших завдань є вибір показників, що характеризують діяльність підприємства, а також виявлення внутрішніх та зовнішніх факторів, ступеня їх впливу і граничних значень у різних виробничих процесах та ситуаціях.

Виходячи з етапів механізму розроблення сценаріїв розвитку підприємства, спробуємо формалізувати даний процес з точки зо­ру економіко — математичного моделювання. На першому етапі проводиться установка кордонів предмета дослідження та його структурування, а також визначення показників, що характери­зують основні виробничі напрямки підприємства.

На наступному етапі розроблення сценаріїв розвитку підпри­ємства необхідно визначити три групи показників стратегічного розвитку ВАТ «КСЗ».

До першої групи відносять показники економічного зростання ВАТ «КСЗ»:

- темп приросту реалізованої продукції;

- темп приросту доданої вартості;

- темп приросту власного капіталу.

До другої групи показників стійкості входять:

- коефіцієнт загальної ліквідності;

- коефіцієнт маневреності;

- коефіцієнт платоспроможності;

- коефіцієнт оборотності.

Третю групу показників економічної ефективності складають:

- показник загальної рентабельності виробництва;

- показник рентабельності власного капіталу;

- показник фондовіддачі;

- показник оберненості запасів.

Таким чином, на основі перерахованих вище показників та ко­ефіцієнтів проводиться розрахунок трьох інтегральних оцінок, на підставі яких далі буде складена матриця сценаріїв стратегічного розвитку.

Пропонуємо виділяти такі види оцінок: оцінка росту Y; оцінка стійкості X; оцінка економічної ефективності Z.

При цьому кожна із трьох оцінок буде визначатися таким чи­ном:

П

Х = £ а - Хі,

І=1 т

Г = £Ьі • (4.5)

І=1

І

2 =Е с* ' ^ ’

*=1

Де X, Y>Z — відповідно оцінки стійкості, зростання та економіч­ної ефективності; xi, yj, zk — показники і коефіцієнти відповідних груп стійкості, зростання та економічної ефективності; аі, Ь, Ск — критерії значущості відповідних коефіцієнтів всередині групи, при цьому:

Xіа =ХЬ =Х°і =1 (4.6)

І=1 І=1 к=

Де п, т, 1 — кількість оцінок всередині відповідної групи.

Перш за все, визначаємо групи показників та коефіцієнтів

Стратегічного розвитку аналізованого підприємства та визначаємо кордони, спираючись на оцінки зростання, стійкості та економіч­ної ефективності головних конкурентів галузі. Розраховані три сценарії стратегічного розвитку ВАТ «КСЗ» зводимо в табли­цю 4.8.

Таблиця 4.8. Сценарії розвитку ВАТ «КСЗ» на 2013 рік на основі оцінок критеріїв значимості

Показник та коефіцієнт

О - і-

00 * о!? о ©

Сценарі

2013

І на р.

Сценарій

2013

ІІ на р.

Сценарій

2013

ІІІ на р.

Критерій

Значу­

Щості

Оцін­

Ка

Критерій

Значу­

Щості

Оці­

Нка

Критерій

Значу­

Щості

Оцін­

Ка

1

2

3

4

5

6

7

8

І група

У

У

У

Темп зростання реалізованої проду­кції

3,75

0,4

2,12

0,5

2,03

0,5

2,478

Темп зростання доданої вартості

2,62

0,2

0,1

0,2

Темп зростання власного капіталу

1,73

0,4

0,4

0,3

ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»

6,7

ВАТ «Запоріж - сталь»

5,8

Продовження таблиці 4.8

1

2

3

4

5

6

7

8

ІІ група

X

X

X

Коефіцієнт ліквідно­сті

2,17

0,2

1,168

0,3

1,629

0,4

2,231

Коефіцієнт манев­реності

0,61

0,1

0,2

0,1

Коефіцієнт плато­спроможності

1,9

0,4

0,3

0,2

Коефіцієнт оборот­ності

1,43

0,3

0,2

0,3

ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»

7,8

ВАТ «Запоріж - сталь»

