Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Спотові, форвардні і ф’ючерсні контракти

Біржові угоди з реальним товаром (спот, форвард) укладають з метою фізичного переходу товару від продавця до покупця на умовах, передбачених угодою.

Угоди з коротким терміном поставки (спот) передбачають не­гайне передавання товару покупцеві на умовах контракту. Ви­конання угод починається з моменту їх укладання, а поставка здійснюється у термін від 1 до ЗО днів. За таких угод важливою є. практика розподілення витрат на зберігання та страхування то­вару. Так, витрати на зберігання товару та вартість його стра­хування до моменту продажу відносять на рахунок продавця, а після укладання угоди, тобто після продажу — на рахунок по­купця.

Механізм використання угод за умовами спот досить простий. Товар, який є на зберіганні (що підтверджено відповідними доку­ментами, наприклад, ф. ІЗ-ХПП), виставляють на продаж. Покуп­ці відповідно підтверджують свою платоспроможність. Після укладання угоди покупець перераховує кошти на поточний раху­нок біржі і тільки після цього починається відвантаження товару. У разі несплати за угодою у визначені терміни угоду анулюють, а гарантійний внесок покупця (не менше ніж 0,5 % суми угоди) спрямовується на користь продавця.

Угоди з відстроченою поставкою, або форвард — це взаємне пе­редавання прав і обов’язків на реальний товар з відстроченим тер­міном поставки. Такі угоди оформляють як договори поставки. Продавець бере зобов’язання здійснити поставку закупленого то­вару у термін, обумовлений угодою, а покупець — прийняти товар та здійснити оплату за цінами контракту у разі, якщо відсутні пов­ний розрахунок чи передоплата під час укладання угоди.

Особливість угоди за умовами форвард полягає в різниці у часі укладання угоди та поставкою товару покупцеві. Тривалість пері­оду між моментом укладання угоди та поставкою товару встанов­лює біржа залежно від його асортименту. Так, на аграрну продук­цію — це 3, б, 9 місяців.

Розділ 10

подпись: розділ 10Об’єктом торгівлі в разі форвардних угод зазвичай є товар, який буде вироблено (вирощено) на момент його поставки.

Переваги укладання таких угод виявляються в значній еко­номії витрат на зберігання продукції, а основне — дають змогу товаровиробнику самому авансувати майбутнє виробництво.

Однак у разі укладання угоди з відстроченою поставкою існує

0 ризик непостачання товару в обумовлені терміни та кінцевих роз-

* рахунків у разі передбаченої угодою передоплати. На товарних

340 *'*'* *'*'* *ТГ* "ТГ* *ТГ* *'*'• *ТГ* *ТГ* *ТГ* *тг* *тг* *тг» *тг*

Біржах України застосовується механізм страхування від таких ризиків з використанням послуг вітчизняних та іноземних страхо­вих компаній.

Ф’ючерсні угоди — це взаємне передавання прав і зобов’язань щодо стандартних контрактів на поставку біржового товару, отже, передбачається купівля або продаж не реального товару, а тільки контракту на нього впродовж певного періоду. Реалізується не то­вар, а контракт. Укладання таких угод здійснюється не з метою куиівлі-продажу реального товару, а для його страхування від можливих несприятливих змін ціни. їх укладають за стандарти­зованими умовами на основі біржових типових контрактів щодо кожного виду товару. Об’єктом ф’ючерсної угоди може бути тільки один вид, продукції визначеної якісної характеристики.

Ф’ючерсні угоди укладають не на обсяги товару, а тільки на визначену кількість контрактів. Сумарні обсяги певного виду товару за ф’ючерсними угодами визначаються кількістю контрак­тів, а обсяги певного виду товару в кожному контракті стандар­тизовані.

Мета укладання ф’ючерсної угоди полягає в отриманні різниці між ціною контракту на момент його укладання та ціною на день закінчення контракту. Якщо за цей період ціна зросте, то прода­вець програє. Для виплати різниці між ціною в контракті та ре­альною ціною, що склалася на ринку, продавець укладає офсетну, або зустрічну (протилежну) угоду, тобто угоду на купівлю такої самої партії товарів за новою, вже реальною ціною на момент за­кінчення терміну ф’ючерсної угоди. Покупець також укладає оф­сетну угоду на продаж такої самої партії товару за новою ціною й отримує виграну різницю. В разі укладання офсетної угоди ф’ючерсна угода ліквідовується.

Однією з умов ф’ючерсної торгівлі є наявність обслуговування з боку Розрахункової палати. Після реєстрації ф’ючерсної угоди її контрагенти (покупець і продавець) припиняють взаємовідносини як сторони, оскільки відтепер мають стосунки винятково з Розра­хунковою палатою.

У момент укладання ф’ючерсної угоди покупець і продавець вносять гарантійну заставу в розмірі до 18 % вартості контракту на окремий рахунок. У місяць поставки товару за цим контрак­том гарантійний завдаток повинен становити 100 % вартості то­вару.

Щодня за всіма ф’ючерсними контрактами, які не були лікві­довані впродовж біржового дня, проводять розрахунки. У разі під­вищення цін сторона, яка продала контракт (продавець), повинна до початку наступного біржового дня (сесії) сплатити брокеру, а той — Розрахунковій палаті різницю між ціною, зареєстрованою під час закриття попереднього біржового дня, та ціною, зареєстро - ' ваною під час закриття поточного біржового дня. ...

Розрахункова палата, у свого чергу, нараховує або сплачує бро - керу-покупцю, а він — своєму клієнтові позитивну для нього різ­ницю. Із зниженням ціни дія відбувається навпаки — покупець вносить різницю цін брокеру, а той — Розрахунковій палаті, яка передає їх продавцю.

Ш£Г"

:• Облік і звітність у підприємницькій діяльності та їх особливості в аграрній сфері

І

- ‘ .

Щ. рГ-£

* • ;

■. ' -

Ж

«ля /З 2001 ^ ф£'> м?,(і(й Г-МК* 1003:

"г -. ,гл V ■' «Кг V і