Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Спрощена форма ведення бухгалтерського обліку фермерських господарств

Основним регістром за спрощеною формою обліку є Журнал реєстрації господарських операцій, де господарські операції відо­бражуються за принципом подвійного запису. Важливим призна - 60

Ченням Журналу реєстрації господарських операцій є визначення фінансового результату на підставі сформованих протягом звітного періоду доходів та витрат, зареєстрованих у журналі та підтвердже­них первинними документами. В Журналі забезпечується автома­тичний контроль арифметичних помилок, ведення записів макси­мально пристосоване для складання форм балансу і звітності.

Першим записом до Журналу переносять вступний баланс за кожною статтею та загальним підсумком.

Сума обороту початкового сальдо за рахунками Журналу ре­єстрації відповідає підсумку вступного балансу.

Всі подальші документи проводять до Журналу в хронологічно­му порядку, суцільна нумерація господарських операцій зберігаєть­ся до кінця господарського року. Зміст господарських операцій ви­кладається довільно.

В наведеному Журналі передбачені такі рахунки: Фінансові ре­зультати (Витрати, Доходи), Розрахунки з бюджетом, Розрахунки з організаціями та особами, Розрахунки з оплати праці, Поточний рахунок, Готівка, Власний капітал, Основні засоби, Знос основних засобів, Витрати за рахунок доходу та контрольна графа Сума обо­роту.

По кожній операції сума записується двічі - на дебеті та кредиті, тим самим зберігається принцип подвійного запису та показується зміна засобів та їх джерел. Сума оборотів по дебету повинна дорів­нювати сумі оборотів по кредиту і контрольній сумі обороту за кож­ною позицією.

На рахунку «Витрати» записують суми використанні на при­дбання виробничих запасів (насіння, мінеральних добрив, засобів за­хисту рослин, палива), оплату послуг і робіт зі сторони, відсотки за банківські кредити, оплату праці найманих осіб. Записи у витрати ро­блять під час проведення фактичної оплати, або при надходженні цін­ностей - за подією, яка відбулась першою: оплата чи нарахування.

На рахунку «Доходи» записують суми, отримані від реалізації готової продукції, тварин, робіт та послуг. Запис роблять у міру над­ходження коштів. Якщо продукція реалізована, а оплата ще не на­дійшла, використовують рахунок «Розрахунки з організаціями та особами».

На рахунку «Розрахунки з бюджетом» записують суми подат­кового кредиту та податкових зобов’язань, які виникають під час розрахункових операцій. Даний рахунок використовується для контролю розрахунків з бюджетом за непрямими податками (ПДВ, акцизний збір) та складання податкової декларації.

На рахунку «Розрахунки з організаціями та особами» відо­бражають стан розрахунків, заборгованість, яку має сплатити гос­подарству інша юридична чи фізична особа, та суми, перераховані (сплачені) господарством в погашення власної заборгованості ін­шим організаціям чи особам та зазначають виникнення заборгова­ності господарства та погашення боргу іншими організаціями.

На рахунках «Поточний рахунок» та «Готівка» обліковують гро­шові кошти, що зберігаються на поточному рахунку в банку та касі господарства.

На рахунку «Власний капітал» обліковують рух власного капі­талу - по дебету зменшення, а по кредиту - збільшення.

Джерелами формування активів підприємства є власні та позикові кошти. В момент створення підприємства його стартовий капітал вті­люється в активах, інвестованих засновниками (учасниками), і пред­ставляє собою вартість майна підприємства. Здійснюючи підприєм­ницьку діяльність, підприємство також використовує залучені кошти, в результаті чого виникають борги. Боргові зобов’язання підтверджу­ють права і вимоги кредиторів щодо активів підприємства (А = 3 + К) і мають вищий пріоритет порівняно з вимогами власників. Тому влас­ний капітал підприємства визначається як різниця між вартістю його майна і борговими зобов'язаннями: К = А - 3.

