Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

СТРУКТУРА ЦІНИ КРЕДИТНИХ ПРОДУКТІВ

Критерії порівняння та вибору кредитних продуктів поділя­ються на цінові критерії та нецінові критерії.

Цінові критерії:

— процентна ставка;

— одноразова комісія;

— щомісячна комісія;

— страхові платежі;

— платежі за розрахунково-касове обслуговування;

— штрафні санкції;

— супутні витрати та інші платежі.

Нецінові критерії:

— розмір першого внеску;

— максимальна сума кредиту;

— максимально можливий термін кредитування;

— форма погашення кредиту.

Інструментами порівняння цінових параметрів кредитних про­дуктів є ефективна процентна ставка або реальна процентна ставка.

Існує дві точки зору на методику розрахунку ефективної або реальної процентної ставки.

Згідно з першою точкою зору:

Ефективна процентна ставка =

= Процентна ставка + Одноразові комісії і платежі +

+ Щомісячні комісії і платежі.

Згідно з другою точкою зору:

Реальна процентна ставка = Процентна ставка +

+ Одноразові комісії і платежі + Щомісячні комісії і платежі + + Страхові платежі + Супутні платежі.

Певні види платежів є елементами наповнення наведених фор­мул і, одночасно, складовими ціни кредитних продуктів комер­ційних банків. Існують такі види платежів:

— кредитні платежі: процентна ставка (річний відсоток, щомісячний відсоток); одноразова комісія (фіксована сума, від­соток від первісної суми кредиту, відсоток від вартості застави); щомісячна комісія (фіксована сума, відсоток від первісної суми кредиту, відсоток від залишку заборгованості за кредитом);

— розрахунково-касові платежі: відсоток за перерахування грошей з кредитного рахунку (наприклад, на рахунок автосало­ну); відсоток за зняття грошей з позичкового рахунку (якщо кре­дит надається готівкою); відсоток за конвертацію (якщо, наприк­лад, кредит надається у швейцарських франках); відсоток за перерахування сум на погашення кредитної заборгованості (за­стосовується, зазвичай, під час споживчого кредитування); плата за відкриття кредитного рахунку (використовується під час відк­риття кредитних карт) тощо;

— страхові платежі: страхування предмету застави; страху­вання життя позичальника; страхування титулу; страхування від­повідальності перед третіми особами; страхування фінансових ризиків;

— супутні витрати: оплата нотаріальних послуг; оплата пос­луг експерта — оцінювача; оплата державних податків і зборів; оплата внесення інформації до державних реєстрів (рухомого і нерухомого майна);

— штрафні санкції: за дострокове погашення кредиту (на розсуд банку); за несвоєчасне погашення позичкової заборгова­ності або відсотків по кредиту можуть нараховуватись штраф або пеня (записано в договорах), клієнту потрібно звертати на це увагу, особливо коли формується графік погашення (якщо, наприклад, клієнт отримує зарплату 25 числа, а кредит потрібно гасити до 20, необхідно на момент одержання позички обгово­рити зміну графіка, оскільки у випадку затримки виплати гро­шей набувають чинності ці штрафні санкції); за невиконання умов кредитного договору (наприклад, клієнт не поінформував банк про зміну місця проживання, відмовився від щорічного страхування майна).

Види витрат клієнта під час одержання та обслуговування споживчих кредитів: процентні платежі; одноразова комісія; щомісячна комісія; страхові платежі; платежі за розрахунково - касовим обслуговуванням (платежі, про які банки не говорять під час презентації кредитного продукту, але які постають перед клі­єнтом, коли він отримує кредит); штрафні санкції; супутні витра­ти тощо.

Види витрат клієнта під час одержання іпотечних креди­тів: відсоток — річний; одноразова комісія — фіксована сума або відсоток від початкової суми кредиту; щомісячна комісія — фіксована сума, відсоток від суми кредиту (використовується найчастіше), відсоток від залишку заборгованості; страховка — майна, життя, титулу; розрахунково-касове обслуговування — за зняття грошей з рахунку, за конвертацію; додаткові ви­трати — державне мито, пенсійний фонд, оплата нотаріальних послуг, послуг оцінювача та ріелтора; штрафні санкції — за до­строкове погашення (на розсуд банку), несвоєчасне погашення тіла та відсотків по кредиту; за невиконання умов кредитного договору.

