Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

О. І. Лайко, к. е.н.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Інвестиції є джерелом для розвитку всіх суб’єктів господа­рювання і необхідні на всіх стадіях суспільного виробництва для підтримки циклів постійного відтворення ресурсів. В той же час сам процес суспільного виробництва є середовищем не лише для капіталовкладень, але й для простого чи розширеного відтворення інвестованих в господарський оборот ресурсів, що забезпечуватиме підтримку безперервного інвестування та відтворення ресурсів. Існує величезний дефіцит інвестицій як в Україні, так і в інших єв­ропейських країнах, причому сучасні кризи із економічних систем - донорів зробили реципієнтів. Тому пошук механізмів активізації інвестиційної діяльності є нагальним і актуальним завданням, ви­рішити яке без глибинного вивчення природи інвестицій, методо­логії їх дослідження та регулювання, на наш погляд неможливо. Наукові підходи та теоретичні основи щодо вивчення інвестицій­ного процесу постійно змінювались протягом процесу еволюції людства та економічних систем різних країн.

Незважаючи на значну вивченість і дослідженість питань ре­гулювання інвестиційної діяльності багатьма вітчизняними та іно­земними економістами, низка економічних та фінансових криз вне­сла свої корективи і поставила нові питання [1].

Під процесом інвестування розуміється, в загальноприйнято­му аспекті, процес вкладання ресурсів в суспільне виробництво з метою отримання економічних вигід.

В діючому в Україні законодавстві щодо обліку та оподатку­вання діяльності суб’єктів господарювання [2,3] інвестиції визна­чаються як господарські операції, які передбачають придбання ос­новних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно.

На нашу думку, визначати інвестицію як господарську опе­рацію з придбання певних активів є дуже однобоким та вузьким.

Виникає певне протиріччя між прикладною сферою та нау­ковим супроводженням інвестиційного процесу.

З авторської точки зору, для належного управління інвести-

81

Ційним процесом в Україні потрібне належне інституціональне су­проводження, забезпечене актуальним і максимально вичерпним законодавчим базисом. Тому вважаємо за доцільне запропонувати визначення інвестицій та інвестиційного процесу в двополюсному варіанті: з точки зору інвестора та з точки зору реципієнта.

Інвестиційним процесом, з авторської точки зору, слід вва­жати процес вкладання фінансових або інших ресурсів інвестором в господарську діяльність реципієнта для подальшого відтворення ресурсів на стадіях виробництва, розподілу, обміну та споживання і отримання економічного або іншого ефекту з метою вилучення ві­дтворених ресурсів з господарського обороту реципієнта або їхньо­го реінвестування.

Сформовані загальноприйняті підходи до трактування інвес­тицій та інвестиційного процесу, а також підходи до їхнього регу­лювання, що апробовані в міжнародній практиці, не здатні ефекти­вно працювати в сучасних посткризових умовах. Значний ступінь лібералізації економічної системи і превалювання фінансового сек­тору в економіках багатьох країн призвели до відволікання значних обсягів фінансових ресурсів у непродуктивну сферу, не здатну створювати додану вартість і забезпечувати відтворення капіталу. Тому нами пропонується концепція, що передбачає зміну методо­логії дослідження інвестицій шляхом розширення об’єкту вивчення до повного циклу відтворювального процесу в суспільному вироб­ництві. Інвестиції в умовах дефіциту зовнішніх джерел капіталовк­ладень повинні розглядатись в більш загальному вигляді, як систе­ма, що пронизує всі стадії суспільного виробництва і залежить від ефективності створення і відтворення доданої вартості. Стимулю­вання створення максимальної доданої вартості в секторах вітчиз­няних товарних ринків - це головне завдання політики з регулю­вання інвестиційного процесу в Україні.