Власний капітал - це загальна вартість засобів підприємства, які належать йому на правах власності і використовуються ним для формування його активів. Такі активи формуються за рахунок ін­вестованого в них власного капіталу і представляють собою чисті активи підприємства.

До власного капіталу відносяться: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал.

На рахунку «Основні засоби» по дебету показують придбання основних засобів і капітальні інвестиції (витрати на будівництво і виготовлення основних засобів або закладку багаторічних на­саджень власними силами). Витрати на придбання основних засобів не включаються у витрати виробництва, а тому не відображуються по рахунку «Витрати».

На рахунку «Знос основних засобів» показують нарахування амортизації. Амортизацію (знос) включають у витрати, відобра­жуючи на рахунку «Витрати» і кредиту рахунка «Знос основних за­собів».

Для контролю записів за звітний період, крім перевірки запису кожної операції, використовують таку рівність: записи за звітний період за дебетовими оборотами рівні кредитовим оборотам.

За певний період, як правило, за місяць, рік (у нашому прикладі за рік) підсумовують обороти по рахунках і визначають залишки, за якими складають баланс, який має назву - Оборотний баланс. Періодичність завершення записів на рахунках залежить від періо­дичності подання звітності та необхідності визначення фінансових результатів.

Спрощена форма бухгалтерського обліку використовується ма­лими підприємствами у випадку, якщо не виконуються умови для застосування простої форми бухгалтерського обліку або за власним вибором суб’єкта господарювання. Вона передбачає узагальнен­ня інформації про господарські операції в таких регістрах бухгал­терського обліку (табл. 2.4):

У кінці року за даними Журналу розраховують фінансовий ре­зультат фермерського господарства як різницю підсумків рахунків «Доходи» та «Витрати».

Сума будь-якої операції відображається у Відомості обліку за рахунками, що кредитуються, у графі рахунку, що дебетується, і водночас (за сумою операції або за загальним підсумком оборотів за місяць) у Відомості обліку по рахунку, що дебетується, із зазна­ченням кореспондуючого рахунка.

Залишки коштів за Відомістю мають бути зіставлені з відповід­ними даними первинних та зведених документів, на підставі яких було зроблено відповідні записи. До таких документів можна відне­сти звіт касира, банківські виписки тощо.

У Відомостях обов’язково зазначається місяць, за який вони складаються.

Регістр бухгалтер­ського обліку

Розділи регістру

Рахунки спро­щеного Плану рахунків

Відображувана інформація (господарські операції)

Обсяг, формат регістру

1

2

3

4

5

Відомість 1-м (додаток 3)

Розділ І. Облік готівки та грошових документів

ЗО «Каса»

Облік та узагальнення інформації про грошову готівку і грошові документи

На 2 сторінках формату АЗ

Розділ II (зворотній бік). Облік грошових коштів та їх еквівалентів

31 «Рахунки в банках»

Облік та узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках у банках, еквівалентах гро­шових коштів та грошових коштах у дорозі

26 «Готова про­дукція»

Облік та узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготівельні витрати і торгову націнку

Відомість 3-м (додаток 5)

Розділ І. Облік роз­рахунків з дебіторами та кредиторами, за податками та платежами, облік довго-строкових зобов’язань і доходів май-бутніх періодів

37 «Розрахунки з різними дебіто­рами»

Облік та узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками, з підзвітними осо­бами, з іншими дебіторами, про короткострокові векселі одержані, про резерв сумнівних боргів

На 2 сторінках формату АЗ

55 «Інші дов­гострокові зобов’язання»

Облік та узагальнення інформації про довго­строкові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов’язання за облігаціями, довгострокові зобов’язання з оренди та інші довгострокові зобов’язання

64 «Розрахунки за податками та платежами»

Облік та узагальнення інформації про розрахунки за податками, обов’язковими платежами, про по­даткові зобов’язання, податковий кредит, роз­рахунки за пенсійним забезпеченням, соціальним страхуванням, страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним страхуванням і страхуванням майна

