Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Шляхи досягнення кар’єри та успіху в бізнесі

У книзі Г. В. Щекіна «Як робити кар’єру» аналізуються результати опитування 700 керівників компаній різних галузей, проведених проф. Г Медгерісом (Австрія) та С. Какабадзе (Великобританія).

Керівників попросили проранжирувати за ступенем важливості фактори, які визначали розвиток їх кар’єри. Результати були такі:

1) особисте бажання зайняти високу посаду (людина, яка не ста­вить перед собою високих цілей, звичайно і не докладає особливих зу­силь до самовдосконалення, підвищення своєї кваліфікації, просуван­ня по службі);

2) уміння працювати з людьми;

3) готовність ризикувати і брати на себе відповідальність,

4) придбання широкого досвіду керівної роботи і виконання різних функцій до 35 - річного віку;

5) здатність генерувати більше ідей у порівнянні з колегами;

6) вміння при необхідності легко змінювати стиль управління;

7) висока професійна підготовка;

8) сімейна підтримка.

Свої особисті знання і види діяльності керівники ранжирували за ступенем важливості таким чином: прийняття рішень, самодисципліна, аналітичні здібності, гнучка поведінка, вміння правильно розподіляти свій час, знання справи.

При працевлаштуванні, одержанні вищої посади у бізнесі слід ке­руватись такими порадами:

1. Провести самооцінку своїх знань і навичок, готовності до само­стійних дій та прийняття рішень, визначити, яке місце (регіон, фірма) і яка робота більш зацікавлює потенційного претендента на посаду

2. Вивчити посадові інструкції, опис можливих робіт, щоб з’ясу­вати, які з них відповідають особистим бажанням, інтересам. Слід звернути увагу на відомості про необхідну професійну освіту вимоги, які висуваються до цих робіт наявність вакантних робочих місць, сис­тему оплати праці.

3. Вивчити ринок робочих місць у даній галузі і оцінити свої шанси.

Потрібно детально ознайомитись з конкретними посадами, які

Пропонуються, рівнем заробітної плати, умовами праці. Такі відомості можна отримати у засобах масової інформації (в газетах, журналах), мережі Інтернет

Певну допомогу у працевлаштуванні студентів-випускників нада­ють вищі навчальні заклади спільно з підприємствами різних форм влас­ності. У рекламних оголошеннях на вакантні посади висуваються різні вимоги до претендентів: рівень освіти, вік, практичний досвід у даній сфері діяльності, вміння працювати з сучасними комп’ютерними про­грамами, знання іноземної мови та ін.

4. Зробити вибір найоптимальнішого варіанту, оцінити свої шанси для зайняття пропонованої посади і скласти резюме.

У резюме стисло подаються автобіографія, досягнення у науковій і практичній діяльності. Це візитна картка потенційного претендента при виборі кар’єри.

Кар’єра найманого працівника переростає у кар’єру підприємця.

Цей процес може відбуватись таким чином:

• працівник комерційної фірми на основі вивчення кон’юнк турної ситуації правильно обирає товарну і ринкову нішу, про­водить успішні бізнес-операції і має можливість самостійно організувати свою фірму;

• менеджер вносить визначену частину вкладу (внеску) до ста­тутного фонду і стає рівноправним партнером-співвласником підприємства;

• головний бухгалтер купує акції, стає акціонером і членом реві­зійної комісії акціонерного товариства;

• науковець впроваджує ідею, одержує патент і створює підпри­ємство.

Варіанти переростання кар’єри найманого працівника у кар’єру підприємця подані на рис. 7 13.

Конкретна послідовність дій на шляху досягнення кар’єри підприє­мця залежить від особистих здібностей, менеджерського «таланту», підприємливості, фінансових можливостей, характеру зв’язків з пред­ставниками ділових кіл. Справжній підприємець - той, хто вміє управ­ляти справами і людьми, своїм особистим прикладом спонукає інших до роботи. Вчитися цій складній справі бажано вже на ранніх етапах кар’єри, до 30-річного віку Працівникам з високим потенціалом не­обхідно цілеспрямовано давати відповідальні, але посильні завдання, які вимагають колективних зусиль.

На кожному підприємстві повинен бути план підвищення ква­ліфікації персоналу Основні форми навчання — самопідготовка, кур­си підвищення кваліфікації, стажування, заочне навчання, участь у се­мінарах і конференціях, тренінг персоналу Будь-яка підготовка пра­цівника повинна бути зорієнтованою на потреби фірми, а також на інтереси і бажання працюючих.

