Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Структурно-логічні схеми


Структурно-логічні схеми

Фінансовий механізм

Організація та структура

>

Фінансові

Важелі

>

Фінансові

Методи

>

Технічне

Забезпе-

>

Інформаційне

Забезпечення

Управління

Чення

Аналіз ефективності формування фінансових ресурсів

Постановка стратегічних і тактичних завдань на плановий період

Визначення потреби у фінансових ресурсах

Оптимізація фінансових ресурсів

Практичні дії щодо залучення фінансових ресурсів

Складання фінансового плану

Управління ризиками, що виникають у процесі фор­мування фінансових ресурсів

Вибір джерел фінансових ресурсів в розрізі окремих видів фінансових ресурсів

Ж

подпись: ж

Об’єкт управління

подпись: 
об’єкт управління
Схема 2.2. Управління формуванням фінансових ресурсів малих підприємств

Аналіз структури фінансових ресурсів

Аналіз управління ризиками, що виникають

Аналіз формування фінансових ресурсів

— застосування системи показників фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності;

— факторний аналіз;

— вартісний аналіз;

— бенч-маркінг;

— софт-аналіз

— софт-аналіз управління:

— виробничим ризиком;

— комерційним ризиком;

— фінансовим ризиком

Застосування системи фінансових показників ефективності:

— факторний аналіз;

— портфельний аналіз;

— бенч-маркінг;

— софт-аналіз

Схема 2.3. Аналіз ефективності формування фінансових ресурсів малих підприємств

Потреба у фінансових

Наявні власні фінансові

Ресурсах

Ресурси

Додаткова потреба у фінансових ресурсах

Структурно-логічні схеми

Рис. 2.2. Критерії оптимізації структури фінансових ресурсів малих підприємств

І

подпись: і

Рис. 2.1 Визначення додаткової потреби у фінансових ресурсах

подпись: рис. 2.1 визначення додаткової потреби у фінансових ресурсахНавчальні завдання

Задачі

Задача 1. На підставі наведених даних необхідно визна­чити первісний капітал для відкриття малого бізнесу. Влас­ник має 25 тис. грн, основні засоби на суму 75 тис. грн, у то­му числі устаткування — 65 тис. грн, комп’ютери — 10 тис. грн, товарні запаси — 17,5 тис. грн, витрати майбутніх пері­одів становитимуть

8,0 тис. грн, амортизаційні відрахування — 7,5 тис. грн, фі­нансові зобов’язання — 38,3 тис. грн, собівартість вироблю­
ваної продукції за квартал дорівнюватиме 172,5 тис. грн, кредиторська заборгованість — 47,2 тис. грн.

Задача 2. Відповідно до чинного законодавства мінімаль­ний розмір статутного капіталу для малого підприємства в період його створення встановлений у сумі 45 тис. грн.

Мале підприємство має такі джерела формування статут­ного капіталу:

1) власні кошти засновників — 20 тис. грн;

2) пайові внески членів малого підприємства — 15 тис. грн;

3) кредити комерційного банку — 10 тис. грн (відсоткова став­ка за користування кредитом встановлена в розмірі 35 % річних);

4) вартість майна, яка належить працюючим малого підприємс­тва, — 8 тис. грн;

5) кошти фонду підтримки підприємництва — 3 тис. грн (про­центна ставка за користування кредитом встановлена на рівні об­лікової ставки НБУ).

На підставі наведених даних необхідно визначити опти­мальний розмір статутного капіталу малого підприємства та най прийнятніші джерела його формування.

Задача 3. Мале підприємство має капітал у розмірі 100 тис. грн. Воно може вкласти кошти на депозит строко­вий на рік за процентною ставкою у розмірі 50 % річних, або вкладати їх щоквартально під 48 % річних. На підставі наве­дених даних необхідно визначити розмір капіталу і доходу, які одержить мале підприємство через рік у кожному з двох варіантів. Установіть, який варіант укладання коштів прийн­ятніший для малого підприємства.

Задача 4. Мале підприємство вирішило вкласти первіс­ний капітал у розмірі 75 тис. грн у комерційний банк щоб через два роки одержати 200 тис. грн. Необхідно визначити, під який процент має вкласти первісний капітал мале підп­риємство, щоб через два роки отримати 200 тис. грн.

Відповіді на задачі

Задача 1. Первісний капітал малого підприємства стано­витиме 40 тис. грн.

Задача 2. Джерела формування статутного капіталу: 20 тис. грн, 15 тис. грн, 8 тис. грн, 3 тис. грн.

Задача 3. Другий варіант укладання коштів прийнятні­ший для малого підприємства.

Задача 4. Мале підприємство має вкласти первісний капі­тал під 63 % річних.