Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

СКЛАДАННЯ РІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Із метою контролю за фактичним надходженням грошових кош­тів та їх витрачанням у процесі господарської діяльності здійснюється планування діяльності державних підприємств.

Фінансовий план є орієнтиром у фінансовій роботі підприємств, який характеризує обсяг фінансових ресурсів, необхідних для госпо­дарської діяльності. Фінансовий план підприємства складається на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очі­кувані фінансові результати в запланованому році. Він містить також довідкову інформацію про фактичні показники минулого року та пла­нові показники поточного року.

Фінансовий план підприємства повинен забезпечувати зростання фінансових результатів діяльності, отримання валового прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути меншим, ніж прогнозні та планові показники поточного року, розраховані на базі фактично досягнутих показників I кварталу поточного року та прогнозних пока­зників II, III і IV кварталів поточного року з урахуванням прогнозова­ного рівня інфляції.

Проект фінансового плану підприємства у паперовому та елект­ронному вигляді подається органу, уповноваженому управляти дер­жавним майном або корпоративними правами держави до 15 червня року, що передує плановому.

У такому ж порядку проект фінансового плану підприємства, за­сновником якого є Кабінет Міністрів України, подається центрально­му органу виконавчої влади, який відповідає за забезпечення реаліза­ції державної політики у відповідній сфері.

До проекту фінансового плану підприємства додається поясню­вальна записка, яка включає результати аналізу його фінансово - господарської діяльності за попередній рік, а також показники госпо­дарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік.

У разі зменшення чистого доходу (виручки) від реалізації проду­кції (товарів, робіт, послуг), валового прибутку або чистого прибутку порівняно із прогнозними та запланованими показниками поточного року підприємство обов’язково подає також обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.

ЯКщО необхідно, органи управління державним майном або кор­поративними правами держави та органи, які відповідають за забезпе­чення реалізації державної політики у відповідній сфері, можуть са­мостійно встановлювати диференційовані строки подання проектів фінансових планів підприємств, але не пізніше 15 червня року, що пе­редує плановому.

Органи, які уповноважені управляти державним майном або кор­поративними правами держави, у місячний строк здійснюють аналіз проекту фінансового плану підприємства з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки, приймають рішення щодо за­твердження (погодження) фінансового плану або повернення його на доопрацювання та в письмовій формі повідомляють підприємство про прийняте рішення.

Органи, які уповноважені управляти державним майном або кор­поративними правами держави, подають у паперовому та електрон­ному вигляді Міністерству фінансів України до 15 липня року, що пе­редує плановому, для врахування при формуванні державного бюджету лише зведені основні фінансові показники підприємства з відміткою “Розглянуто”, за винятком підприємств, які є суб’єктами природних монополій, або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. грн., та підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів України.

Органи, які уповноважені управляти державним майном, затвер­джують фінансовий план підприємства, а органи, які уповноважені управляти корпоративними правами держави, або затверджують фі­нансовий план підприємства, або погоджують проект фінансового плану підприємства до 1 вересня року, що передує плановому, та в паперовому й електронному вигляді подають до Міністерства еконо­міки України і Міністерства фінансів України завізовані та завірені печаткою копії затверджених (погоджених) фінансових планів під­приємств разом із пояснювальною запискою.

Органи, до сфери управління яких належать підприємства, що є суб’єктами природних монополій, підприємства, плановий розрахун­ковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. грн., та органи, які відповідають за забезпечення реалізації державної політики у від­повідній сфері стосовно підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів України, подають до 1 липня року, що передує плановому, на погодження Міністерству економіки України і Міністерству фінан­сів України в паперовому й електронному вигляді проект фінансового плану підприємства з відміткою “Розглянуто”, пояснювальну записку, висновок до нього та завізований в установленому порядку проект рішення Кабінету Міністрів України.

До проекту фінансового плану підприємства додаються в паперо­вому й електронному вигляді:

• баланси підприємства на 31 грудня минулого року і на останню звітну дату (31 березня року, у якому складається фінансовий план);

• звіти про фінансові результати підприємства за 12 місяців минуло­го року і за останній звітний період (I квартал року, у якому скла­дається фінансовий план);

• звіт про рух грошових коштів за 12 місяців минулого року;

• звіт про власний капітал за 12 місяців минулого року;

• примітки до річної фінансової звітності за минулий рік;

• декларація з податку на прибуток за 12 місяців минулого року;

• стратегія розвитку та інвестиційний план підприємства на серед - ньострокову перспективу (3-5 років).

