Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Структура підприємства

Структура підприємства - це склад і співвідношення його вну­трішніх ланок (цехів, ділянок, відділів, лабораторій та інших підроз­ділів), що становлять єдиний господарський об’єкт. Розрізняють за­гальну, виробничу й організаційну структури підприємства.

Загальна структура підприємства. Під загальною структу­рою підприємства розуміється комплекс виробничих та обслу­говуючих підрозділів, а також апарат управління підприємством (рис. 1.2). Загальна структура підприємства характеризується взаємозв’язками і співвідношеннями між цими підрозділами за розміром зайнятих площ, чисельністю працівників і пропускною здатністю (потужністю).

До виробничих підрозділів належать цехи, дільниці, лаборато­рії, в яких виготовляється, проходить контрольну перевірку й ви­пробування основна продукція, що випускається підприємством, комплектуючі вироби, які придбані на стороні, матеріали й напів­фабрикати, запасні частини для обслуговування виробів та ремон­ту в процесі експлуатації, різні види енергії для технологічних ці­лей тощо. До підрозділів, які обслуговують працівників, належать житлово-комунальні господарства, їхні служби, їдальні, буфети, дитячі сади та ясла, санаторії, пансіонати, будинки відпочинку, про­філакторії, медсанчастини, добровільні спортивні товариства, від­діли технічного навчання й навчальні заклади, які займаються під­вищенням виробничої кваліфікації, культурного рівня робітників, інженерно-технічних працівників і службовців.

Виробнича структура підприємства. На відміну від загальної, виробнича структура підприємства є формою організації виробни­чого процесу вона виражається в розмірі підприємства, кількості й складі цехів та служб, їх плануванні, а також у кількості планування виробничих ділянок та робочих місць усередині цехів.

Розрізняють такі види цехів і ділянок:

• основні;

• допоміжні;

• обслуговувальні;

• побічні.

Структура підприємства

Рис. 1.2. Загальна структура виробничого підприємства

В основних цехах виконується певна стадія виробничого процесу з перетворення сировини й матеріалів на готову продукцію або ряд стадій виробничого процесу з виготовлення якого-небудь виробу чи його частини. Основні цехи поділяються на:

• заготівельні (ливарні, ковальські, штампувальні тощо);

• оброблювальні (токарні, фрезерні тощо);

• випускаючі (складальні).

Завдання допоміжних цехів - забезпечувати нормальну, без­перебійну роботу цехів основного виробництва. До них належать енерго-ремонтні, механо-ремонтні, ремонтно-механічні тощо. Об- слуговувальні господарства виконують функції зберігання продукції, транспортування сировини, матеріалів і готової продукції тощо. По­бічні цехи займаються утилізацією відходів, виробництвом невласти­вих товарів (наприклад, авіабудівний завод виготовляє холодильни­ки), наданням послуг іншим підприємствам і населенню тощо.

Організаційна побудова основних цехів і виробництв ведеться за трьома принципами:

Технологічним - цехи і дільниці формуються за ознакою одно­рідності технологічного процесу виготовлення різних виробів (бе­тонні, сталеплавильні цехи тощо);

Предметним - об’єднує робочі місця, дільниці, цехи з випуску певного виду продукції (кульковальничні цехи);

Змішаним - заготівельні цехи і дільниці створюються за техно­логічним принципом, а випускаючі цехи і дільниці - за предметним (див. рис. 1.3).

Основною структурною виробничою одиницею підприємства є виробнича дільниця, що є сукупністю робочих місць, на яких вико­нується технологічно однорідна робота або різні операції з виготов­лення однакової або однотипної продукції. Продукція дільниці при­значена для перероблення всередині цеху. Склад, кількість ділянок і взаємостосунки між ними визначають склад більших виробничих підрозділів - цехів і структуру підприємства в цілому.

Первинною ланкою організації виробництва є робоче місце. Ро­боче місце - це частина виробничої площі, де робітник або група робітників виконують окремі операції з виготовлення продукції або обслуговування процесу виробництва.

