Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності

19 вересня 1999 р. набув чинності Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28.06.99 р. N8 746/99. Згідно із цим указом спрощена система оподаткування, обліку та звітнос­ті запроваджується для таких суб’єктів малого підприємництва:

1) фізичних осіб, у трудових відносинах з якими, включаючи членів їхніх сімей, упродовж року перебуває не більше ніж 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, по­слуг) за рік не перевищує 500 тис. грн;

2) юридичних осіб, у яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реаліза­ції продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн грн.

Фізичні особи — суб’єкти малого підприємництва мають право самостійно вибирати спосіб оподаткування доходів за єдиним по­датком отриманням свідоцтва про сплату єдиного податку. Ставка його встановлюється місцевими радами за місцем реєстрації за­лежно від виду діяльності і не може становити менше ніж 20 грн та більш як 200 грн на місяць.

Якщо платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяль­ність з використанням найманої праці або за участю членів його сім’ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 % на кожну особу. Це дає можливість кільком підприємцям (до 10 осіб) працювати за одним свідоцтвом, сплачуючи лише половину суми єдиного подат­ку. Доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком, не включають до складу сукуп­ного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року такого платника та осіб, що перебувають з ним у трудових відносинах.

Суб’єкт малого підприємництва — фізична особа, яка прова­дить торговельну діяльність, на кожного найманого працівника, що займається реалізацією товарів, веде Книгу обліку доходів і витрат. Суб’єкти малого підприємництва — фізичні особи мають право бути платниками податку на додану вартість. У цьому разі на них поширюється дія Закону України «Про податок на додану вартість».

Юридичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітнос­ті, самостійно вибирають одну з таких ставок єдиного податку:

1) 6 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, по­слу!') без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість;

2) 10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт,

Послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. .1.

Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності подається письмова заява до органу державної податко­вої служби не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звіт­ного (податкового) періоду (кварталу) за умови сплати всіх устано­влених податків та обов’язкових платежів за попередній звітний (податковий) період.

Суб’єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обов’язкових плате­жів):

♦податку на додану вартість, крім випадку, коли юридична особа вибрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6 %;

♦податку на прибуток підприємств;

♦податку на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб — суб’єктів малого підприємництва);

‘ плати (податку) за землю;

♦збору на спеціальне використання природних ресурсів;

‘ збору до Державного інноваційного фонду;

‘ збору на обов’язкове соціальне страхування;

♦відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування Украї­ни;

♦комунального податку;

♦податку на промисел;

‘ збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;

♦збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг;

♦внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів;

♦внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення;

♦плати за патенти згідно із Законом України «Про патенту­вання деяких видів підприємницької діяльності».

Отже, фізичні особи — платники єдиного податку сплачують:

♦єдиний податок;

♦акцизний збір;

♦збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, з виторгу від реалізації в гуртово-роздрібній торгівлі алкогольних напоїв та пива;

‘ податок з доходів громадян, найнятих фізичною особою;

♦податок з власників транспортних засобів;

Розділ 11

подпись: розділ 11Місцеві податки і збори (за винятком комунального податку та збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфе­ри послуг);

♦збір за забруднення навколишнього природного середовища;

♦орендну плату за землю.

Юридичні особи сплачують єдиний податок за ставкою 6 або 10 % суми виторгу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),

А також ті податки, що сплачує фізична особа (перелічені вище). Юридичні особи також сплачують з доходів працівників відраху­вання до Пенсійного фонду України та на соціальне страхування на випадок безробіття.

Юридичні особи, які перейшли на спрощену систему, зо­бов’язані вести Книгу обліку доходів та витрат і Касову книгу, по­давати до органу державної податкової служби до 20 числа міся­ця, що настає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і, в разі обрання ними единого податку за ставкою б %, — розрахунок про сплату податку на додану вартість. Такі суб’єкти повинні вести книги обліку при­дбання та продажу товарів (робіт, послуг), виписувати податкові накладні, подавати декларації з податку на додану вартість. По­датковим. періодом для цих платників є квартал.

Суб’єкти, що вибрали ставку єдиного податку в розмірі 10 % ре­алізації продукції (товарів, робіт, послуг), не є платниками подат­ку на додану вартість, а тому не мають права виписувати подат­кові накладні.