Як свідчить зарубіжний та вітчизняний досвід, складовими успіху суб’єктів підприємницької діяльності є:

1. Приваблива бізнес-ідея у виробництві конкретного товару, який буде користуватись підвищеним попитом у покупців.

Підприємництво починається з ідеї, яка залежить від існуючих мож­ливостей. Незважаючи на те, що сучасне середовище не є ідеальним, бізнес-ідея у поєднанні з енергійними зусиллями і особистою ініціати­вою може призвести до чудових результатів.

Створення команди-однодумців дає імпульс творчого ставлення до справи, реалізації нових перспективних проектів, концентрації на го­ловному

Це досягається завдяки формуванню дружньої атмосфери спіл­кування і доброзичливих стосунків між працівниками фірми. Основою філософії бізнесу повинна стати концепція маркетингу

2. Ноу-хау - винахід як результат виявлення інтелектуального по­тенціалу висококваліфікованих фахівців. Це є суттєвим знаряддям у конкурентній боротьбі на товарному ринку в умовах прискорення нау­ково-технічного прогресу

3. Формування особистих контактів з партнерами по бізнесу та клієнтами.

Успіх досягається не тільки за рахунок знаходження вигідних поста­чальників, підприємств-покупців. Потрібно утримувати їх за допомогою різних інструментів маркетингу з тим, щоб клієнтура стала постійною, була більша впевненість і стабільність у подальшому нарощуванні мас­штабів бізнес-операцій. А це можливо тоді, коли запропонований якіс­ний товар відповідає вимогам і потребам кінцевих споживачів.

4. Наявність фінансових і матеріальних ресурсів для початкового ве­дення бізнесу

Шляхи досягнення кар’єри та успіху в бізнесі

Рис. 713. Переростання кар ’єри найманого працівника у кар ’єру підприємця

Зрозуміло, що для початківця потрібні не тільки кошти для дер­жавної реєстрації. Необхідно сформувати статутний капітал, заку­повувати сировину, матеріали, устаткування. Слід продумати й питан­ня щодо оренди приміщення під офіс фірми. Чим соліднішим буде розмір наявного капіталу, тим сприятливіші умови для ведення підприє­мницької діяльності. Обсяг потрібних ресурсів залежить від сфери бізне­су у виробництві він більший, у сфері обслуговування — менший.

5. Постійний пошук замовлень споживачів.

Безумовно, жодне підприємство об’єктивно не може існувати без достатнього портфелю замовлень. Ця робота повинна бути у полі зору працівників, які турбуються про майбутнє.

6. Державна підтримка малого бізнесу.

Послідовне проведення державної політики розвитку підпри­ємництва в Україні та її реалізація створює необхідні умови для забез­печення комерційного успіху підприємств різних форм власності.

Досвіддіяльності вітчизняних підприємств показав, що існує бага­то проблем економічного і психологічного характеру, які пере­шкоджають нормальному веденню бізнесу Серед цих проблем — не­спроможність знайти цікаву бізнес-ідею, забезпечену матеріальним потенціалом, обмеженість стартового капіталу, нездатність розробити оптимальну стратегію, неефективна система постачання свого товару, слабке стимулювання збуту, некомпетентність у питаннях управління, законодавства, оподаткування.

У несприятливому середовищі зменшується кількість потенційних підприємців, спроможних подолати суттєві труднощі. За кордоном деякі нові та прибуткові підприємства свідомо створюються у непривабливих з точки зору ефективності галузях, оскільки менше конкурентів, а зусил­ля, витрачені на заснування бізнес-справи, повністю окупаються.

Правильний вибір сфери діяльності дозволяє вивести підприємство на вищий рівень системи господарювання. Виробництво і сфера об­слуговування — це престижні галузі підприємництва. Задум підприєм­ця повинен спиратись на такі основні вміння: отримання прибутку, своє­часне розв’язання поточних проблем, передбачення ризикових ситу­ацій. Однак на товарному ринку він не один, а серед конкурентів. Конкурентна боротьба може вестись за вигідні ціни, більш вдале місце - розташування фірми або торгової точки. У таких умовах головна задача

— забезпечити збут продукції з тим, щоб окупити свої витрати. Якщо це не вдасться, то підприємство може стати банкрутом.

Ступінь безпеки залежить від стану створення підприємства. Так, на початковому етапі організаційної діяльності найбільша кількість невдач

Пов’язана з фінансуванням, браком власних коштів, а на подальших ета­пах — з невмінням забезпечити ритмічність, безперервну систему поста­чання сировини, матеріалів, товарів за прийнятними цінами.