Якщо проект фінансового плану підприємства не відповідає ви­могам та встановленій формі, він вважається неподаним.

Міністерство економіки України і Міністерство фінансів України після надходження проекту фінансового плану підприємства, поясню­вальної записки та висновку до нього в місячний строк опрацьовують матеріали та приймають рішення про погодження або повернення на доопрацювання фінансового плану підприємства, що є суб’єктом при­родних монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чис­того прибутку якого перевищує 50 млн. грн., та підприємства, заснов­ником якого є Кабінет Міністрів України. Про прийняте рішення Міністерство економіки України і Міністерство фінансів України в письмовій формі повідомляють орган, який уповноважений управляти державним майном або корпоративними правами держави, або орган, який відповідє за забезпечення реалізації державної політики у відпо­відній сфері.

У разі повернення проекту фінансового плану підприємства на доопрацювання орган, уповноважений управляти державним майном або корпоративними правами держави, або орган, який відповідає за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері, про­тягом 10 днів з дня надходження проекту забезпечує його доопрацю­вання з урахуванням зауважень Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України та подає його на повторне погодження до Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України.

У разі прийняття Міністерством економіки України і Міністерст­вом фінансів України рішення про повторне повернення на доопра­цювання проекту фінансового плану підприємства, що є суб’єктом природних монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 млн. грн., та підприємства, за­сновником якого є Кабінет Міністрів України, він подається повторно на погодження до Міністерства фінансів України і Міністерства еко­номіки України тільки за результатами узгоджувальної наради, яка проводиться органом, уповноваженим управляти державним майном або корпоративними правами держави, або органом, який відповідає за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері, за участі представників підприємства, Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України.

Міністерство економіки України і Міністерство фінансів України не пізніше ніж у місячний строк від дати надходження проекту рішен­ня Кабінету Міністрів України щодо затвердження фінансового плану підприємства та проекту фінансового плану підприємства, що є суб’єктом природних монополій, підприємства, плановий розрахунко­вий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 млн. грн., та підпри­ємства, засновником якого є Кабінет Міністрів України, з пояснюва­льною запискою та висновком до нього опрацьовують матеріали та приймають рішення про погодження цих проектів.

Погоджують фінансовий план та візують проект відповідного рішення Кабінету Міністрів України міністр економіки України і міністр фінансів України або особи, які їх заміщують.

Після погодження Міністерством економіки України і Міністерс­твом фінансів України проекту рішення Кабінету Міністрів України та проекту фінансового плану підприємства, що є суб’єктом природ­них монополій, підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 млн. грн., та підприємства, засновником якого є Кабінет Міністрів України, орган, уповноважений управляти державним майном або корпоративними правами держави, або орган, який відповідає за забезпечення реалізації державної політики у від­повідній сфері, погоджує проект рішення Кабінету Міністрів України з Міністерством юстиції України та подає погоджений Міністерством юстиції України проект рішення Кабінету Міністрів України і проект фінансового плану підприємства на затвердження Кабінету Міністрів України до 10 серпня року, що передує плановому.

Органи, уповноважені управляти державним майном або корпо­ративними правами держави, подають Міністерству економіки Украї­ни до 1 серпня року, що передує плановому, зведені показники фінан­сових планів підприємств з відміткою “Розглянуто” і завізовані та завірені печаткою копії проектів фінансових планів підприємств, за винятком підприємств, що є суб’єктами природних монополій, під­приємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких пе­ревищує 50 млн. грн., та підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів України.

Окремо подаються зведені показники фінансових планів підприємств, що є суб’єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. грн., та підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів України, з відміткою “Розглянуто” і завізовані та завірені печаткою копії проектів фінансових планів цих підприємств.

Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситися один раз на рік, у якому затверджувався фінансовий план, та не більше двох разів протягом планового року. Зміни до фінансово­го плану підприємства не можуть вноситися у періоди, за якими минув строк звітування.