Розрізняють такі види виробничої структури:

• безцехова (виробнича дільниця, тобто сукупність територіаль­но відокремлених робочих місць, на яких виконуються технологіч - но однорідні роботи або виготовляється однотипна продукція, ви­користовується на невеликих підприємствах з відносно простими виробничими процесами);

• цехова (цех, тобто адміністративно відокремлена частина під­приємства, в якій виконується певний комплекс робіт відповідно до внутрішньозаводської спеціалізації);

• корпусна (корпус, тобто об’єднання кількох однотипних цехів);

• комбінатська (здійснюються багатостадійні процеси виробни­цтва, характерною ознакою яких є послідовність процесів переро­блення сировини наприклад металургійна, хімічна, текстильна про­мисловість).

Структура підприємства повинна бути раціональною й еконо­мічною, забезпечувати найкоротші шляхи транспортування сирови­ни, матеріалів і готових виробів.

Організаційна структура управління підприємством.

Організаційна структура управління — це сукупність певним чином пов’язаних між собою управлінських ланок. Вона характери­зується кількістю органів управління, порядком їхньої взаємодії та функціями, які вони виконують. Головне призначення організацій­ної структури - забезпечити ефективну діяльність управлінського персоналу. Вона безпосередньо пов’язана з виробничою структурою підприємства. Принцип формування структури управління - органі­зація та закріплення тих або інших функцій управління за підрозді­лами (службами) апарату управління.

Організаційна структура апарату управління характеризується різною кількістю ланок, частіше за все використовується система «трьох»: директор (президент, менеджер) - начальник цеху - май­стер. Кожний з них несе особисту відповідальність за доручену йому ділянку роботи.

Начальник цеху відповідає за всі сторони роботи цеху і виконує всі функції з технологічного і господарського керівництва цехом за допо­могою підлеглого йому апарату управління (рис. 1.3). Функціональ­ними органами управління великих цехів є планово-диспетчерське, технологічне бюро, бюро праці і заробітної плати тощо. Начальник цеху підпорядковується безпосередньо директору.

Великі дільниці цеху (відділення, прольоти) очолюють началь­ники ділянок (старші майстри), яким підлеглі змінні майстри. Май­стер є керівником і організатором виробництва та праці на дільниці. Він підпорядковується безпосередньо начальнику цеху, а там, де є начальники дільниць або змін, - відповідно начальнику дільниці або зміни. Групою робітників, об’єднаних у бригаду, керує брига­дир, який є старшим робітником і не звільняється від виробничої роботи, одержуючи доплату до тарифної ставки за виконання своїх обов’язків.

Структура підприємства

Робочі місця (бригади тощо)

Рис. 1.3. Структура управління цехом

Діяльністю підприємства керує директор (президент, менеджер), який може бути як власником майна, так і найманим працівником (в останньому випадку з ним підписується контракт). Для забезпе­чення стратегічного, поточного й оперативного керівництва підпри­ємством використовується функціональний апарат управління, без­посередньо підлеглий директору (президенту) і його заступникам. Кожний з них керує певною частиною роботи з управління вироб­ничим процесом і має в розпорядженні відповідні функціональні служби. В апараті заводоуправління (управління фірмою) виділя­ються функціональні структурні підрозділи (відділи, служби), а в цехах, як правило, - бюро. Апарат управління складається з таких основних служб:

• оперативного керівництва підприємством;

• управління персоналом;

• економічної й фінансової діяльності;

• перероблення інформації;

• адміністративного управління;

• маркетингу;

• зовнішніх економічних зв’язків;

• технічного розвитку тощо.

Кожну службу очолює начальник і вона підпорядковується безпо­середньо директору й одному з його заступників. Умовний фрагмент організаційної структури ВАТ «АвтоЗАЗ» зображений нарис. 1.4.

Структура апарату управління залежить від багатьох факторів (типу виробництва, спеціалізації, обсягу виробництва, конструктив­ної складності продукції, що виготовляється тощо), тому структура заводоуправління (управління фірмою) на підприємствах різна.