Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Суть конкуренції та її роль у міжнародній конкуренції

Конкуренція в широкому розумінні - “суперництво, проти­борство” в будь-якій сфері діяльності між фізичними та юридичними особами або конкурентами, які зацікавлені в перемозі над суперниками при досягненні однакових цілей.

З точки зору підприємства такою метою в конкурентній боротьбі є максимізація прибутку за рахунок завоювання переваг у споживачів.

У середині ХХ ст. визначилось загальне уявлення в еконо­мічній теорії про рушійні сили конкуренції. Це визначилось в чотирьох формах конкурентної боротьби:

1) досконала;

2) монопольна;

3) монополістична;

4) олігополістична.

Чиста конкуренція існує при наявності досить великої кіль­кості підприємств, які реалізують стандартизовану продукцію, конт­роль над цінами відсутній, дуже еластичний попит, нецінові методи кон­куренції не практикуються, відсутні перешкоди для організації бізнесу.

Монополістична конкуренція існує при наявності великої кіль­кості підприємств, які реалізують диференційовану продукцію, при цьому діапазон контролю цін вузький, еластичний попит, використо­вуються нецінові методи конкуренції, вхідний бар’єр у галузь незначний.

Олігополістична конкуренція існує при наявності невеликої кількості підприємств, діапазон контролю цін залежить від рівня уз­годженості дій підприємств, переважає нецінова конкуренція, наявні суттєві перешкоди для організації бізнесу.

Чиста монополія - наявність одного підприємства, яке вироб­ляє унікальну продукцію і не має ефективних замінників, контроль над цінами значний, попит нееластичний, вхід у галузь для інших фірм заблокований.

Міжнародна конкурентоспроможність. У глобальній еко­номіці фірми конкурують на ринках третіх країн. Для фірми, що ви­робляє продукцію на продаж, бути конкурентоспроможною на міжна­родному ринку, означає, що її продукція реалізується краще і в біль­ших обсягах, ніж продукція конкурента.

Міжнародна конкуренція стосується долі конкретних фірм або підприємств. Вони повинні конкурувати з іншими вітчизняними фір­мами за фактори виробництва так само, як із іноземними фірмами, які виробляють конкурентну продукцію.