Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації в Україні

Прикладом створення нового підприємства способом об‘єднання ресурсів є холдингові компанії, діяльність яких регулюється Положенням про холдингові компанії Указом Президента України від 11 травня 1994 року N 224/94.

Положення дає визначення основним термінам:

Холдингова компанія - суб'єкт, що володіє контрольними пакетами акцій інших суб'єктів підприємницької діяльності.

Холдинг—специфічна організаційна форма об'єднання інвести­ційних ресурсів, яка безпосередньо не зай­мається виробничо-господарською діяльністю, а спрямовує свої фінансові кошти для придбання контрольного пакета акцій інших підприємств (акціонерних товариств), які є учасниками концерну або іншого добровільного об'єднання. Це дає право холдингу здійснювати контроль за діяльністю підприємств, контрольний пакет акцій яких вона має у власності. Об'єднані у холдингу суб'єкти підприємництва зберігають свою юридичну самостійність, проте вирішення ключових питань діяльності належить холдинговій компанії

Контрольний пакет акцій - кількість акцій (пай, частка у уставному фонді), що надає право холдингової компанії здійснювати фактичний контроль над суб'єктом, що господарює. Рішення щодо підтвердження наявності контрольного пакета акцій, якщо його розмір складає менш чим 51 відсоток, приймає Антимонопольный комітет України з урахуванням конкретних особливостей установчих документів і структури основних фондів підприємства.

Дочірнє підприємство - суб'єкт, що проводить господарську діяльність, а контрольним пакетом акцій володіє холдингова компанія.

Холдингові компанії можуть створюватися в результаті:

- рішення органаів, уповноважених керувати державним майном;

- поглинання одного суб'єкта іншим (придбання контрольного пакета акцій) у процесі приватизації. При цьому господарський об'єкт, що поглинає, визнається Холдинговою компанією, а поглинений - Дочірнім підприємством.

Холдингові компанії можуть бути дочірніми підприємствами інших холдингових компаній.

Проекти установчих документів і планів розміщення акций компаній підлягають узгодженню з Антимонопольним комітетом України.

Порядок створення холдингової компанії в процесі корпоратизації

Засновником холдингової компанії може бути:

- підприємство;

- орган, уповноважений керувати державним майном.

Підприємство - засновник холдингової компанії - в орган, уповноважений керувати державним майном, подає:

- обґрунтування доцільності створення холдингової компанії;

- перелік підприємств і їхніх структурних підрозділів, що

- пропонується перетворити в холдингову компанію і її дочірні

- підприємства;

- проект статуту холдингової компанії.

Засновник холдингової компанії повинний дістати згоду Антимонопольного комітету України і Міністерства економіки України на створення холдингової компанії.

Холдингову компанію створюють у формі відкритого акціонерного товариства шляхом об'єднання в статутному фонді контрольних пакетов акцій дочірніх підприємств і інших активів.

При проведенні корпоратизації підприємств планами розміщення акцій передбачається передача контрольних пакетов акцій у статутний фонд холдингової компанії.

Підготовку до продажу акцій холдингової компанії здійснють засновники і державні органи приватизації в порядку, встановленому Указом Президента України від 18 березня 1994 року N 98 "Про порядок підготовки до продажу акцій відкритих акціонерних товариств, що створені шляхом корпоратизації".

Особливості створення холдингової компанії в процесі приватизації

Засновником холдингової компанії в процесі приватизації може бути державний орган приватизації, підприємство, орган, уповноважений керувати державним майном, відкрите акціонерне товариство.

Засновник холдингу подає в державний орган приватизації разом з документами рішення зборів трудових коллективів про згоду на створення холдингової компанії.

Державний орган приватизації створює холдингову компанію у формі відкритого акціонерного товариства після прийняття рішення про приватизацію підприємств (про продаж акцій товариств), на базі яких пропонується створити холдингову компанію.

До проведення перших загальних зборів акціонерів холдингової компанії повноваження Спостережної ради і контролюючого органа холдингу покладаються на осіб, яких призначає засновник

Обмеження на створення і діяльність холдингової компанії

Створення холдингових компаній у процесі корпоратизації і приватизації не допускається в таких галузях:

- торгівля товарами споживання і продукцією виробничо-технічного призначення;

- виробництво і переробка сільськогосподарської продукції;

- суспільне харчування і побутове обслуговування населення;

- автомобільний транспорт (крім підприємств, що виконуюють міжнародні перевезення).

Поглинання одного суб'єкта іншим не допускається:

- якщо суб'єкт, що поглинається, і холдингова компанія реалізують третім особам взаємозамінні товари (роботи, послуги) і їх сукупна частка на ринку перевищує 35 відсотків;

- якщо холдингова компанія є споживачем товарів, що виробляє суб'єкт, що поглинається, і частка суб'єкта на ринку перевищує 35 відсотків;

Поглинання господарських суб'єктів у процесі приватизації здійснюється за згодою Антимонопольного комітету України.

Холдингова компанія, більш 25 відсотків акцій якої належать державі, не має права збувати продукцію дочірніх підприємств, віддавати право на збут продукції інших дочірніх підприємств (крім експортних операцій) та регулювати ціни на товари (роботи, послуги) дочірніх підприємств.

Холдингові компанії раз у рік публікують в засобах інформації зведення про баланси, прибутки і збитки, а також про приналежним їм частках (акціях, паях) інших підприємств за формою, установленою Міністерством фінансів України та Антимонопольним комітетом України.