Фізичні особи — платники єдиного податку мають право не за­стосовувати електронні контрольно-касові апарати для проведен­ня розрахунків із покупцями.

На спрощену систему оподаткування, обліку та звітності не можуть перейти:

♦ суб’єкти підприємницької діяльності, на яких поширюється дія Закону України «Про патентування деяких видів підприємни­цької діяльності» в частині придбання спеціального патенту;

♦ довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово - кредитні та небанківські фінансові установи;

♦ суб’єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам — учасникам та заснов­никам цих суб’єктів, які не є суб’єктами малого підприємництва, перевищують 25 %;

♦ фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які зай­маються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами;

♦ особи, які здійснюють спільну діяльність, визначену п. 7.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи, які засто­совують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, ви­користовують Книгу обліку доходів і витрат (за наведеною фор­мою), порядок ведення якої затверджено наказом Державної по­даткової адміністрації України № 554 від 12.10.99 р.

У Книзі у хронологічній послідовності на підставі первинних документів роблять записи про операції, що відбулися у звітному ‘ (податковому) періоді. ...

КНИГА ОБЛІКУ доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва — юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на 2006 рік

Державна податкова адміністрація (інспекція) Канівського району Черкаської області Кооператив «Зоря»

Суб’єкт малого підприємництва — Ідентифікаційний код за ЄД. РПОУ

Юридична особа

Кооператив «Зоря»

(назва)

С. Келеберда, Канівський район,

_____ Черкаська область_____

(адреса, телефон)

Номери розрахункових (поточних) та інших рахунків, відкритих в установах банків 26006301000048

З/п

Дата та номер банківсько­го або касо­вого доку­мента

Сума ви­ручки від реалізації продукції (товарів, робіт, по­слуг), гри

Сума виру­чки від' реалізації основних фондів, грн

Позареалі­заційні доходи та виручка від іншої реа­лізації, грн

Загальна сума ви­ручки та позареалі­заційних доходів, грн (графи 3+4+5)

Загальна сума ви­трат, здійс­нених у зв’язку 3 веденням господар­ської діяль­ності, грн

I 1

2

3

4

5

6

7

1

30.01

1400

2

02.02

1500

1500

3

28.02

1500

4

01.03

2000

2000

5

31.03

2275

6

31.03

2500

2500

Разом за І квартал

6000

6000

5175 1

!- Розділ 1

подпись: !- розділ 1У графі 6 «Загальна сума виручки та позареалізаційних дохо­дів» відображують усі надходження, отримані на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу суб’єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи ос­новні фонди, які належать суб’єкту малого підприємництва й реа­лізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи „ та виручку від іншої реалізації.

У графі 3 «Сума виручки від реалізації продукції (товарів, ро­біт, послуг)» відображують суму доходів, отриманих від виробни­цтва та продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

У графі 4 «Сума виручки від реалізації основних фондів» відо - бражують різницю між сумою, отриманою від реалізації цих основ-

* них фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

У графі 5 «Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалі­зації» відображують суми, фактично отримані суб’єктом підприєм­ницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних па­перів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів, палива, орендну плату, відсотки, грошові кошти, отримані у ви­гляді безповоротної фінансової допомоги, кредиторську заборгова­ність, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела виплати відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»).

У графах 3, 4, 5, 6 не включають до складу виручки (доходу) суми акцизного збору.

У графі 7 «Загальна сума витрат, здійснених у зв’язку з веден­ням поточної діяльності» відображують фактичну сума витрат, проведених з розрахункового (поточного) рахунку та каси підпри­ємства, у зв’язку з продажем продукції (товарів, робіт, послуг), здійсненням фінансових операцій, а також від іншої діяльності.

Суб’єкт малого підприємництва щомісяця підбиває підсумки з З до 7 граф наростаючим підсумком з початку року.

Книга обліку доходів і витрат повинна бути прошнурована та мати пронумеровані сторінки. На останній сторінці вказують кі­лькість сторінок, що є в Книзі, запис про це засвідчується підпи­сом керівника, печаткою суб’єкта малого підприємництва та пе­чаткою органу державної податкової служби, де зареєстрований суб’єкт малого підприємництва.