Види витрат клієнта під час одержання кредитів на покуп­ку автомобіля: відсоток — річний, інколи — щомісячний; одно­разова комісія — фіксована сума або відсоток від початкової су­ми кредиту; щомісячна комісія — фіксована сума, відсоток від суми кредиту, відсоток від залишку заборгованості; страховка — КАСКО, ОСАГВ (страхування відповідальності перед третіми особами); розрахунково-касове обслуговування — за зняття та перерахування грошей з рахунку (здебільшого, за перерахування, оскільки при кредитуванні нового автомобіля банки зазвичай пе­рераховують гроші на рахунок автосалону); додаткові витрати — державне мито, пенсійний фонд, оплата нотаріальних послуг, ре­єстрація в ДАІ, транспортний збір, внесення до реєстру рухомого майна; штрафні санкції — за дострокове погашення (на розсуд банку), несвоєчасне погашення тіла та відсотків по кредиту; за невиконання умов кредитного договору.

Види витрат клієнта за користування кредитною карткою: відсоток — річний або щомісячний; одноразова комісія — відсо­ток від суми зняття в банкоматах (банку-імітента або банків - конкурентів), торговельних мережах; розрахунково-касове об­слуговування — плата за випуск кредитної картки, плата за річне обслуговування картки; штрафні санкції — несвоєчасне пога­шення тіла та відсотків по кредиту; невиконання умов кредитно­го договору.

Для того, щоб розрахувати ефективну процентну ставку необхідно знати:

— розмір процентної ставки;

— розмір одноразової комісії і базу її нарахування;

— розмір щомісячної комісії і базу її нарахування;

— розмір страхових і супутніх платежів;

— суму кредиту;

— термін кредиту.

Формула розрахунку ефективної процентної ставки така:

Ефективна процентна ставка =

= (Сума процентних, комісійних та інших платежів/

/ Термін кредиту, років) / /Середньозважена сума кредиту.

Розрахунок елементів формули ефективної процентної ставки:

1) Процентні витрати за кредитом = СК х ПС х (Г„іс + 1) / 24 х х 100 %.

2) Одноразова комісія: фіксована сума;

ВІД суми кредиту = СК X воднораз /100 %.

3) Щомісячна комісія:

Фіксована сума = сума комісії х кількість місяців кредиту;

Від суми кредиту = СК х Кміс. х Гміс. / 100 %;

На залишок заборгованості = СК х КМІС. х 12 х (ТМІС, + 1) / 24.

4) Середньозважена сума кредиту = (СК х (ТМІС, + 1) / 2) х ТМІС..

Позначення:

СК — сума кредиту;

ПС — процентна ставка (%);

Тшіс. — термін кредитування (місяців); воднораз. — одноразова комісія (%);

Кміс. — щомісячна комісія (%).

Ефективна процентна ставка враховує всі витрати позичаль­ника під час одержання та обслуговування кредиту: номінальна процентна ставка + одноразова комісія + щомісячна комісія.

Приклад розрахунку ефективної процентної ставки. Необ­хідно визначити, яка з двох іпотечних пропозицій банків дешев­ше. Відомо: сума кредиту — $ 50000; строк — 20 років. Парамет­ри кредиту для двох банків наведені у таблиці 7.3.

Параметри кредиту

Банк 1

Банк 2

Процентна ставка, %

10,5

12,5

Одноразова комісія

1 % від суми кредиту

$100

Щомісячна комісія

0,1 % від суми кредиту

Відповідь:

Параметри кредиту

Витрати позичальника, $

Банк 1

Банк 2

Процентні витрати

52 500

62 500

Одноразова комісія

500

100

Щомісячна комісія

12 000

Разом витрат

65 000

62 600

Ефективна процентна ставка

13 %

12,5 %

На розмір ефективної процентної ставки можуть впливати такі нецінові параметри кредиту: розмір першого внеску; сума креди­ту; термін кредитування.