6,01

ІІІ група

Т

Т

Т

Рентабельність

Виробництва

43,1

5

0,3

25,3

0,3

25,3

0,4

21,94

Рентабельність власних коштів

21,8

0,2

0,2

0,1

Фондовіддача

3,6

0,2

0,2

0,1

Оборотність запасів

28,1

0,2

0,2

0,3

Норма доданої вар­тості

7,01

0,1

0,1

0,1

ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»

32,4

ВАТ «Запоріж - сталь»

26,8

На наступному етапі проеціюємо стратегію розвитку ВАТ «КЗС» за трьома сценаріями на матрицю сценаріїв стратегі­чного розвитку підприємства таким чином, щоб стратегія розвит­ку являла собою траєкторію з одного квадрата в інший більш ви­щого ступеня (рис. 4.7).

Отриманий ламаний вектор (Аі, Ві, Сі) проеціюємо його назад відносно наших оцінок за групами показників, тобто перехід до подання сценарію у вигляді змістовного опису.

Спрогнозуємо основні техніко‘економічні показники діяльності ВАТ «КСЗ» на 2013 р. та отримані дані зведемо у таблицю 4.9.

Найбільш ефективною стратегією розвитку ВАТ «КСЗ» є стра­тегія за сценарієм «ІІІ», що знаходиться в рамках Yз, Х2, Z2. Саме у цьому квадраті підприємство досягне найбільших результатів зростання, стійкості та економічної ефективності порівняно з ос­новними конкурентами металургійної галузі.

Сценарне моделювання стратегії розвитку промислового підприємства (на прикладі ВАТ «КСЗ»)

Рис. 4. 7 Модель матриці сценаріїв стратегічного розвитку ВАТ «КСЗ» на 2013 рік

Таблиця 4.9. Прогнозні величини основних показників діяльності ВАТ «КСЗ» на 2013 р. у рамках моделі матриці сценаріїв

Показник

2008 р. Факт

Сценарій І на 2013р.

Сценарій ІІ на 2013р.

Сценарій ІІІ на 2013р.

2013 р. план

2013 р. план

2013 р. план

1

Обсяг реалізації, тн

225200

379145,9

384514,2

439845,7

2

Технічні можливості (оновлення ОФ), %

11

21,1

26,4

47,3

3

Темпи зростання реалізованої продукції

3,75

4,67

4,9

6,48

4

Рентабельність,0/.

42,2

58,9

60,6

92,7

5

Прибутковість, тис. грн.

794301

1365482,7

1205621,1

1745079,3

6

Собівартість, тис. грн

1085706

1398451

148630,8

1445074,7

7

Продуктивність праці, чол..

169,9

228,6

208,4

293,6

8

Відносна частка рин­ку, %

18

26,4

24,3

31,1

Аналізуючи обраний сценарій стратегічного розвитку аналізо­ваного підприємства, необхідно зазначити, що ВАТ «КСЗ» треба більш уваги приділяти оновленню та переозброєнню основних засобів, що приведе до збільшення виробничих потужностей, тим самим до зростання обсягів виробництва та якості продукції. На­ступними кроками будуть збільшення обсягів реалізованої проду­кції та збільшення відносної частки ринку металургійної галузі.

Треба зауважити, що відмітною особливістю методу сценаріїв є багатоваріантність, тобто розгляд декількох альтернативних варі­антів можливого розвитку підприємства. Групуючи обрані страте­гії в класи, можна визначити оптимальну стратегію впливу на ситуацію. Розроблений широкий спектр можливих альтернатив­них варіантів розвитку підприємства дозволяє більш повно ви­значити критичні ситуації для ухвалення рішень, а також визна­чити можливі наслідки пропонованих альтернативних варіантів стратегій з метою їх зіставлення та вибору найбільш ефективної. Якісно розроблений прогноз, що періодично актуалізується, є при цьому невід’ємною складовою процесу розроблення та ухвалення важливих управлінських рішень.

Таким чином, застосування сценарного підходу в процесі мо­делювання процесів розроблення та планування стратегії розвит­ку ВАТ «КСЗ» спроможне суттєво підвищити ефективність страте­гії розвитку, яка розробляється, що, у свою чергу, приведе до за­кріплення конкурентних позицій підприємства на ринку металу­ргійної галузі.