Застосування описаної книги є достатнім для податкового облі­ку. Нею можна обмежитися у малих підприємствах. А в більших підприємствах потрібний докладний облік. Для цього доцільно використовувати відомості, передбачені для обліку в малих під­приємствах.

Для отримання свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єкт малого підприємництва подає письмову заяву до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації. Мі­ністерство фінансів України наказом № 196 від 30.09.98 р. затвер­дило Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва. Згідно з цим Положенням суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи, які за чинним законодавством самостійно вибрали спосіб оподаткування доходів за єдиним податком, можуть застосовувати спрощену форму бух­галтерського обліку, порядок ведення якої встановлено Методич­ними рекомендаціями щодо застосування регістрів бухгалтерсько­го обліку малими підприємствами, затвердженими наказом Мініс­терства фінансів України № 432 від 25.06.2003 р. Суб’єкти малого бізнесу, незалежно від технології та наявності виробництва про - дукції (робіт, послуг), його матеріаломісткості та кількості здійс - нюваних за місяць господарських операцій (обсягу документообо- ...

Роту), можуть вибрати один з таких варіантів ведення спрощеної форми бухгалтерського обліку:

♦ просту форму бухгалтерського обліку;

♦ форму бухгалтерського обліку з використанням (веденням) регістрів обліку майна малого підприємства.

Дані бухгалтерського обліку і Книги обліку доходів і витрат не збігаються, бо в бухгалтерському обліку доходи і витрати показу­ють згідно з чинним положеннями (стандартами), а в Книзі — лише рух грошових коштів. Якщо підприємство сплачує єдиний податок у розмірі 6 % виручки від реалізації, то відмінність від наведеного прикладу (табл. 11.10) буде щодо відображення подат­ку на додану вартість та розміру єдиного податку.

Таблиця 11.10. Відображення господарських операцій на підприємстві, яке сплачує єдиний податок у розмірі 10 % виручки від реалізації

Г ■—...... "

Книга облі - |

Зміст господар­

Кореспонденція рахунків

Су­

Ма,

Гри

Ку доходів і І

Витрат

Ської операції

Дебет

Кредит

Гра­

Фа

Су­ма, грн 1

Отримано мате­

‘20 «Виробничі

63 «Розрахун­

400

Ріали від поста­

Запаси»

Ки з постача­

Чальника

Льниками та підр ядн ріками»

Оплачено за

63 «Розрахун­

31 «Рахунки в

400

7

400

Раніше отрима­

Ки з постача­

Байках»

Ні матеріали

Льниками та підрядниками»

Нараховано

23 «Виробни­

66 «Розрахун­

1000

Оплату праці

Цтво»

Ки за випла­тами праців­никам»

Утримано із

Оплати праці:

Под аток з до­

66 «Розрахун­

64 «Розрахун­

150

Ходів фізичних

Ки за випла­

Ки за податка­

|

Осіб

Тами праців­никам»

Ми й платежа­ми»

До Пенсійного

66 «Розрахун­

65 «Розрахун­

15

1

Фонд і Фонду

Ки за випла­

Ки за страху­

Зайнятості

Тами праців­никам»

Ванням»

Нараховано на

23 «Виробни­

65 «Розрахун­

375

Оплату праці у

Цтво»

Ки за страху­

Фонди соціально­

Ванням»

1

Го страхування

І

Списано матері­

23 «Виробни­

20 «Виробничі

3000

Али

Цтво»

Запаси»

Нараховано

23 «Виробни­

13 «Знос (амор­

800

Амортизацію

Цтво»

Тизація) не­оборотних ак­тивів»

•»•у* **У* *"У* •"У* *'"УЧ* •■“У* •■'У* •■'У* •■‘‘У* *"У* *ИЗГ"* •"У* •“'ЗГ'* •■■■у* •■'У* •■'У* •'ЗГ'* •'ЗГ'* •■'У* •'-у*

Книга облі - 1

Зміст господар­

Кореспонденція рахунків

Су­

Ма,

Гри

Ку доходів і І

Вит

Рат І

Ської операції

Дебет

Кредит

Гра­

Фа

Су - 1 ма, І грн 1

Оприбутковано

26 «Готова

23 «Виробни­

5175

Продукцію 3

Продукція»

Цтво»

