Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Згідно із Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені законодавством, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фі­зичних осіб - підприємців включає:

• перевірку комплектності документів, які подаються державному ре­єстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

• перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;

• внесення відомостей про юридичну або фізичну особу - підприєм­ця до Єдиного державного реєстру;

• оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та випис­ки з Єдиного державного реєстру.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприє­мців проводиться державним реєстратором тільки у виконавчому ко­мітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцем зна­ходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної осо­би - підприємця.

Спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстра­ції є центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.

За проведення державної реєстрації стягується реєстраційний збір у такому розмірі:

• десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за прове­дення державної реєстрації юридичної особи;

• два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведен­ня державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Кошти, одержані як реєстраційний збір, зараховуються до місце­вого бюджету за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

Для проведення державної реєстрації юридична особа подає такі документи:

• заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

• копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

• два примірники установчих документів;

• документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за прове­дення державної реєстрації юридичної особи.

У разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законодав­ством встановлено вимоги щодо формування статутного фонду, дода­тково подається документ, що підтверджує внесення засновником (за­сновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

У разі державної реєстрації акціонерних товариств додатково по­дається звіт про проведення підписки на акції, який засвідчений Дер­жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

У разі державної реєстрації селянського (фермерського) госпо­дарства додатково подається копія державного акта на право приват­ної власності засновника на землю або копія державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посві­дчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про прове­дення державної реєстрації юридичної особи є датою державної ре­єстрації юридичної особи. Строк державної реєстрації юридичної осо­би не повинен перевищувати трьох робочих днів з дати надходження документів.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи повинно бути оформлене і видане засновнику або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи. Разом із свідоцтвом про дер­жавну реєстрацію юридичної особи засновнику або уповноваженій ним особі видається один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєст­рації юридичної особи.

Державний реєстратор зобов’ язаний не пізніше наступного робо­чого дня з дати державної реєстрації юридичної особи передати від­повідним органам статистики, Державної податкової служби, Пенсій­ного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах статис­тики, Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фон­дів соціального страхування є надходження до цих органів повідом­лення державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та відомостей з відповідної реєстраційної картки.

Для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має на­мір стати підприємцем, подаються такі документи:

• заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

• копія довідки про включення заявника до Державного реєстру фі­зичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів;

• документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за про­ведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Дата надходження документів на проведення державної реєстра­ції фізичної особи - підприємця вноситься до журналу обліку реєст­раційних дій.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про прове­дення державної реєстрації фізичної особи - підприємця є датою дер­жавної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Строк державної реєстрації фізичної особи - підприємця не по­винен перевищувати двох робочих днів з дати надходження докумен­тів для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця повинно бути оформлене державним реєстратором і видане (надіслане рекомендованим листом) заявнику не пізніше наступного робочого дня після дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця зобов’ язаний пере­дати відповідним органам статистики, Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідом­лення про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприє­мця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця для взяття його на облік.

Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та (або) імені, та (або) по батькові або місця проживання фі­зичної особи - підприємця підлягають обов’язковій державній реєст­рації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного держав­ного реєстру.