Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Способи погашення кредиту

Порядок погашення кредиту — це спосіб погашення основної його суми і нарахованих відсотків. Кредит погашають повністю після закінчення терміну кредитної угоди або поступово, частина­ми. Відсоток нараховують на суму непогашеного кредиту.

За способом погашення позики можуть бути: до запитання; з погашенням у відповідний термін; з довготерміновим погашенням.

За позиками до запитання термін повного повернення конкрет­но не визначається і погашення відбувається на вимогу банку.

Позика може погашатися підприємством не тільки відповідно до кредитного договору, а й достроково (на вимогу кредитора або за бажанням підприємства).

За характером погашення кредити поділяють на такі види:

♦ дисконтні;

* позики, які погашають поступово — щомісяця, щокварталу, раз на півроку, щороку;

*

Розділ 10

подпись: розділ 10Позики, які погашають одноразовим платежем, після закін­чення терміну позики, тобто підприємство одночасно сплачує бан­ку суму основного боргу та нарахованих відсотків;

• амортизаційні (здійснюється поступова виплата основного бор­гу та відсотків рівномірними внесками).

Можуть бути й інші способи погашення, які визначають у кре-

* дитному договорі (наприклад, надання підприємству пільгового

Періоду кредитування, тобто відстрочки погашення кредиту).

На відміну від звичайних, надання дисконтних позик передба­чає утримання позикового відсотка (дисконту) під час видачі кредиту.

Законодавством. України видачу дисконтних позик заборонено.

За погашення періодичними внесками деяка частка основної суми кредиту сплачується однаковими внесками впродовж термі­ну дії кредитної угоди, а більша частина його — після закінчення терміну кредиту.

За «амортизаційного» погашення основну суму кредиту підпри­ємства сплачують поступово. Платежі здійснюються однаковими сумами регулярно і включають відповідну частину суми основного боргу і відсотків. Разом з останнім внеском погашають залишкову суму кредиту.

Погашення однаковими внесками передбачає, що кожний на­ступний платіж менший за попередній, оскільки відсоткові ви­плати з часом знижуються.

Інші способи погашення кредиту:

* порядок погашення може бути пов’язаний з доходами від за­ходу, що кредитується (погашення кредиту з перервою, тобто з пільговим періодом, а регулярні внески для погашення здійсню­ється тільки тоді, коли проект починає давати дохід);

♦ внески для погашення основної суми кредиту здійснюються нерегулярно й неоднаковими сумами.

Джерелами погашення кредиту підприємством можуть бути: виручка від реалізації продукції, отримана підприємством у про­цесі реалізації проекту кредитування; виручка від реалізації про­дукції власного виробництва, не пов’язаного з проектом кредиту­вання; інші кошти від господарської діяльності.

Умови погашення кредиту обумовлюються під час підписання договору підприємства з банком, виходячи з: цільового спряму­вання кредиту; обсягів та терміну позики; порядку та термінів надходження коштів на рахунок підприємства; сезонності та цик­лічності виробництва; рівня платоспроможності та надійності ма­теріального забезпечення підприємства тощо.

Відсотки за користування кредитом нараховують щомісяця в розмірі, передбаченому кредитним договором. Сплата відсотків здійснюється за фактичну кількість днів користування позикою.

339

подпись: 339Підприємство може звернутися до банківської установи з про­ханням переглянути графік погашення заборгованості та нараху­вання відсотків. Банк може зважити на клопотання, якщо підпри­ємство доведе об’єктивну неможливість отримання передбаченого бізнес-планом доходу в обсязі, достатньому для погашення пози­ки. За згоди банку підприємство укладає з ним або додаткову кре­дитну угоду, або коригує лише графік зміни термінів часткових ' платежів. а

•'-у* »X* тґТ* "Х* ■''ЗГ'* ■’"ЗР* •’ТГ4* •"У* •'Т'* •'У4* •'Т**

Умови погашення кредитів суттєво впливають на фінансовий стан суб’єктів господарювання.