Виробництва

Списано собівар­

79 «Фінансові

26 «Готова

5175

Тість реалізації

Результати»

Продукція»

Виручка від

31«Рахунки в

79 «Фінансові

6000

3

6000

Реалізації

Банках»

Результати»

Сплачено пода­

64 «Розрахун­

31«Рахунки в

150

7

150

Ток із доходів

Ки за податка­

Банках»

Фізичних осіб

Ми й платежа­ми»

Нараховано

79 «Фінансові

64 «Розрахун­

600

Єдиний податок

Результати»

Ки за податка­ми й платежа­ми»

Сплачено єди­

64 «Розрахун­

31 «Рахунки в

600

7

600

Ний податок

Ки за податка­ми й платежа­ми»

Банках»

Сплачено внес­

65 «Розрахун­

31«Рахунки в

375

7

375

Ки за страху­

Ки за страху­

Банках»

Вання

Ванням»

Отримано в касу

30 «Каса»

31«Рахунки в

835

З поточного ра­

Банках»

Хунку

Виплачено з

66 «Розрахун­

30 «Каса»

835

7

835

Каси заробітну

Ки за випла­

Плату

Тами праців­никам»

Відображено

79 «Фінансові

44 «Нерозподі­

225

Нерозподілений

Результати»

Лені прибутки

Прибуток

(непокриті

Збитки)»

Юридичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності до 20 числа місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, пода­ють розрахунок сплати єдиного податку за наведеною формою. Він затверджений окремо: а) для платників, які сплачують єдиний податок у розмірі 6 %; б) для платників, які сплачують єдиний по­даток у розмірі 10 %. За формою ці розрахунки практично однако­ві. Одночасно платники, які вибрали ставку єдиного податку в розмірі 6 %, подають розрахунок про сплату податку на додану вартість (ПДВ), а також платіжні доручення про сплату єдиного „ податку за звітний період. *

Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою, що сплачує податок за ставкою 6 % за І квартал 2006 р.

Державна податкова адміністрація (інспекція) Канівського району Черкаської області Кооператив «Зоря»

Назва суб’єкта малого підприємництва — Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кооператив «Зоря»

(назва)

С. Келеберда, Канівський район,

____ Черкаська область_____

(адреса, телефон платника)

З/п

Показник

Код

Ряд­

Ка

За звіт­ний квар­тал

У тому числі

Нароста-j ючим І підсумком з початку 1 року І

Перший

Місяць

Кварталу

Другий

Місяць

Кварталу

1

2

3

4

5

6

7

1

Середньооблікова чисельність працюю­чих, осіб

01

4

4

4

4

2

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору[4]

02

6000

1500

2000

6000

3

Виручка від реалізації основних фондів[5]

03

4

Всього виручка від реалізації

(рядок 02 + рядок 03)

04

6000

1500

2000

6000

5

Нараховано єдиний податок за ставкою 6 % (рядок 04 • 6 : 100)

05

360

90

120

360

6

Фактично сплачено єдиний податок за ставкою 6 % (за дани­ми платника)

06

210

90

120

210

7

Підлягає до сплати за ставкою 6 % (за дани­ми платника)

(рядок 05 - рядок 06)

07

150

150 j

У підприємницькій діяльності застосовують фіксований, єди­ний і фіксований сільськогосподарський податки.

Розміри фіксованого податку встановлює відповідна місцева рада залежно від територіального розташування місця торгівлі. Вони не можуть бути менше ніж 20 грн та більше ніж 100 грн за календарний місяць для громадян, які здійснюють підприємни­цьку діяльність самостійно. Для отримання патенту на здійснен­ня підприємницької діяльності на всій території України фіксова­ний податок встановлено у розмірі 100 грн.

Якщо платник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім’ї, розмір фіксованого податку збільшу­ють на 50 % за кожну особу.

Платник фіксованого податку вивільняється від ведення обов’язкового обліку доходів і витрат. Він офіційно не вивільнений від сплати податку на додану вартість (ПДВ) та акцизного збору. Проте за відсутності документів та обліку визначати розмір зазна­чених податків неможливо, тому вони можуть сплачуватися лише з доброї волі.

Платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім’ї, що беруть участь у підприємницькій діяльності, вивільняються від сплати нараху­вань на фонд оплати праці та інших нарахувань і зборів. Збір до Пенсійного фонду перераховують місцеві ради в розмірі 10 % суми отриманого фіксованого податку.

Єдиний податок регулюється Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28.06.99 р. № 746/99.

Фізичні особи мають право вибирати спосіб оподаткування до­ходів за єдиним податком отриманням свідоцтва про сплату єди­ного податку.

Порядок видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою затвер - дяїєно наказом Державної податкової адміністрації України № 709/4002 від 18.10.99 р. Свідоцтво видається терміном на один рік. Після закінчення терміну дії свідоцтво підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який його видав.

Фіксований сільськогосподарський податок — це податок, який не змінюється впродовж визначеного терміну і справляється з оди­ниці земельної площі. Він визначений Законом України «Про фік­сований сільськогосподарський податок» від 17.12.98 р. № 320, за­мінює 12 податків і зборів, перелічених у Законі.

Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші госпо - дарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), перероб­
ленням та збутом сільськогосподарської продукції, в яких сума, отримана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (по­датковий) рік, перевищує 50 % загальної суми валового доходу підприємства.

Об’єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди.

Ставку фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюють у відсотках до їх грошової оцінки, яка проводиться відповідно до методики, за­твердженої постановою Кабінету Міністрів України № 213 від 23.03.95 р. у таких розмірах для:

♦ріллі, сіножатей та пасовищ — 0,5;

» багаторічних насаджень — 0,3.

Порівняння за різними параметрами фіксованого, єдиного і фі­ксованого сільськогосподарського податків наведено в табл. 11.11.

Таблиця 11.11. Порівняння фіксованого, єдиного та фіксованого сільськогосподарського податків

SHAPE \* MERGEFORMAT Спрощена система оподаткування, обліку та звітності

Розділ 11

подпись: розділ 11

Параметр

Порівняння

Підстава для застосу­вання

Платник

Податку

Умови за­стосування:

А) обсяг ви­ручки за попередні 12 місяців

Б) кількість працюю­чих

Фіксований податок

Закон України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Мініст­рів України «Про прибутковий по­даток з громадян» від 13.02.98 р.

№ 129/98 Фізична особа

Не більше ніж 7000 неоподатко­вуваних мініму­мів доходів гро­мадян (119 000 грн.)

Не більше ніж 5 осіб

Єдиний податок

Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємнищ'ва» від 28.06.99 р.

№ 746/99 Фізична та юри­дична особи

Не більше від: 500 000 грн для фізичних осіб;

1 млн грн для юридичних осіб

Не більше від:

10 осіб для фізич­них осіб;

50 осіб для юри­дичних осіб

Фіксований сіль­ськогосподарсь­кий податок

Закон України «Про фіксований сільськогосподар­ський податок» від 17.12.98 р. N«320

Юридична та фі­зична особи, які виробляють товар­ну сільськогоспо­дарську продукцію Виручка від реа­лізації сільського­сподарської про­дукції власного виробництва та продуктів її пере­робки за поперед­ній звітній (по­датковий) рік пе - ревищуе 50 % загаданої суми валового доходу Не існує

Параметр

Порівняння

Фіксований

Податок

Єдиний податок

Фіксований сіль­ськогосподарсь­кий податок

Ваза оподат­кування

Розмір по­датку

Ведення

Обліку

Сукупний оподат­ковуваний дохід

Від 20 до 100 грн

Вивільнений від ведення обов’яз­кового обліку до­ходів і витрат

Сукупний оподат­ковуваний дохід для фізичних осіб, обсяг виручки для юридичних осіб Від 20 до 200 грн для фізичних осіб, 6 або 10 % обсягу виручки для юри­дичних осіб Один з таких ва­ріантів спрощеної форми бухгалтер­ського обліку:

А) проста;

Б) з використан­ням (веденням) регістрів обліку майна малого підприємства. Облік здійснюєть­ся у Книзі обліку доходів і витрат, затвердженій державною подат­ковою інспекцією

Площа сільсько­господарських угідь

У відсотках до грошової оцінки сільськогосподар­ських угідь

Спрощена форма бухгалтерського обліку для суб’єктів малого підприємництва, великі підприємс­тва облік ведуть за чинними фор­мами