Таблиця 2.4

Сі

подпись: сі

Призначення реєстрів для спрощеної форми обліку

подпись: призначення реєстрів для спрощеної форми обліку

Організація обліку у фермерських господарствах

подпись: організація обліку у фермерських господарствах

Продовження табл. 2.4

68 «Розрахунки за іншими операці­ями»

Облік та узагальнення інформації про роз­рахунки з постачальни-ками та підрядниками, з учасниками, про короткострокові позики, короткострокові векселі видані, поточну забор­гованість за довгостроковими зобов’язаннями і розрахунки за іншими операціями

69 «Доходи май­бутніх періодів»

Облік та узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів

Розділ II (зворотній бік). Облік розрахун­ків з оплати праці

66 «Розрахунки за виплатами праців­никам»

Облік та узагальнення інформації про роз­рахунки з оплати праці

Відомість 4-м (додаток 6)

Розділ І. Облік нео­боротних активів та зносу

10 «Основні за­соби»

Облік та узагальнення інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи

На 2 сторінках формату АЗ

13 «Знос (аморти­зація) необорот­них активів»

Облік та узагальнення інформації про знос основних засобів, інших необоротних матері­альних активів та нематеріальних активів

Розділ II (зворотній бік). Облік капіталь­них і фінансових інвестицій та інших необоротних активів

14 «Довгостро­кові фінансові інвестиції»

Облік та узагальнення інформації про довго­строкові фінансові інвестиції

15 «Капітальні інвестиції»

Облік та узагальнення інформації про капі­тальні інвестиції

18 «Інші необорот­ні активи»

Облік та узагальнення інформації про дов­гострокову дебіторську заборгованість, інші необоротні активи

35 «Поточні фінансові інвес­тиції»

Облік та узагальнення інформації про поточні фінансові інвестиції

Розділ 2. Особливості побудови бухгалтерського обліку

подпись: розділ 2. особливості побудови бухгалтерського облікуО

Ел

Сі

Сі

подпись: сі
сі

Організація обліку у фермерських господарствах

подпись: організація обліку у фермерських господарствахПродовження табл. 2.4

Відомість 5-м (додаток 7)

Розділ І. Облік ви­трат

84 «Інші операцій­ні витрати»

Облік та узагальнення інформації про елементи витрат операційної діяльності: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію, інші операційні витрати

На 4 сторінках формату АЗ

85 «Інші затрати»

Облік та узагальнення інформації про неопе - раційні витрати звичайної діяльності, податок на прибуток і надзвичайні витрати

Розділ II. Облік ви­трат на виробництво

23 «Виробництво»

Облік та узагальнення інформації про витрати на основне і допоміжні виробництва, виробничий брак

Розділ III. Облік доходів і фінансових результатів

44 «Нерозподілені прибутки (непо­криті збитки)»

Облік та узагальнення інформації про нероз­поділені прибутки (непокриті збитки), про використання прибутку

70 «Доходи»

Облік та узагальнення інформації про доходи від реалізації, інші операційні, інші звичайні та надзвичайні доходи, вирахування з доходу

79 «Фінансові результати»

Облік та узагальнення інформації про фінан­сові результати

Розділ IV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів

39 «Витрати май­бутніх періодів»

Облік та узагальнення інформації про витрати майбутніх періодів

40 «Власний капітал»

Облік та узагальнення інформації про статут­ний, пайовий, додатковий, резервний, неопла - чений та вилучений капітал

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

Облік та узагальнення інформації про забез­печення майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування та цільові надходження

Оборотно - сальдова відо­мість (додаток 8)

Немає

Усі рахунки спрощеного Плану рахунків

Узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку по кожному рахунку бухгалтерського обліку ( по дебету і по кредиту кожного рахун­ка окремо)

На 1 сторінці формату АЗ