Проект змін до фінансового плану підприємства з пояснюваль­ною запискою про причини змін готується підприємством і подається органам, уповноваженим управляти державним майном або корпора­тивними правами держави, органам, які відповідають за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Органи, які уповноважені управляти державним майном або кор­поративними правами держави, у двотижневий строк приймають рішення про внесення змін до фінансового плану підприємства та подають змінений фінансовий план підприємства до Міністерства еко­номіки України і Міністерства фінансів України із зазначенням під­став унесення змін до нього.

Органи, до сфери управління яких належать підприємства, що є суб’єктами природних монополій, підприємства, плановий розрахун­ковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. грн., та органи, відповідальні за забезпечення реалізації державної політики у відпові­дній сфері, щодо підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів України, подають завізований проект рішення Кабінету Міністрів України та проект зміненого фінансового плану підприємства на по­годження до Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України.

Мотивована відмова про підстави відхилення змін до фінансово­го плану підприємства надсилається у письмовій формі.

Міністерство фінансів України може залучати до розгляду проек­тів фінансових планів підприємств працівників Державної податкової адміністрації України.

Міністерство фінансів України здійснює моніторинг затвердже­них (погоджених) фінансових планів підприємств державного сектора економіки щодо органів, уповноважених управляти державним май­ном або корпоративними правами держави, та органів, які відповіда­ють за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері.

Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підпри­ємств, а також за виконанням показників затверджених фінансових пла­нів підприємств здійснюють органи, уповноважені управляти держав­ним майном або корпоративними правами держави, та органи, які відповідають за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері. Відповідальність за достовірність та обґрунтованість плануван­ня окремих показників несе керівник підприємства.

Звіт про виконання фінансового плану в паперовому й електрон­ному вигляді підприємство надає органам, які уповноважені управля­ти державним майном або корпоративними правами держави, та орга­нам, які відповідають за забезпечення реалізації державної політики у відповідній сфері, щокварталу в строки, установлені для подання фі­нансової звітності, разом із пояснювальною запискою щодо результа­тів діяльності за квартал та із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квар­тал подається разом із звітом про виконання фінансового плану під­приємства за рік.

Органи, які уповноважені управляти державним майном або кор­поративними правами держави, та органи, відповідальні за забезпе­чення реалізації державної політики у відповідній сфері, подають Міністерству економіки України окремо зведені показники виконання фінансових планів:

• державними комерційними та казенними підприємствами;

• господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі.

Зведені показники виконання фінансових планів подаються в строки:

• за IV квартал звітного року та звітний рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

• за звітні квартали поточного року - до 31 травня, 31 серпня та

30 листопада кожного року.

До зведених показників виконання фінансових планів підпри­ємств додаються:

• довідка про загальну кількість підприємств, кількість підприємств, яким були затверджені фінансові плани та які звітували про вико­нання фінансових планів, у тому числі кількість прибуткових та збиткових підприємств;

• пояснювальна записка.

Органи, які уповноважені управляти державним майном або кор­поративними правами держави, та органи, які відповідають за забез­печення реалізації державної політики у відповідній сфері, щодо під­приємств, які є суб’єктами природних монополій, підприємств, плано­вий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. грн., та підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів України, подають до Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України звіти про виконання показників фінансових планів окремо щодо кожного підприємства.

До звіту про виконання показників фінансових планів підпри­ємств, що є суб’єктами природних монополій, підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. грн., та підприємств, засновником яких є Кабінет Міністрів України, крім зазначених матеріалів, додаються:

• баланс підприємства на останню звітну дату з розшифруванням статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

• звіт про фінансові результати підприємства за останній звітний період (I квартал, півріччя, 9 місяців або 1 рік). Міністерство економіки України здійснює узагальнення й аналіз отриманої інформації та подає її до Кабінету Міністрів України і Міністерства фінансів України:

• за IV квартал звітного року та звітний рік - до 31 травня року, що настає за звітним періодом;

• за звітні квартали поточного року - до 30 червня, 30 вересня та

31 грудня.

У сучасних ринкових умовах діють фактори, що обмежують вико­ристання фінансового планування на державних підприємствах, а саме:

1) високий ступінь невизначеності на українському ринку, пов’язаний з глобальними змінами у всіх сферах скспільного життя;

2) відсутність ефективної нормативно-правової бази у сфері внутріш - ньофірмового фінансового планування;

3) обмеженість фінансових можливостей для здійснення фінансових розробок у галузі планування на підприємствах.